Zamknij okno Drukuj dokument

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na obsługę bankową Gminy Kiszkowo na lata 2016 - 2017

Kiszkowo, 16.11.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na obsługę bankową Gminy Kiszkowo na lata 2016 – 2017.

 

Gmina Kiszkowo reprezentowana przez Wójta Gminy Kiszkowo zawiadamia, że udzieli zamówienia na bankową obsługę budżetu Gminy Kiszkowo na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. o wartości poniżej 30.000 EURO.

 

Zamawiający:           Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

tel.  61 429 70 10, fax 61 429 70 11

NIP 784-24-29-701

Opis przedmiotu zamówienia:

-          prowadzenie rachunków: bieżącego i pomocniczych,

-          przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych własnych i obcych,

-          dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków,

-          sporządzanie wyciągów bankowych na następny dzień roboczy przy realizacji dyspozycji z dnia poprzedniego nie później niż do godziny 1200,

-          wydawanie blankietów czekowych,

-          świadczenie usług systemu bankowości elektronicznej,

-          świadczenie usługi płatności masowych (obsługa płatności masowych, kierowanych na rachunek rozliczeniowy zamawiającego poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności),

-          przyjmowanie lokat bankowych,

-          automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku budżetu Gminy typu overnight,

-          wydawanie zaświadczeń bankowych,

-          udzielanie kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 500.000,00 zł na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

 

Dodatkowe warunki zamawiającego:

1.      W przypadku wykonawcy nieposiadającego siedziby w miejscowości Kiszkowo wymagane jest otwarcie oddziału, filii lub punktu kasowego w miejscowości Kiszkowo, spełniającego wymagania zamawiającego.

2.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za:

-        dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku,

-        czynności związane z udostępnieniem i świadczeniem usługi płatności masowych,

-        sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych,

-        druki czeków gotówkowych,

-        zaświadczenia i opinie bankowe.

3.      Bezpłatne zainstalowanie w siedzibie zamawiającego pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania.

 

W celu zbadania zdolności finansowej zamawiającego podaje się dane:

-       wykonanie budżetu za rok 2014                                    18.045.101,00 zł

-       przewidywane wykonanie budżetu za rok 2015                       19.000.000,00 zł

Szacunkowe wielkości przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku Nr 1do zapytania.

 

Termin składania ofert upływa  18 grudnia 2015 r. godz. 900 pok. 12

adres:  Gmina Kiszkowo,   ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

 

Do oferty należy załączyć:

1.        Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe

2.        Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego

3.        Sporządzenie oferty na formularzu wg wzoru, stanowiącym załącznik Nr 2 do zapytania

4.        Wzór umowy o świadczenie usług bankowych

 

Osoba uprawniona do kontaktu:

Teresa Występska

Tel. 61 429 70 15

teresa.wystepska@kiszkowo.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i adresować „oferta na obsługę bankową”

Kryterium wyboru oferty:

Oferta najkorzystniejsza cenowo.

Odrzucenie oferty:

 Oferta nie spełniająca wymagań zamawiającego.      

Unieważnienie postępowania:

1.      Brak ofert

2.      Brak ważnych ofert

 

Załączniki:

1.    Szacunkowe wielkości przedmiotu zamówienia

2.    Oferta ( wzór)

 

Uwaga: Nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych – art. 4, pkt. 8.

Załączniki

Załączniki Nr 1 (14.2kB)    
Załącznik Nr 2 (15.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Radosław Występski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Występski
Data wprowadzenia:2015-11-19 12:49:40
Opublikował:Radosław Występski
Data publikacji:2015-11-19 12:51:57
Ostatnia zmiana:2015-11-19 12:52:11
Ilość wyświetleń:524