Zamknij okno Drukuj dokument

Protokół z XXXII posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo w dniu 30 stycznia 2018 r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag podczas posiedzenia w dniu 27 lutego 2018 r.

Protokół Nr XXXII/18

posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 30 stycznia 2018 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

RG.0002.1.2018

 

1)    Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XXXII sesję Rady Gminy o godz. 9.00. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, zaproszonych gości, władze Gminy w osobach: wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego, zastępcę wójta Gminy Radosława Występskiego i skarbnika Gminy Teresę Występską oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. Następnie oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu Rady uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecni byli radni – Anna Kaniasta – usprawiedliwiona, Mirosław Szczepaniak – usprawiedliwiony oraz Zuzanna Modrak. Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego protokołu.

2)    Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

3)    Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji.

4)    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XXXI Sesji.

5)    Przyjęcie „Formularza efektów monitorowania programów rewitalizacji”.

6)    Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2017 r.

7)    Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok

b)    w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

c)     w sprawie odpowiedzi na skargę z dnia 28 grudnia 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnoszoną za pośrednictwem Rady Gminy Kiszkowo przez Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie na uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmienioną uchwałą Nr XXVI/174/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,

d)    w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo w 2018 roku,

e)     w sprawie nabycia działki numer 79/2 położonej w Sroczynie,

f)      w sprawie nabycia działki numer 2/1 położonej w Dąbrówce Kościelnej,

g)     w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łagiewniki Kościelne,

h)    w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Węgorzewo,

i)       zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu.

8)    Interpelacje i zapytania radnych

9)    Wolne głosy i wnioski.

10)           Wystąpienie Posła na Sejm RP Krzysztofa Ostrowskiego

11)           Zakończenie.

Ad. 2) Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 3) Protokół z XXXI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad. 4) Następnie wójt Gminy na piśmie złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławnie Katarzyna Kubacka dodała, że ku końcowi zbliża się procedura nadania szkole imienia ks. Józefa Radońskiego. Uroczyste nadanie imienia planowane jest na 19 marca, na którą serdecznie wszystkich zaprosiła.

Ad. 5) Przyjęcie „Formularza efektów monitorowania programów rewitalizacji”

Inspektor Anna Sierzchulska wyjaśniła, że formularz efektów monitorowania programów rewitalizacji jest rodzajem sprawozdania, które trzeba składać co pół roku do Urzędu Marszałkowskiego. Program rewitalizacji przyjęty 31 sierpnia 2017 r. został wpisany do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego”, dzięki temu będzie możliwość pozyskania wsparcia projektów ze środków unijnych. Obliguje nas to jednak to przeprowadzania monitorowania jego realizacji, w innym przypadku program zostanie skreślony z tego wykazu. Wdrażanie programu jeszcze się nie rozpoczęło. Formularz został przyjęty jednogłośnie (głosowało 12 radnych) i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

O godz. 9.10 na posiedzenie Rady przybyła radna Zuzanna Modrak.

Liczba obecnych radnych – 13.

Ad. 6) Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy w 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Infrastruktury przedstawił przewodniczący Komisji Józef Kuszak. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Oświaty przedstawił przewodniczący Komisji Jan Herkowiak. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca Komisji Wiesława Domagalska. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Nie było pytań do przedstawionych sprawozdań.

Ad. 7) Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady na 2018 rok

Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca Komisji Wiesława Domagalska. Plan pracy Komisji Finansów i Oświaty przedstawił przewodniczący Komisji Jan Herkowiak. Plan pracy Komisji Rolnictwa i Infrastruktury przedstawił przewodniczący Komisji Józef Kuszak. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXII/214/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 10 do protokołu,

