Zamknij okno Drukuj dokument

Protokół z XXXI posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo w dniu 27 grudnia 2017 r.

Protokół Nr XXXI/17

posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 27 grudnia 2017 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

RG.0002.2.11.2017

 

1)    Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XXXI sesję Rady Gminy o godz. 13.00. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, zaproszonych gości, władze Gminy w osobach: wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego, zastępcę wójta Gminy Radosława Występskiego i skarbnika Gminy Teresę Występską oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. Powitał również wicestarostę Gnieźnieńskiego Jerzego Berlika. Następnie oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu Rady uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności stanowią załączniki nr 123 do niniejszego protokołu.

2)    Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

3)    Przyjęcie protokołu z XXX Sesji.

4)    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XXX Sesji.

5)    Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018,

b)    zmieniająca uchwałę Nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020,

c)     zmieniającej uchwałę nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,

d)    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021,

e)     w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018,

f)      w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym,

g)     w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

6)    Interpelacje i zapytania radnych

7)    Wolne głosy i wnioski.

8)    Zakończenie.

Ad. 2) Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu przedstawionym przez przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 4 do protokołu .

Ad. 3) Protokół z XXX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad. 4) Następnie wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu .

Ad. 5) Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018

Wprowadzenie do uchwały dokonał przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Eugeniusz Występski, który omówił zadania przyjęte do realizacji w 2018 roku oraz źródła finansowania programu. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXI/207/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 6 do protokołu ,

b)    zmieniająca uchwałę Nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy Teresa Występska, która przekazała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmienia się kwoty dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów budżetu i wyniku budżetu, co wynika z wprowadzanych zmian w budżecie. Ponadto w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach na zadania dotyczącego budowy sali gimnastycznej w Łagiewnikach Kościelnych. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXI/208/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 7 do protokołu ,

c)     zmieniająca uchwałę Nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wskazała, że zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.262.244 zł i ustala w wysokości 23.429.311,66 zł. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 723.000 zł i ustala w wysokości 25.456.957,14 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wskazała również, że zmianie ulegną kwoty przychodów, które wyniosą 3.780.554 zł. Następnie omówiła czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXI/209/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 8 do protokołu ,

 

d)    w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy. Przekazał, że w stosunku do projektu przedłożonego Radzie zostaną zmienione kwoty dochodów i wydatków o kwoty ze środków unijnych, których nie otrzymaliśmy w 2017 r. mimo złożonych wniosków o płatność, a także zwiększy się limit wydatków na salę gimnastyczną w Łagiewnikach Kościelnych. Następnie przewodniczący Rady przedstawił opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021, która jest pozytywna. Opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu . Następnie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXI/210/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 10 do protokołu ,

e)     w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która poinformowała, że ustalono dochody budżetu w kwocie 23.182.648 zł, wydatki budżetu w kwocie 22.490.665,30 zł, nadwyżka budżetu w kwocie 691.982,70 zł planowana jest na spłatę zaciągniętych pożyczek. Przedstawiła także zmiany do projektu omawianego wcześniej przez radnych. Przewodniczący Rady przypomniał, że każda zmiana do projektu budżetu musi być odrębnie głosowana w formie autopoprawki.

AUTOPOPRAWKA NR 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 994.262 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, paragraf 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, plan dochodów po zmianach wyniesie 23.182.648 zł. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

AUTOPOPRAWKA NR 2

Zwiększa się plan wydatków o 994.262 zł, w tym w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 371.262 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafach 6057 i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o 623.000 zł. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

AUTOPOPRAWKA NR 3

Wprowadza się zmiany w dziale 630 Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w paragrafie 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin zwiększono do kwoty 14.500 zł, a w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono do kwoty 749,46 zł. Plan wydatków po zmianie wyniesie 22.490.665,30 zł. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych).

Następnie przewodniczący Rady odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Kiszkowo na 2018 rok, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu . Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXI/211/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 12 do protokołu ,

f)      w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie i jednostkom organizacyjnym

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wyjaśniła, że w przepisach prawa pojawiła się możliwość odstąpienia od przeprowadzania windykacji małych należności cywilnoprawnych, w szczególności gdy koszty egzekucji przekraczają kwotę należności. W związku z tym proponuje się, aby przyjąć uchwałę zgodnie z którą odstępuje się od dochodzenia należności, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł. Dotyczy to głównie należności za czynsz. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXI/212/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 13 do protokołu ,

g)     w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Wprowadzenia do uchwały dokonał wójt Gminy, który wyjaśnił, że uchwała dotyczy wydatków na budowę drogi w Gniewkowie. Przypomniał, że dotychczasowa droga przebiegała przez prywatne grunty, dlatego zaistniała konieczność wytyczenia prawidłowego jej przebiegu. Droga miała zostać zbudowana w tym roku, natomiast grunt jest trudny i bardzo podmokły, a warunki atmosferyczne nie sprzyjające tego rodzaju inwestycjom. Wszystkie te czynniki spowodowały, że nie można wjechać ciężkim sprzętem. Dodał, że był zmuszony aneksować umowę do 29.06.2018 r. stąd konieczność podjęcia powyższej uchwały. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXI/213/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 14 do protokołu .

