Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o postanowieniu

Kiszkowo, dnia 12 listopada 2014 r.

Rol. 6220.18.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kiszkowo

 

            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami),

 

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 12 listopada 2014 r. zostało wydane postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającegona budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rybno Wielkie, gmina Kiszkowo, woj. wielkopolskie.

 

Teren inwestycji obejmuje działki nr 174, 179, 183/5, 185, 187/1, 187/2, 188/1, 189, 206, 207, 208/2, 210, 211, 222/2, 223, 224, 225, 229/4, 230/2 obręb Rybno Wielkie.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wniosku Gminy Kiszkowo, reprezentowanej przez pełnomocnika Andrzeja Fiedosiuka, z dnia 20 października 2014 r.

 

Na powyższe postanowienie nie służy zażalenie.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowew sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, ze z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Kiszkowo, przy ul. Szkolnej 2, pok. Nr 17, w godzinach od 8.00-15.00, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Dane dotyczące postanowienia zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie http://kiszkowo.nowoczesnagmina.pl/?c=858

 

 

                        Wójt Gminy Kiszkowo

 

                        /-/ Tadeusz Bąkowski

Załączniki

Obwieszczenie (41.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Kinga Porolniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kinga Porolniczak
Data wprowadzenia:2014-11-13 15:18:27
Opublikował:Kinga Porolniczak
Data publikacji:2014-11-13 15:21:39
Ostatnia zmiana:2014-11-13 15:21:42
Ilość wyświetleń:470