b)    w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Wprowadzenia do uchwały dokonał zastępca Wójta Gminy Radosław Występski, który przypomniał, że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na rady gmin obowiązek podjęcia uchwał, z których Rada Gminy Kiszkowo się wywiązała. Przepisy w tej materii się nie zmieniły, ale zmieniło się orzecznictwo, zgodnie z którym uchwała w tej sprawie stanowi akt prawa miejscowego. Prokurator Rejonowy w Gnieźnie wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę z 2011 r., w związku z czym musi zostać podjęta kolejna uchwała poprawiająca błędy wskazane w skardze. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXII/215/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 11 do protokołu,

c)     w sprawie odpowiedzi na skargę z dnia 28 grudnia 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnoszoną za pośrednictwem Rady Gminy Kiszkowo przez Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie na uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmienioną uchwałą Nr XXVI/174/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,

Kazimierz Barańczak odczytał skargę Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie na uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo. Wójt Gminy dodał, że pogląd orzecznictwa się zmienia. Na podstawie kwestionowanej uchwały Prokurator Rejonowy delegował do Zespołu swojego przedstawiciela, który działa w nim od 2011 r. Dodał, że w projekcie uchwały w całości zgadzamy się z zarzutami podniesionymi w skardze. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXII/216/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 12 do protokołu,

d)    w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo w 2018 roku

Wprowadzenia do uchwały dokonała Anna Sierzchulska. Wyjaśniła, że jak co roku wójt gminy wystąpił do Miasta Gniezno o pomoc w realizacji obowiązków zapewnienia opieki bezdomnym psom. Miasto Gniezno wyraziło zgodę na przyjęcie do schroniska 10 psów w ciągu roku, stawka za 1 psa to 1.880 zł, jest taka sama jak w roku ubiegłym. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXII/217/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 13 do protokołu,

e)     w sprawie nabycia działki numer 79/2 położonej w Sroczynie

Wprowadzenia do uchwały dokonała kierownik Referatu Rolnictwa Lidia Kropidłowska. Wyjaśniła, że przedmiotowa działka o pow. 32 m2 położona jest na skrzyżowaniu dróg do Pobiedzisk i do Berkowa i zabudowana jest przepompownią ścieków pobudowaną w 2014 r. Ze względu na obciążenia hipoteczne na nieruchomości wcześniejsze nabycie działki nie było możliwe. Obecnie sytuacja prawna tej działki jest już uregulowana, a właściciel wyraził zgodę na jej zbycie za proponowaną cenę 50 zł/m2. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXII/218/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 14 do protokołu,

f)      w sprawie nabycia działki numer 2/1 położonej w Dąbrówce Kościelnej

Wprowadzenia do uchwały dokonała Lidia Kropidłowska. Wyjaśniła, że omawiana działka ma powierzchnię 1.125 m2 i położona jest przy drodze Dąbrówka Kościelna – Turostówko, graniczy z Osiedlem Sosnowym w Karczewku. Nabycie tej nieruchomości ułatwi dojazd do osiedli w Karczewku. Właściciele wyrazili zgodę na sprzedaż tej nieruchomości za cenę 25 zł/m2. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXII/219/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 15 do protokołu,

g)     w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łagiewniki Kościelne

Wprowadzenia do uchwały dokonała Radosław Występski. Wyjaśnił, że sołeckie strategie rozwoju wsi są odpowiednikiem planów odnowy miejscowości. Zawarta jest w nich analiza stanu obecnego wsi oraz wizja mieszkańcy co do przyszłości. Strategia jest opracowana przez Grupę Odnowy Wsi z udziałem moderatorów. Opracowanie Strategii zwiększa szanse na pozyskanie dofinansowania z Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXII/220/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 16 do protokołu,

h)    w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Węgorzewo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXII/221/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 17 do protokołu,

i)       zmieniająca uchwałę Nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wskazała, że zwiększa się dochody budżetu o kwotę 800 zł i ustala w wysokości 23.183.448 zł. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 65.800 zł i ustala w wysokości 22.556.46530 zł. Powstały deficyt budżetu w kwocie 65.000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych. Następnie omówiła czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kiszkowie Danuta Gryczka wyjaśniła, że planowany zakup pieca do stołówki w Kiszkowie umożliwi skrócenie czasu przygotowywania posiłków oraz poprawę ich jakości. Wójt Gminy dodał, że coraz częściej dzieci muszą spożywać posiłki dietetyczne, a ten piec umożliwia ich przygotowywanie. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXII/222/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 8) Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 9) Wolne głosy i wnioski.

