Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o wyłożeniu planu

Kiszkowo, dnia 01.12.2017 r.

 BUA.6721.7.2016

OGŁOSZENIE

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Rybnie Wielkim, działki nr ewid. 116 i 117/2 oraz część działki nr ewid. 115 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

           

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz jednocześnie na podstawie art. 29, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt1 i art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2016 poz. 353) oraz uchwały Rady Gminy Kiszkowo Nr XVII/112/16 z dnia 29.06.2016r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu Wójt Gminy Kiszkowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Rybnie Wielkim, działki nr ewid. 116 i 117/2 oraz część działki nr ewid. 115 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo w dniach od 08.12.2017r. do 28.12.2017r. w godzinach urzędowania.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14.12.2017 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego wyłożonego wspólnie z prognozą oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje przyjęte ustalenia . Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo (e-mail: ug@kiszkowo.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Kiszkowo.

 

Wójt Gminy Kiszkowo

Tadeusz Bąkowski

 

Załączniki

prasa internet (212kB)    

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2017-11-30 12:05:55
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2017-12-01 12:06:45
Ostatnia zmiana:2017-11-30 12:07:24
Ilość wyświetleń:95