Ad. 6) Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 7) Wolne głosy i wnioski.

Kazimierz Barańczak pytał wicestarostę Gnieźnieńskiego czy w budżecie powiatu na 2018 r. zaplanowana jest budowa ścieżki rowerowej Sroczyn – Kiszkowo. Jerzy Berlik odpowiedział, że na sesji Rady Powiatu przyjęto uchwałę Rady Gminy Kiszkowo i zadanie zostało przyjęte do realizacji, na razie jednak w kwocie 500.000 zł, czyli deklarowanej przez gminę. Podziękował równocześnie za dotychczasową współpracę z gminą Kiszkowo, która jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gmin w powiecie. Podkreślił, że wiele rzeczy bez udziału gminy nie mogłoby zostać zrealizowanych. Szczególną uwagę zwrócił na bardzo dobrą współpracę z panem Jerzym Szczepańskim – Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg. Dodał, że oprócz spraw inwestycyjnych w gminie Kiszkowo z dużym sukcesem realizowane są też inne projekty jak dożynki powiatowe czy Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich, które również zasługują na uznanie. Podkreślił także, że radni Rady Powiatu z terenu gminy Kiszkowo są bardzo aktywni i dbają o sprawy gminy. Pogratulował wójtowi Gminy przyjęcia uchwały budżetowej na przyszły rok, która jest proinwestycyjna i widać, że gmina cały czas się rozwija. Na zakończenie wypowiedzi złożył zebranym życzenia noworoczne.

Wójt Gminy potwierdził, że współpraca między Zarządem Powiatu, Radą Powiatu a Gminą Kiszkowo jest bardzo dobra. Dodał, że bez względu na podziały powinniśmy dbać o rozwój naszej Gminy. Stwierdził, że od powiatu powinniśmy oczekiwać poprawy infrastruktury drogowej. Przypomniał, że bardzo duże środki dla gmin z powiatu gnieźnieńskiego zostały przeznaczone w ramach Obszarów Strategicznych Interwencji (OSI), z którego 3 gminy zostały wykluczone, w tym gmina Kiszkowo. Dlatego oczekujemy, że Zarząd Powiatu przy konstrukcji budżetu będzie brał pod uwagę ten fakt. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy zapewnienie, że gminy, które zostały wyłączone z OSI będą preferencyjnie traktowane przy ubieganiu się o inne środki. Nie zostało to jednak spełnione, o czym przekonaliśmy się przy projekcie na salę gimnastyczną w Łagiewnikach Kościelnych, jednak po interwencji Piotra Gruszczyńskiego otrzymaliśmy dofinansowanie. Wyraził nadzieję, że ścieżka rowerowa będzie chociaż częściowo zrealizowana.

Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Stanisław Szczepański przekazał, że

?         nastąpiło łatanie dziur na drogach powiatowych, ale już znowu niszczeją.

?         droga do LNB – utwardzenie pobocza, obejrzał ją, prawdopodobnie będzie zrobiona,

?         przedstawił statystykę usuwania azbestu w powiecie, dodał, że w przyszłym roku program będzie kontynuowany,

?         odbyło się spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, w powiecie gnieźnieńskim nie ma choroby Aujeszkyego, ale jest w powiecie wągrowieckim,

?         budżet powiatowy na 2018 r. został uchwalony,

?         nikt z przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa mimo zaproszenia nie przybył na posiedzenie Komisji,

?         podziękował za kolejny rok współpracy z radnymi, sołtysami i złożył zebranym życzenia noworoczne,

Radny Rady Powiatu Piotr Staszczak przekazał, że:

?         Wicestarosta Gnieźnieński Jerzy Berlik około 2 tygodnie temu był oglądać pobocze przy drodze do LNB i deklarował, że utwardzenie będzie wykonane po nowym roku,

?         głosował za budżetem pod warunkiem, że znajdą się środki 500 tys. zł na budowę ścieżki rowerowej Sroczyn – Kiszkowo,

?         jest radnym opozycyjnym, ale współpraca z Zarządem Powiatu jest coraz lepsza,

?         prosił, aby powiat w sprawach które nie wymagają dużych nakładów finansowych sprawniej je realizował, np. wycinki drzew czy wykaszanie poboczy,

?         szpital i jego rozbudowa jest bardzo ważna, ale nie powinno się to odbywać kosztem dróg, bo to wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców,

?         podpiętrzanie w miejscowości Nadmłyn zostało zlikwidowane, natomiast piętrzenie w miejscowości Rakojady jest legalne. Starostwo dokona jednak przeglądu pozwolenia wodnoprawnego. Podwyższony stan wód spowodowany jest nie tylko stawami skockimi. Zwróci się do Komisji Ochrony Środowiska, aby zajęła się stanem obiektów wodnych na terenie naszej gminy,

?         złożył wniosek w sprawie usunięcia przewróconego drzewa w dolinie Małej Wełny przy moście na Dąbrówkę Kościelną,

?         podziękował za współpracę i złożył życzenia świąteczno-noworoczne.