Radny Józef Kuszak  złożył wniosek, aby wszystkie sesje odbywały się o godz. 9.00.

Radna Zuzanna Modrak zgłosiła, że na drodze od strony Dąbrówki Kościelnej przed lasami jest dziura w asfalcie. Pytała, dlaczego niektóre wioski są odśnieżane, jak tylko spadnie śnieg.

Radny Marek Masłowski prosił o pozostanie po sesji sołtysów i władz gminy.

Radna Halina Paluszak pytała czy kanalizacja burzowa jest na całej ul. Wiśniowej w Kiszkowie.

Radna Zuzanna Modrak pytała czy Jan Herkowiak jest już na emeryturze, a mimo to pracuje, gdyż jest dużo osób poszukujących pracy.

Sołtys wsi Olekszyn Zofia Delekta zgłosiła, że lustro wody stawu przy drodze Olekszyn – Rybieniec jest już prawie na poziomie asfaltu. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Prosiła o przeprowadzenie wizji lokalnej.

Sołtys wsi Skrzetuszewo Małgorzata Wojtkowiak przekazała, że w Skrzetuszewie nadal nie zostały uprzątnięte gałęzie po obcięciu.

Sołtys wsi Rybno Wielkie Sławomir Nowak prosił o zweryfikowaniu czy podtopienia budynków na ul. Głównej w Rybnie Wielkim za torami mają związek z przerwaniem drenów w związku z doprowadzeniem wody do ogródków działkowych.

Radny Rady Powiatu Stanisław Szczepański zadeklarował, że przekaże do Powiatowego Zarządu Dróg wniosek dotyczący uprzątnięcia gałęzi. Przekazał także, że Wojewódzki Zarząd Dróg na razie nie planuje przebudowy zakrętu w Sławnie w kierunku na Sroczyn. Poinformował, że rolnicy mają żal do wójta, że nie zgłosił komisji do szacowania strat w związku z zalewaniem. Zapewnił, że wszystkie sprawy do powiatu przekazywane są na bieżąco. Na zakończenie dodał, że rozbudowa szpitala w Gnieźnie przebiega zgodnie z harmonogramem.

Radny Rady Powiatu Piotr Staszczak prosił, aby Komisja Rolnictwa w ramach bieżącej pracy przeprowadziła przegląd dróg powiatowych. Przekazał także, że w styczniu zimowe utrzymanie dróg było na zadowalającym poziomie. Dodał, że trzeba ponownie podjąć działania w celu usunięcia drzew przy drogach powiatowych. Jego zdaniem rozbudowa szpitala będzie odbywać się kosztem dróg.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski dokonał wójt Gminy:

-         komisja do szacowania strat jest powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego po nawałnicy sierpniowej zostało wypłaconych kilkanaście odszkodowań, na terenie powiatu wągrowieckiego było złożonych 125 wniosków. Nasza gmina nawałnicą nie została dotknięta. Odszkodowania od zalania gruntów nie ma, jest tylko od strat spowodowanych przez deszcze nawalne,

-         droga do Dąbrówki Kościelnej jest drogą powiatową,

-         zatrudnianie pracowników nie leży w kompetencji radnych, do pracy na hali potrzebna jest osoba kompetentna, a nie stróż do jej pilnowania,

-         oby były tylko takie problemy w odśnieżaniu dróg zimą,

-         sprawa uprzątnięcia gałęzi zostanie przekazana do energetyki,

-         kanalizacja burzowa na osiedlu BIS w Kiszkowie – dalsza część jest zaprojektowana, na części wypłaszczonej jest już pobudowana, ale nie jest uruchomiona, będzie uruchomiona dopiero po wybudowaniu drogi. Niestety w tym roku dofinansowania na te drogi nie otrzymamy,

-         komisja gminna pochyla się nad tematem dróg powiatowych, ale może lepiej zorganizować wspólne posiedzenie komisji powiatowej i komisji gminnej.

