Zamknij okno Drukuj dokument

Protokół z XXXIV posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo w dniu 27 marca 2018 r.

Protokół Nr XXXIV/18

posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 27 marca 2018 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

RG.0002.3.2018

 

1)    Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XXXIV sesję Rady Gminy o godz. 10.00. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, zaproszonych gości, władze Gminy w osobach: wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego, zastępcę wójta Gminy Radosława Występskiego i skarbnika Gminy Teresę Występską oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. Następnie oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu Rady uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecni byli radni – Angelika Frąckowiak – usprawiedliwiona i Halina Paluszak. Listy obecności stanowią załączniki nr 12 i 3 do niniejszego protokołu.

2)    Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

3)    Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji.

4)    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XXXIII Sesji.

5)    Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r.

6)    Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonych przez Gminę Kiszkowo,

b)    w sprawie podziału gminy Kiszkowo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów,

c)     w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kiszkowo, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

d)   w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności obciążającej działkę nr 3 obręb Kiszkowo,

e)    w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Rybnie Wielkim, działki nr ewid. 116, 117/2 oraz część działki nr 115,

f)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej w Łagiewnikach Kościelnych, obejmującego dz.nr 207/1 i części dz. nr 208/1,

g)    w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

h)   w sprawie udzielenia dotacji w 2018r na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

i)      zmieniająca uchwałę Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021,

j)      zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu.

7)    Interpelacje i zapytania radnych

8)    Wolne głosy i wnioski.

9)    Zakończenie.

Ad. 2)                       Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej dr Bernadety Perek-Pajączkowskiej, wieloletniego lekarza rodzinnego w Kiszkowie.

O godz. 10.04 na posiedzenie Rady Gminy przybyła radna Halina Paluszak.

Skład Rady wynosi 14 radnych.

Na protokolanta XXXIV sesji Rady Gminy wybrano radną Wiesławę Domagalską.

Ad. 3)                       Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad. 4)                       Następnie wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5)                       Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 r. przedstawił przewodniczący Komisji Eugeniusz Występski. Radni nie mieli pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 6)                       Podjęcie uchwał:

Kazimierz Barańczak przypomniał, że radni i sołtysi otrzymali projekty uchwał wraz z zawiadomieniem o sesji.

a)    w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat prowadzonych przez Gminę Kiszkowo

Wprowadzenia do uchwały dokonał zastępca wójta Gminy Radosław Występski, który wyjaśnił, że w związku ze zmianą przepisów zaistniała potrzeba podjęcia niniejszej uchwały. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXIV/226/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 7 do protokołu,

b)    w sprawie podziału gminy Kiszkowo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski. Wyjaśnił, że w stosunku do istniejącego podziału proponuje się jedną zmianę polegającą na przeniesieniu sołectwa Gniewkowo z okręgu nr 1 (sołectwa: Dąbrówka Kościelna Karczewko ze wsią Karczewo, Turostówko) do okręgu nr 2 (sołectwa: Turostowo i Gniewkowo). Projekt uchwały był konsultowany z Komisarzem Wyborczym w Poznaniu i został pozytywnie zaopiniowany, a także z radnymi i sołtysami. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXIV/227/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 8 do protokołu,

c)     w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kiszkowo, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski. Wyjaśnił, że w związku ze zmianą przepisów prawa konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. W stosunku do dotychczas obowiązującego podziału nie wprowadza się żadnych zmian – nadal będą cztery obwody głosowania. Następnie wskazał siedziby obwodowych komisji wyborczych. Dodał, że projekt uchwały konsultowany był z radnymi i sołtysami. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXIV/228/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 9 do protokołu,

d)   w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności obciążającej działkę nr 3 obręb Kiszkowo

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski. Na podstawie mapy poglądowej wyjaśnił, że uchwała dotyczy ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 3 w Kiszkowie w celu zabezpieczenia dojazdu do działki nr 4/1. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXIV/229/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 10 do protokołu,

e)    w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Rybnie Wielkim, działki nr ewid. 116, 117/2 oraz część działki nr   115

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski. Wyjaśnił, że uchwała stanowi zakończenie procedury opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rybnie Wielkim, dla działek położonych wzdłuż drogi powiatowej Kiszkowo – Rybno Wielkie i drogi gminnej. Powierzchnia planu wynosi około 3 ha, przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W wyniku podziału powstaną 22 działki o minimalnej powierzchni 850 m2 oraz 1 działka na powiększenie istniejącej. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXIV/230/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 11 do protokołu,

f)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy produkcyjno-usługowej w Łagiewnikach Kościelnych, obejmującego dz. nr 207/1 i części dz. nr 208/1