Radna Zuzanna Modrak prosiła o oznakowanie numerem porządkowym budynku świetlicy w Dąbrówce Kościelnej. Prosiła także o tłuczeń na drogę do Rancza w Dolinie w Dąbrówce Kościelnej.

Radna Halina Paluszak zgłosiła, że na ul. Śliwowej w Kiszkowie powstało jezioro, pytała czy można liczyć na poprawę sytuacji na tej drodze.

Sołtys wsi Sławno Barbara Gibas zgłosiła, że na poboczu ul. Leśnej w Sławnie naprzeciw przepompowni jest duża dziura, grozi to uszkodzeniem asfaltu.

Sołtys wsi Berkowo Adam Musielak prosił o wykoszenie rowów wzdłuż drogi Berkowo – Głębokie, zgłosił, że mostek na drodze jest zatkany oraz pytał kiedy droga do Berkowa będzie naprawiana.

Sołtys wsi Skrzetuszewo Małgorzata Wojtkowiak przypomniała, że jest przygotowana dokumentacja na budowę chodnika w części Skrzetuszewa. Pytała czy jest cień szansy na realizację tego zadania.

Kazimierz Barańczak pytał jak daleko jest zaawansowana rozbudowa szpitala.

Jerzy Berlik odpowiedział, że:

?         na terenie powiatu jest mnóstwo spraw drogowych, naprawa nakładek bitumicznych, chodników, ale wszystko zależy od posiadanych środków. Zarząd Powiatu dostrzega te potrzeby, ale w hierarchii priorytetów na pierwszym miejscu jest szpital, na drugim jest oświata, dopiero w trzeciej kolejności są drogi. Inwestycje będą realizowane w miarę możliwości,

?         rozbudowa szpitala – wprawiane są okna, została wzmocniona konstrukcja szpitala, pozyskano dotacje w wysokości 5,5 mln zł na wyposażenie SOR-u i budowę lądowiska. Do końca przyszłego roku powinny być oddane pierwsze oddziały,

?         podkreślił, że celem Zarządu Powiatu jest, aby mieszkańcy Gminy mieli jak najlepszą opiekę zdrowotną.

Barbara Gibas pytała czy gmina mogłaby wystąpić do województwa o utwardzenie pobocza na zakręcie z drogi wojewódzkiej w Sławnie na drogę powiatową w kierunku Skrzetuszewa.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski dokonał wójt Gminy:

?         prosił o zgłoszenie wszystkich świetlic, które nie mają jeszcze nadanego numeru, zostaną oznakowane,

?         droga do Rancza była kilkakrotnie równana równiarką, na tłuczeń jest jeszcze za wcześnie,

?         w tym roku zbudowaliśmy 10 km dróg gminnych asfaltowych, a oczekiwania są coraz większe,

?         mamy przygotowany kompleksowy projekt na budowę dróg osiedlowych BIS, jednak rząd zabrał 10 mln zł z przebudowy dróg lokalnych gminnych i 10 mln zł z przebudowy dróg powiatowych, nasz wniosek o dofinansowanie jest na 40 miejscu, czekamy na rozwój sytuacji,

?         zaprosił mieszkańców na spotkanie sylwestrowe na rynku w Kiszkowie,

?         zaprosił na Koncert karnawałowy 14 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej,

?          złożył życzenia noworoczne i podziękowania wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że budżet realizowany jest w takiej a nie innej postaci, w szczególności radnym, sołtysom, pracownikom urzędu, kierownikom jednostek organizacyjnych i mieszkańcom.

Kazimierz Barańczak prosił przewodniczących poszczególnych komisji o opracowanie sprawozdań z działalności komisji w 2017 r. i planów pracy na 2018 r. i przedstawienie ich na następnej sesji.

Radny Marek Masłowski podziękował za owocną współpracę wszystkim sołtysom, radnym gminnym i powiatowym oraz wójtowi gminy, w szczególności za umożliwianie uczestnictwa w wyjazdach.

Kazimierz Barańczak na zakończenie złożył zebranym świadczenia noworoczne.

Ad. 8) Po wyczerpaniu dyskusji XXXI posiedzenie Rady zakończono o godz. 14.45.

 

                     Protokołowała                                                           Przewodniczył

 

                Angelika Frąckowiak                                                Kazimierz Barańczak

                  Radna Rady Gminy                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

 

AK

Załączniki

Protokół Nr XXXI (272.6kB)    
zał.1 (173.8kB)    
zał.2 (200kB)    
zał.3 (236kB)    
zał. 4 (263.6kB)    
zał. 5 (117.7kB)    
zał. 6 (331.8kB)    
zał. 7 (4.1MB)    
zał. 8 (2.1MB)    
zał. 9 (509kB)    
zał. 10 (3.5MB)    
zał. 11 (811.2kB)    
zał. 12 (3.4MB)    
zał. 13 (162.7kB)    
zał. 14 (321.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2018-01-02 11:40:54
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2018-01-10 10:25:28
Ostatnia zmiana:2018-01-10 10:32:13
Ilość wyświetleń:94