Halina Paluszak prosiła o wyjaśnienie do sprawozdania wójta, o co chodzi ze śluzami zwężającymi na moście.

Sołtys wsi Berkowo Adam Musielak zgłosił, że także w Berkowie nie są sprzątnięte gałęzie. Przekazał także, że na drodze w Berkowie jest dziura.

Józef Kuszak przekazał, że również w Turostowie są gałęzie do sprzątnięcia. Prosił także o przycięcie krzewów wzdłuż drogi przy świetlicy w Turostowie.

Leszek Słomianny stwierdził, że jeżeli ktoś dobrze pracuje na określonym stanowisku, to powinien mieć szansę dalej to robić. Nie powinniśmy tego niszczyć, gdyż jako społeczeństwo nigdy do niczego nie dojdziemy.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w celu zwiększenia nośności mostu na drodze wojewódzkiej planowane jest wykonanie śluz, czyli pewnego rodzaju zwężeń po to, by na moście mógł znaleźć się tylko jeden samochód ciężarowy. Będzie to się odbywało na zasadzie pierwszeństwa przejazdu.

Kazimierz Barańczak odniósł się do wniosku Józefa Kuszaka o zmianę godziny organizowania sesji Rady Gminy. Halina Paluszak zaproponowała godzinę 12.00. Przewodniczący Rady prosił radnych o wyrażenie swojego zdania w formie głosowania. Propozycje godz. 12.00 poprała 1 osoba, propozycję godz. 9.00 poparło 9 radnych, 2 radnych opowiedziało się przeciwko zmianom. Kazimierz Barańczak podsumował, że zdanie radnych zostanie wzięte pod uwagę przy organizowaniu kolejnych sesji.

Jan Herkowiak prosił sołtysów o zastanowienie się czy chcą organizować kolejny turniej sołecki. Jeżeli tak to 18 lutego odbędzie się turniej piłki nożnej.

Ad. 10)                   Wystąpienie posła na Sejm RP Krzysztofa Ostrowskiego.

Przewodniczący Rady powitał przybyłego na sesję posła na Sejm RP Krzysztofa Ostrowskiego, pytał także, dlaczego obecny sejm ma takie szybkie tempo procedowania ustaw, skutkiem czego wychodzą buble prawne.

Radny Ludwik Piotrowicz poruszył sprawę stawów rybnych w Kiszkowie pytając dlaczego przez tyle lat nie można uregulować stanu prawnego i czy nie można zmusić województwa do poprawy tej sytuacji.

Radny Marek Masłowski stwierdził, że mimo zapewnień partii rządzącej nadal są bardzo długie okresy oczekiwania do specjalistów.

Radny Józef Kuszak stwierdził, że bardzo duży problem zalewania łąk występuje także w Turostowie, pytał czy nie można wyczyścić rzeki w stronę Skoków.