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski. Wyjaśnił, że wniosek o przystąpienie do opracowania planu dotyczy działki nr 207/1 i cz. działki 208/1 o łącznej pow. 4,6801 ha położonej w Łagiewnikach Kościelnych i dotyczy dalszej rozbudowy firmy Jutar. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania działka przeznaczona jest pod tereny odnawialnych źródeł energii – fotowoltanika oraz na tereny o funkcji produkcyjno-usługowej. Planowane przeznaczenie działki to zabudowa produkcyjno-usługowa. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXIV/231/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 12 do protokołu,

g)    w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski. Wyjaśnił, że uchwała dotyczy nadania kategorii dwóm drogom gminnym: w Sławnie ul. Krótka oraz w Rybnie Wielkim ul. Jagodowa. Na podstawie mapy poglądowej przedstawił przebieg dróg. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Po uprawomocnieniu się uchwały zostanie złożony wniosek do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o nadanie tym drogom numerów. Sołtys wsi Sławno Barbara Gibas pytała czy cała działki 83/29 w Sławnie to ul. Krótka. Radosław Występski odpowiedział, że działka zaznaczona na mapie stanowi ul. Krótką. Nie zgłoszono więcej pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXIV/232/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 13 do protokołu,

h)   w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy Teresa Występska. Wyjaśniła, że proboszcz parafii pw. NMP Wniebowziętej w Dąbrówce Kościelnej wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie modernizacji prezbiterium kościoła parafialnego – Sanktuarium Maryjnego w Dąbrówce Kościelnej. Udzielona dotacja wynosi 10.000 zł. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXIV/233/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 14 do protokołu,

i)      zmieniająca uchwałę Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021

Wprowadzenia do uchwały dokonała Teresa Występska. Wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniają się kwoty dochodów, wydatków, wyniku budżetu i przychodów budżetu, co wynika ze zmian budżetu. W Wykazie przedsięwzięć natomiast wzrośnie limit zobowiązań na 2018 r. w związku z podpisaniem aneksu do umowy na wywóz odpadów. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXIV/234/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 15 do protokołu,

j)      zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wskazała, że zwiększa się dochody budżetu o kwotę 12.989,00 zł i ustala w wysokości 23.244.970 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 132.989,00 zł i ustala w wysokości 23.184.876,30 zł. Powstały deficyt budżetu w kwocie 120.000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych. Następnie omówiła czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXIV/235/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 16 do protokołu,

Ad. 7)                       Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 8)                       Wolne głosy i wnioski.

Radna Zuzanna Modrak pytała kiedy będą równane drogi, gdyż mieszkańcy nie mogą dostać się do swoich domów. Pytała dlaczego w kościele w Dąbrówce Kościelnej nie było ogłoszenia o ostatnim pożegnaniu pani dr Pajączkowskiej, gdyż z pewnością dużo więcej osób wzięłoby w nim udział. Sołtys wsi Kiszkowo Krzysztof Zarębski odpowiedział, że informacja o pogrzebie i organizowanym wyjeździe była dostępna na stronie internetowej. Osoby chętne mogły skorzystać.

Sołtys wsi Skrzetuszewo Małgorzata Wojtkowiak zgłosiła, że na drodze powiatowej Skrzetuszewo – Imiołki na wysokości Pól Lednickich są dziury w drodze.

Radny Rady Powiatu Stanisław Szczepański przekazał następujące informacje:

?         zgłoszenia o dziurach w drodze będą przekazywane na bieżącą, być może po świętach rozpocznie się ich naprawa,

?         na chwile obecną na ścieżkę rowerową Sroczyn – Kiszkowo zabezpieczone jest tylko 500 tys. zł z gminy Kiszkowo,

?         w powiecie odbyło się szkolenie na temat rolnictwa,

?         przedstawił informację o planowanych kwotach na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

?         budowa szpitala przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem,

?         o sprawach poruszanych na posiedzeniach Komisji – poziom bezpieczeństwa na terenie gminy w 2017 r., jakość wody z hydroforni w Turostowie i Sroczynie, o spotkaniu z przedstawicielami KOWR,

?         w maju odbędzie się posiedzenie wyjazdowego Komisji Infrastruktury na drogi powiatowe.

Radny Rady Powiatu Piotr Staszczak wyjaśnił, że wspólnie z radnym Stanisławem Szczepańskim nie byli obecni na poprzedniej sesji, gdyż brali udział w forum rolniczym w Pakszynie. Przekazał także następujące informacje:

?         w okresie między sesjami odbyły się dwa posiedzenia Komisji Infrastruktury, podczas jednego z nich poruszono ponownie kwestię ścieżki rowerowej Sroczyn – Kiszkowo. Nadal nie ma wyraźnej deklaracji ze strony Starosty, że te środki będą,

?         będzie remont drogi wojewódzkiej na odcinku Rejowiec – Skoki, wielu mieszkańców naszej gminy korzysta z tej drogi,

?         prosił sołtysów o przejrzenie jakości drzew przy drogach powiatowych, podczas planowanego objazdu będzie możliwość ich obejrzenia,

?         na prośbę sołtys wsi Skrzetuszewo rozmawiał z przedstawicielem PKS w Gnieźnie na temat terminowości kursowania autobusów przez Skrzetuszewo. Uzyskał deklarację, że będą podejmować działania w celu poprawy tej sytuacji, ale jak każdy zakład borykają się z problemami kadrowymi. Pytał czy już nastąpiła poprawa. Małgorzata Wojtkowiak odpowiedziała, że na trasie do Skrzetuszewa jest poprawa, natomiast na tej drugiej niekoniecznie. Piotr Staszczak zadeklarował, że będzie jeszcze rozmawiał na ten temat,

?         polna droga w Gniewkowie od krzyża do Turostowa, którą transportowana jest gnojowica jest w fatalnym stanie, praktycznie nieprzejezdna.

