Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane (1)

Organy
    Wójt (1)
        Zarządzenia Wójta w latach 2018-2023 (116)
        Zarządzenia Wójta w latach 2014-2018 (150)
        Zarządzenia Wójta w latach 2010-2014 (160)
        Zarządzenia Wójta w latach 2006-2010 (164)
        Sprawozdanie z działalności 2014-2018 (32)
        Sprawozdania z działalności 2010-2014 (33)
        Sprawozdania z działalności 2006-2010 (33)
        Oświadczenie majątkowe (1)
    Rada (0)
        Nazwa, dane teleadresowe, skład, funkcje w radzie (1)
        Podstawy prawne działania, kompetencje (1)
        Władze funkcje (2)
            Sprawozdania z działalności Komisji Finansów i Oświaty (1)
            Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej (0)
            Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Infrastruktury (1)
            Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (1)
        Kalendarium (0)
            Rada - sesje (122)
            Komisje - posiedzenia (0)
            Plany pracy Komisji (1)
        Transmisja obrad Rady Gminy (1)
        Stanowienie prawa lokalnego (1)
        Uchwały - 2021 r. (9)
        Uchwały - 2020 r. (70)
        Uchwały - 2019 r. (77)
        Uchwały - 2018 r. (78)
        Uchwały - 2017 r. (67)
        Uchwały - 2016 r. (67)
        Uchwały - 2015 r. (64)
        Uchwały - 2014 r. (69)
        Uchwały - 2013 r. (72)
        Uchwały - 2012 r. (87)
        Uchwały - 2011 r. (75)
        Uchwały - 2010 r. (86)
        Uchwały - 2009 r. (84)
        Uchwały - 2008 r. (72)
        Uchwały - 2007 r. (71)
        Uchwały - 2006 r. (64)
        Uchwały - 2005 r. (45)
        Uchwały - 2004 r. (41)
        Uchwały - 2003 r. (43)
        Uchwały do 2002 (wybrane) (18)
        Stanowiska w sprawach publicznych (1)
        Protokoły z posiedzeń Rady Gminy 2018-2023 (23)
        Protokoły z posiedzeń Rady Gminy 2014-2018 (40)
        Protokoły z posiedzeń Rady Gminy 2010-2014 (38)
        Protokoły z posiedzeń Rady Gminy 2006-2010 (39)
        Apele (1)
        Rozstrzygnięcia Nadzorcze (0)
        Oświadczenia majątkowe (15)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Gimnazjum (0)
        Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kiszkowie (2)
        Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych (2)
        Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Radońskiego w Sławnie (2)
        Gminna Biblioteka Publiczna (2)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (3)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Sołectwa (0)
            Berkowo (2)
            Charzewo (2)
            Dąbrówka Kościelna (2)
            Gniewkowo (2)
            Głębokie (2)
            Imiołki (2)
            Karczewko (2)
            Kiszkowo (2)
            Łagiewniki Kościelne (2)
            Łubowiczki (2)
            Myszki (2)
            Olekszyn (2)
            Rybno Wielkie (2)
            Rybieniec (2)
            Skrzetuszewo (2)
            Sławno (2)
            Sroczyn (2)
            Turostowo (2)
            Turostówko (2)
            Ujazd (2)
            Węgorzewo (2)
    Rejestr instytucji kultury (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
        Związek Gmin Pojezierza Wielkopolskiego (3)
        Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" (1)
        Związek Gmin Wiejskich RP (1)
        Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego (1)
        Stowarzyszenie "Światowid" (1)
        Stowarzyszenie "Rybactwo Ziemi Piastowskiej" (1)
    Przetargi (130)
    Komisje (0)
        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0)
        Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (0)

Urząd Gminy
    Klauzule informacyjne RODO (3)
    Struktura organizacyjna (11)
    Załatwianie spraw (0)
        Sekretarz Gminy (0)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (14)
        Urząd Stanu Cywilnego (0)
            sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego (13)
            sprawy z zakresu ewidencji ludności (8)
            sprawy z zakresu wydania dowodu osobistego (1)
            sprawy z zakresu działalności gospodarczej (5)
            sprawy z zakresu rejestru wyborców (2)
            sprawy wojskowe (1)
            pozostałe sprawy (0)
        Sekretariat (2)
            Dostęp do informacji publicznej (1)
        Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (1)
            Budowa - procedury (5)
            Gospodarka wodno-ściekowa (1)
            Pas drogowy (3)
            Reklamy - umieszczanie (0)
        Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska (0)
            Gospodarka gruntami (2)
            Lokale mieszkalne (1)
            Nieruchomości (2)
            Użytkowanie wieczyste (5)
            Psy ras agresywnych (1)
            Rolnictwo (1)
            Własność - przekształcenia (5)
            Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (2)
            Ochrona środowiska (8)
            Zezwolenie na wycinkę drzew (1)
        Referat Finansu i Budżetu (Księgowość) (0)
            Dofinansowania (3)
            Sprawy podatkowe (14)
        Referat Oświaty (6)
    Procedury (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (6)
    Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek (6)
        Złożone w okresie 2002-2006 (11)
    Oferty pracy (1)
    Udostępnianie informacji o środowisku (0)
        Informacje ogólne (0)
        Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - według rodzajów formularzy (0)
            FORMULARZ A - Wnioski o wydanie decyzji, udzielenie wskazań lokalizacyjnych, ustalenie programu dostosowawczego (3)
            FORMULARZ B - Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne (3)
            FORMULARZ C - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów (2)
            FORMULARZ D - Polityki, strategie, plany lub programy (2)
            FORMULARZ E - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezp (1)
            FORMULARZ F - Prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granica (2)
            FORMULARZ G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska (2)
            FORMULARZ H - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia (2)
            FORMULARZ I - Inne dokumenty (2)
        Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - według rodzajów kart (0)
            Rok 2007 (0)
                KARTY A (103)
                KARTY B (114)
                KARTY E (2)
            Rok 2008 (0)
                KARTY A (115)
                KARTY B (125)
                KARTY C (1)
            Rok 2009 (0)
                KARTY A (129)
                KARTY B (129)
                KARTY C (1)
            ROK 2010 (0)
                KARTY A (89)
                KARTY B (81)
                KARTY C (0)
                KARTY INFORMACJI OD DNIA 16.11.2010 (22)
            ROK 2011 (205)
            ROK 2012 (213)
        Rok 2013 (53)
        Rok 2014 (59)
        Rok 2015 (26)
        Rok 2016 (16)
        Rok 2017 (6)
        Rok 2018 (3)
        Rok 2019 nowe (12)
        Rok 2020 (26)
        2021 (2)
    Gospodarka odpadami (1)
    Ogłoszenia (438)
    Petycje (3)