Piotr Staszczak zapoznał posła z problemem zalewania pól na terenie gminy. Omówił dotychczasowe działania w zakresie rozwiązania problemu na stawach w Skokach. Prosił o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Poseł na Sejm RP Krzysztof Ostrowski podziękował za zaproszenie na sesję. W swojej wypowiedzi odniósł się do działań realizowanych przez partię rządzącą w sferach społecznych, gospodarczych i bezpieczeństwa. Przekazał, że chce zorganizować spotkanie otwarte na terenie gminy, na które zaprosi także przedstawicieli Wód Polskich i być może uda się rozwiązać problem gospodarki wodnej na terenie gminy. Odniósł się także do zgłoszonych pytań. Jego zdaniem ustawa o samorządzie gminnym i kodeksie wyborczym po zmianach zgłoszonych przez stronę samorządową jest naprawdę dobra. Przyczyni się do poprawy przejrzystości i jawności głosowania. Gospodarka wodna jest dużym problemem, który wynika z wieloletnich zaniedbań. Rząd ma tego świadomość, dlatego powstała spółka Wody Polskie, która ma zająć się uregulowaniem tych wszystkich spraw. Także w sferze zdrowia zaniedbania są wieloletnie. Wprowadzono już pewne zmiany, ale na efekty trzeba poczekać. Podstawowym problemem jest brak lekarzy i pielęgniarek, a tego problemu nie uda się rozwiązać z dnia na dzień. Zwiększone zostało już finansowanie służby zdrowia, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Odniósł się także do rozbudowy szpitala w Gnieźnie.

Wójt Gminy stwierdził, że mimo bardzo złego projektu ordynacja wyborcza do samorządu wyszła dobrze. Nie ma potrzeby upolityczniania samorządu. Prosił, aby posłowie pamiętali, że wywodzą się z samorządu.

Krzysztof Ostrowski stwierdził, że samorządy są jedną z sił, które naprawiają państwo, przyczyniając się do jego rozwoju. Jednak także i samorządy są różne, gdyż są takie gdzie jest sitwa i układy. Ustawy, gdy trafiają do sejmu są szybko głosowane, ale sam proces legislacyjny trwa długo.

Ludwik Piotrowicz prosił, aby podjąć działania w celu ustanowienia odszkodowań za szkody wyrządzone przez dzikie gęsi. Piotr Staszczak dodał, że szkody wyrządzają także żurawie, łabędzie i inne ptactwo. Piotr Staszczak zauważył, że na terenie gminy Kiszkowo funkcjonują fermy trzody chlewnej i zwierząt futerkowych, a gmina nie ma z tego tytułu żadnych korzyści. Właściciele ferm płacą podatek jak zwykli rolnicy.

Stanisław Szczepański prosił o pilnowanie, aby Afrykański Pomór Świń nie dotarł do województwa wielkopolskiego.

Krzysztof Ostrowski zapewnił, że w sprawie dzikiego ptactwa złoży interpelację. Zaprosił zebranych na spotkanie do Kłecka w sprawie ferm trzody chlewnej. Podkreślił, że walka z Afrykańskim Pomorem Świń jest jednym z priorytetowych zadań nowego Ministra Rolnictwa. Na zakończenie jeszcze raz podziękował za zaproszenie na sesję.

Ad. 11)                   Po wyczerpaniu dyskusji XXXI posiedzenie Rady zakończono o godz. 11.45.

 

                     Protokołowała                                                           Przewodniczył

 

                Angelika Frąckowiak                                                Kazimierz Barańczak

                  Radna Rady Gminy                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

 

AK

 

Załączniki

Protokół Nr XXXII (283.5kB)    
zał. 1 (174.3kB)    
zał. 2 (193.2kB)    
zał. 3 (246.7kB)    
zał. 4 (213.4kB)    
zał. 5 (75.3kB)    
zał. 6 (1.8MB)    
zał. 7 (175.6kB)    
zał. 8 (140.6kB)    
zał. 9 (195.8kB)    
zał. 10 (238.2kB)    
zał. 11 (182.7kB)    
zał. 12 (129.9kB)    
zał. 13 (117.1kB)    
zał. 14 (118.9kB)    
zał. 15 (118.8kB)    
zał. 16 (1.6MB)    
zał. 17 (1.4MB)    
zał. 18 (843.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2018-02-01 11:15:41
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2018-02-09 15:24:05
Ostatnia zmiana:2018-03-06 08:43:32
Ilość wyświetleń:183