Kazimierz Barańczak przypomniał o konieczności sprawdzenia stanu przepustu przy drodze powiatowej w kierunku pól p. Witkowskiego, który jest częściowo zarwany. Przypomniał także o jutrzejszym spotkaniu z przedstawicielami Wód Polskich na Hali Widowiskowo-Sportowej w Kiszkowie o godz. 18.00 i zachęcał do wzięcia udziału w spotkaniu.

Piotr Staszczak również zachęcał do wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami Wód Polskich i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wyraził jednak wątpliwość, czy kierownictwo KOWR będzie kompetentne w rozwiązaniu sprawy stawów.

Radny Marek Masłowski złożył zebranym życzenia wielkanocne.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski dokonał wójt Gminy:

?         drogi są robione cały czas, ogłaszane są przetargi, dzisiaj rusza budowa drogi w Rybnie Wielkim, wkrótce rozpoczną się prace w Sławnie i Gniewkowie, jak tylko pogoda pozwoli będą równane drogi, także te prywatne,

?         nie będzie się ustosunkowywał w sprawie pogrzebu dr Pajączkowskiej, wszyscy zainteresowani powinni się zorganizować, sołtys Kiszkowa wyszedł z fajną inicjatywą zorganizowania transportu, gmina pokryje koszty,

Wójt Gminy przekazał ponadto:

?         rośnie kwota wydana na zakup napojów alkoholowych na terenie gminy, w roku 2017 było to ponad 4 mln zł,

?         wiele niedomówień powstało w sprawie jednego z gospodarstw w Sroczynie, wyjaśnił, że gospodarstwo jest przewłaszczone, sprawy komornicze i sądowe doprowadziły do tego, że grunty są wydane nowemu właścicielowi, eksmisja rodziny z tego domu odbędzie się po świętach. Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie lokalu socjalnego tej rodzinie. Niedopełnienie obowiązku wiązałoby się z comiesięcznym płaceniem odszkodowania właścicielowi domu. Lokal socjalny przyznawany jest na 6 miesięcy, ale jest znowu problem z wyegzekwowaniem opuszczenia tego lokalu,

?         toczy się postępowanie odszkodowawcze z wniosku pana W. Burzyńskiego. Wojewoda Wielkopolski utrzymał w mocy decyzję Starosty Gnieźnieńskiego po naszym odwołaniu. Wniesione zostało odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o umorzenie postępowania w całości. Ścieżka postępowania sądowego musi zostać wyczerpana,

?         zaapelował do wszystkich mieszkańców, w szczególności właścicieli gruntów w Łagiewnikach Kościelnych, Myszkach, Rybnie Wielkim, Kiszkowie i Turostowie o wzięcie aktywnego udziału w spotkaniu z przedstawicielami Wód Polskich.

Radosław Występski przekazał następujące informacje:

?         na stronie internetowej urzędu będą dostępne wzory druków wymagane do spełnienia nowych obowiązków w zakresie bioasekuracji i ochrony przed ASF,

?         do 20 kwietnia wszyscy chętni rodzice dzieci w wieku do lat 5 mogą zgłaszać się do ośrodka zdrowia w celu zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom, szczepienia są bezpłatne.

Sołtys wsi Sroczyn Radosław Sawicki przypomniał o stromym zjeździe przy kasztanach w Gniewkowie.

Kazimierz Barańczak przekazał, że na dzień 5 kwietnia 2018 r. godz. 10.00 planowane jest posiedzenie połączonych Komisji Rady w sprawie omówienia sprawozdania z wykonania budżetu. Na zakończenie złożył zebranym życzenia wielkanocne.

Ad. 9)                       Po wyczerpaniu dyskusji XXXIV posiedzenie Rady zakończono o godz. 11.10.

 

                     Protokołowała                                                         Przewodniczył

 

             Wiesława Domagalska                                           Kazimierz Barańczak

                Radna Rady Gminy                                      Przewodniczący Rady Gminy

 

AK

Załączniki

Protokół Nr XXXIV (276kB)    
zal. 1 (175.4kB)    
zał. 2 (195.4kB)    
zał. 3 (238.7kB)    
zał. 4 (213.2kB)    
zał. 5 (114kB)    
zał. 6 (228.7kB)    
zał. 7 (117kB)    
zał. 8 (184.4kB)    
zał. 9 (178.3kB)    
zał. 10 (114.2kB)    
zał. 11 (7.9MB)    
zał. 12 (450.2kB)    
zał. 13 (696.4kB)    
zał. 14 (119.9kB)    
zał. 15 (3.6MB)    
zał. 16 (555kB)    

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2018-04-04 14:09:04
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2018-04-09 14:42:37
Ostatnia zmiana:2018-04-09 14:42:52
Ilość wyświetleń:105