Finanse i majątek
    Polityka finansowa (0)
    Budżet gminy (0)
        RIO (49)
        2009 (0)
            Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. (5)
        2010 (0)
            Budżet gminy na dzień 01.01.2010 (1)
            Budżet gminy na rok 2010 po zmianach (6)
            Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r. (5)
        2011 (0)
            Sprawozdania z wykonania budżetu gminy (5)
        2012 (0)
            Budżet gminy na dzień 01.01.2012 (0)
            Sprawozdania z wykonania budżetu gminy (4)
        2013 (0)
            Budżet gminy na dzień 01.01.2013 (2)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy (6)
        2014 (0)
            Budżet gminy na dzień 01.01.2014 (2)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy (4)
        2015 (0)
            Budżet gminy na dzień 1.01.2015 (2)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy (6)
        2016 (0)
            Budżet gminy na dzień 01.01.2016 (0)
            Sprawozdania z wykonania budżetu gminy (5)
        2017 (0)
            Sprawozdania z wykonania budżetu gminy (5)
        2018 (0)
            Sprawozdania z wykonania budżetu gminy (5)
        2019 (0)
            Sprawozdania z wykonania budżetu (6)
        2020 (0)
            Sprawozdanie z wykonania budżetu (4)
        Informacja o kwotach dotacji (6)
        Projekty budżetu Gminy (1)
    Mienie (5)
    Podatki (0)
        stawki i deklaracje (11)
        ulgi i umorzenia podatkowe (11)
        podatek akcyzowy (13)
        uchwały (12)
    Archiwum (0)
        Informacja o wykonaniu budżetu (12)
    Zarządzenia (3)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (1)
    Uchwały Rady Gminy (11)
    Zarządzenia Wójta (0)
        lata 2014-2018 (0)
        lata 2010-2014 (1)
        lata 2006-2010 (1)
        lata 2002-2006 (106)
    Regulamin urzędu (1)
    Plany strategie programy studium (8)
    Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie (1)
    ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO (1)
    Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (1)
    Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Kiszkowo (1)
    Projekty uchwał (1)

Informacje
    Wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli (0)
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)

Wybory
    Wybory prezydenckie 2020 (27)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 (17)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (12)
    Wybory samorządowe 2018 (26)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 (17)
    REFERENDUM 6 września 2015 r. (6)
    Wybory prezydenckie 10.05.2015/24.05.2015 (24)
    Wybory samorządowe 2014 (16)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (8)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013 (11)
    Wybory samorządowe 2010 (8)
    Wybory samorządowe 2006 (4)
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kiszkowo 2008 (5)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 (10)
    Wybory prezydenckie 20.06.2010 (7)
    Wybory w sołectwach (1)

Archiwum
    Skład rady w latach 2002-2006 (1)
    Skład rady w latach 2006-2010 (1)
    Skład rady w latach 2010-2014 (1)
    Komisje w latach 2002-2006 (1)
        Komisja Inwentaryzacyjna (1)
        Komisja Budżetu i Finansów (1)
            Protokoły posiedzeń (0)
        Komisja Rewizyjna (1)
            Protokoły posiedzeń (0)
        Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej (1)
            Protokoły posiedzeń (0)
        Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej (1)
            Protokoły posiedzeń (0)
        Komisja Rolnictwa (1)
            Protokoły posiedzeń (0)
    Komisje w latach 2006-2010 (1)
    Oświadczenia majątkowe-kadencja 2002-2006 (0)
        Wójta Gminy (1)
        Radni Gminy (0)
    Oświadczenia majątkowe-kadencja 2006-2010 (0)
        Wójta Gminy (0)
        Radni Gminy (2)
    Oświadczenia majątkowe-kadencja 2010-2014 (0)
        Radni Gminy (16)
        Wójt Gminy (6)
    Oswiadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018 (0)
        Radni Gminy (15)
        Wójta Gminy (5)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij