Zamknij okno Drukuj dokument

Sprawozdanie z działalności w 2017 r.

 

Sprawozdanie z działalności

Komisji Rewizyjnej

w 2017 r.

 

Komisja w 2017 r. odbyła 6 posiedzeń, w tym 1 posiedzenie poza planem.

Plan pracy Komisji na 2017 r. został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 2 lutego 2017 roku został zrealizowany w całości.

W ciągu roku Komisja przeprowadziła następujące kontrole:

·        Kontrola wydatków poniesionych na działalność ochotniczych straży pożarnych w 2016 r. i I połowie 2017 r.

WNIOSKI:

Komisja zbadała wydatki poniesione na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych. W 2016 r. na zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek pozyskano dotację, która stanowiła około 23% planowanych wydatków. Natomiast w 2017 r. zaplanowano 20.748,70 zł z funduszu sołeckiego. W I półroczu 2017 r. plan wydatków zrealizowano na poziomie 52%. Komisja ustaliła, że wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem w kwotach ustalonych przez radę gminy.

·        Kontrola wykorzystania dotacji udzielonej w 2016 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

WNIOSKI:

Komisja ustaliła, że w budżecie gminy na 2016 r. zaplanowano 15.000 zł. Wniosek o dotację złożyła Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Sławnie. Wniosek dotyczył dofinansowania remontu elewacji kościoła. Po podpisaniu umowy dotacja została udzielona, został również wyznaczony termin wykorzystania środków i termin rozliczenia. Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartą umową.

·        Kontrola realizacji wniosków zgłoszonych podczas sesji Rady Gminy w okresie od 1.07.2016 r. do 31.12.2016 r.

WNIOSKI:

Komisja ustaliła, że w badanym okresie odbyły się 4 posiedzenia Rady Gminy, podczas których zgłoszono 28 wniosków, z tego: 12 wniosków zostało zrealizowanych, 5 wniosków rozpatrzono negatywnie, 5 wniosków zostało przekazanych do właściwych organów, natomiast 6 wniosków oczekuje na realizację.

·        Kontrola realizacji inwestycji drogowych w 2017 r.

WNIOSKI:

Komisja zapoznała się z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie budowy lub przebudowy dróg. Komisja ustaliła, że poniesione wydatki dokonywane są zgodnie z uchwałami Rady Gminy, udokumentowane fakturami, płatności były realizowane w terminie, a wydatki zaewidencjonowane na kontach wydatków i kosztów.

 

 

·        Kontrola wykorzystania środków budżetowych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kiszkowo za I półrocze 2017 r.

WNIOSKI:

Komisja zapoznała się z planem dochodów i planem wydatków Biblioteki Publicznej. Komisja ustaliła, że wydatki w I półroczu 2017 r. realizowane były zgodnie z przyjętym planem. Biblioteka Publiczna nie posiadała należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

·        Kontrola ściągalności podatków i opłat od osób fizycznych w 2017 r.

WNIOSKI:

Komisja ustaliła poziom zaległości w podatkach od osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz w opłacie za zagospodarowanie odpadów. Komisja zaleciła także, aby wystąpić do Spółdzielni Mieszkaniowej w Rybnie Wielkim o regulowanie opłat za zagospodarowanie odpadów za właścicieli lokali, którzy są członkami Spółdzielni. Komisja zaleciła także dalsze prowadzenie egzekucji podatków i opłat.

Ponadto Komisja:

-       rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. i informację o stanie mienia komunalnego oraz opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r.,

-       zaopiniowała przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2017 r., projekt budżetu na 2018 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021,

-       rozpatrzyła skargę na działalność Wójta Gminy kiszkowo dotyczącą nieprzyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej w Kiszkowie uznając ja za bezzasadną.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

Wiesława Domagalska

 

Kiszkowo, dnia 18 stycznia 2018 r.

 

Załączniki

Sprawozdanie z działalności w 2017 r. (195.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2018-02-01 10:17:06
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2018-02-01 10:17:36
Ostatnia zmiana:2018-02-01 10:17:55
Ilość wyświetleń:66