Zamknij okno Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności w 2017 r.

 

Sprawozdanie z działalności

Komisji Rolnictwa i Infrastruktury

w 2017 roku

 

Komisja Rolnictwa i Infrastruktury w 2017 roku odbyła 7 posiedzeń oraz 4 wspólnie z Komisją Finansów i Oświaty. Plan pracy Komisji przyjęty uchwałą z dnia 2 lutego 2017 r. został zrealizowany w całości.

Komisja odbyła spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg oraz radnymi Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z terenu naszej gminy w sprawie stanu dróg powiatowych. W ocenie przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg stan dróg na terenie gminy Kiszkowo jest powyżej średniej. Natomiast zdaniem członków Komisji są drogi powiatowe, które kwalifikują się do pilnego remontu. Komisja zgłaszała również zastrzeżenia wobec sposobu i częstotliwości wykaszania poboczy, konieczność wycięcia drzew oraz zimowego utrzymania dróg.

Komisja zapoznała się z analizą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 r., z której wynika, że przyjęty system segregacji w formie dzwonów na chwilę obecną sprawdza się bardzo dobrze, gdyż rośnie poziom wysegregowanych odpadów, w szczególności plastiku i szkła. Ponadto liczba odpadów odebranych od mieszkańców w 2016 r. w stosunku do roku 2015 wzrosła o 10%. Rosną także koszty zagospodarowania odpadów, w szczególności opłaty na składowisku, co było jedna z głównych przyczyn podniesienia opłaty za odbiór odpadów. Mimo prowadzonej egzekucji rośnie poziom zaległości w opłacie za zagospodarowanie odpadów.

Komisja w dwóch etapach przeprowadziła objazd dróg gminnych, placów zabaw i świetlic – wnioski z objazdów zostały przekazane wójtowi gminy.

Komisja zapoznała się z bezpieczeństwem przeciwpożarowym na terenie gminy – w spotkaniu wziął udział prezes Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który omówił zmiany dotyczące zasad udziału strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, o otrzymanych dotacjach z Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego oraz o kosztach jakie są ponoszone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych. Rozważano także konieczność zatrudnienia strażaka – kierowcy w OSP Kiszkowo.

Komisja odbyła spotkanie z prezesem Gminnej Spółki Wodnej w Kiszkowie, w czasie którego omówiono planowany zakres prac konserwacyjnych, źródła finansowania działalności spółki, a także problemy ze ściągalnością należnych opłat ze składek.

Komisja odbyła spotkanie z delegatami Izb Rolniczych, którzy przedstawili działania Rady Powiatowej Izb Rolniczych w 2017 r.

Komisja odbyła spotkanie z prezesem Spółdzielnia Mieszkaniowej w Rybnie Wielkim na temat funkcjonowania hydroforni i planowanych remontów. Według informacji prezesa wszystkie hydrofornie funkcjonują, ale jest coraz częstszy problem z utrzymaniem jakości wody w hydroforniach w Turostowie i Sławnie.

Ponadto Komisja wystąpiła do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z wnioskiem o wycięcie drzew, o ponowne wykoszenie poboczy, o naprawę stanu nawierzchni oraz wymalowanie pasów na drodze powiatowej Kiszkowo – Sroczyn.

Komisja spotkała się także z Komendantem Policji. W trakcie spotkania rozmawiano na temat bezpieczeństwa na terenie gminy, zapoznano się z problemami bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz statystyką przestępstw w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia oraz wykroczeniami. Jako źródło wielu problemów Komendant Policji wskazał wzrost spożycia alkoholu, co przekłada się zarówno na wzrost liczby kierujących pod wpływem alkoholu, jak i na wzrost liczby konfliktów i awantur domowych.

Komisja zapoznała się również z informacją na temat bieżącej działalności Koła Łowieckiego „SOKÓŁ”. Prezes Koła przekazał na jakim terytorium działa Koło, jakie są główne zadania Koła, a także z jakimi problemami boryka się Koło. Podkreślił, że Koło dużą uwagę zwraca uwagę na edukację najmłodszych mieszkańców, poprzez współpracę ze szkołami w Łagiewnikach Kościelnych i w Sławnie.

Komisja poparła także wniosek radnego Rady Powiatu Piotra Staszczaka do Rady Powiatu Gnieźnieńskiego o utwardzenie pobocza wzdłuż drogi do Łubowic, na odcinku prowadzącym do firmy Cargill.

Członkowie Komisji na bieżąco zgłaszali problemy dotyczące stanu dróg, oświetlenia drogowego, jakości wody, zakrzaczenia, zadrzewienia, wykaszania poboczy, poziomu wody na stawach rybnych i rzece.

Ponadto Komisja podczas posiedzeń opiniowała wnioski dotyczące planowania przestrzennego oraz projekty uchwał dotyczące planowania przestrzennego, nabywania, sprzedaży, zamiany gruntów, sprzedaży lokali mieszkalnych, zmian w budżecie oraz innych.

Komisja odbyła również 4 posiedzenia wspólnie z pozostałymi Komisjami Rady Gminy podczas których poruszono następujące zagadnienia:

          dyskutowano na temat projektu sieci szkół na terenie gminy Kiszkowo,

          opiniowano zmiany w budżecie gminy na 2017 r.,

          opiniowano projekty uchwał,

          opiniowano zmiany stawek opłaty za zagospodarowanie odpadów,

          opiniowano stawki podatkowe na 2018 r.,

          opiniowano projekt budżetu gminy na 2018 r. i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021.

 

Przewodniczący Komisji

 

Józef Kuszak

 

Kiszkowo, dnia 17 stycznia 2018 r.

 

Załączniki

Sprawozdanie z działalności za 2017 r. (175.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2018-02-01 10:17:59
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2018-02-01 10:18:57
Ostatnia zmiana:2018-02-01 10:19:10
Ilość wyświetleń:71