Zarządzenie  nr 26/03

Wójta Gminy Kiszkowo

z dnia 31 grudnia 2003 roku

 

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

Tekst ujednolicony zmieniony zarządzeniami: 11/2007, 61/2009, 25/2010

 

                Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) nadaję:

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W KISZKOWIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej "Regulaminem" określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Kiszkowie.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

   1)   "Gminie" - należy przez to rozumieć Gminę Kiszkowo,

   2)   "Radzie" - należy przez to rozumieć odpowiednio - Radę Gminy Kiszkowo,

   3)   "Wójcie", "Zastępcy Wójta", "Sekretarzu", "Skarbniku" - należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Kiszkowo, Zastępcę Wójta Gminy Kiszkowo, Sekretarza Gminy Kiszkowo, Skarbnika Gminy Kiszkowo,

   4)   "komórkach organizacyjnych urzędu" - należy przez to rozumieć referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy w Kiszkowie,

5)       "gminnych jednostkach organizacyjnych" - należy przez to rozumieć jednostki podporządkowane Gminie Kiszkowo.

         § 2. 1. Urząd wykonuje zadania należące do właściwości gminy.

2. W zakresie zadań, o których mowa w ust. 1, wchodzą zadania własne, zadania zlecone ustawowo oraz wynikające z porozumień zawartych z organami samorządowymi.

§ 3. 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego, w stosunku do wszystkich pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnia i zwalnia Wójt, o ile przepisy ustaw szczególnych nie stanowią inaczej.

§ 4. Status prawny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie określa ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.).

 

 

ROZDZIAŁ II

KIEROWNICTWO URZĘDU

§ 5. 1. Wójt (WG) kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza  i Skarbnika, który jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy, w szczególności zapewniając:

   1)   prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu,

   2)   ustalenie zakresów czynności dla pracowników urzędu,

   3)   stosowanie właściwej polityki kadrowej w urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,

   4)   dobrą organizację kontroli i skuteczne egzekwowanie realizacji wniosków pokontrolnych,

   5)   przestrzeganie dyscypliny pracy,

   6)   właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli, w tym także skarg,

   7)   kieruje bieżącymi sprawami gminy,

   8)   reprezentuje gminę na zewnątrz,

   9)   wydaje decyzje w zakresie administracji publicznej, w indywidualnych sprawach,

10)   może upoważnić Sekretarza Gminy oraz innych pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji z zakresu administracji publicznej, w indywidualnych sprawach,

11)   składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,

12)   Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw w swoim imieniu, Sekretarzowi Gminy,

13)   ogłasza uchwały budżetowe oraz sprawozdania z ich wykonania niezwłocznie po ich podjęciu i zatwierdzeniu,

14)   przedkłada wojewodzie uchwały rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia,

15)   przedkłada właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową oraz uchwałę o udzieleniu Wójtowi absolutorium w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

2. Zastępca Wójta, podejmuje czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

§ 7. Sekretarz Gminy (SG) wykonuje zadania powierzone przez Wójta oraz zapewnia:

   1)   sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a w szczególności:

a)   organizację pracy w Urzędzie,

b)  przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,

c)   przestrzeganie przez pracowników przepisów prawa, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego,

d)  podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników,

e)   jakość i terminowość załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli,

   2)   prawidłową organizację pracy biurowej w urzędzie, a w szczególności:

a)   przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt i nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

b)  prawidłowe funkcjonowanie obsługi kancelaryjnej urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu,

c)    podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w urzędzie,

d)    opracowywanie projektów zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu,

e)    przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

f)     Pełnienie funkcji Urzędnika Wyborczego.

 

§ 8. Skarbnik Gminy (SK) będący jednocześnie głównym księgowym budżetu zapewnia:

   1)   wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

   2)   prawidłowe funkcjonowanie Referatu Finansów i Budżetu,

   3)   nadzór i kontrolę realizacji budżetu gminy,

4)  współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

5)  współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

   5)   kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

   6)   wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA URZĘDU

§ 9. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy, które przy znakowaniu spraw używają symboli:

  1)  Stanowisko do spraw organizacyjnych, kadr i działalności gospodarczej                                           - DG

   2)   Referat Finansów i Budżetu (Księgowość)                                                                                            

   3)   Urząd Stanu Cywilnego                                                                                                                             

4)  Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej                                                                                     

5)   Stanowisko do spraw obsługi organów gminy                                                                                      - RG

4)  Referat oświaty                                                                                                                                             

   7)   Stanowisko do spraw promocji i rozwoju gminy                                                                                    - PR

   8)   Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska                                                       

9) Radca Prawny                                                                                                                                                   - RP

10) Informatyk                                                                                                                                                       - IN

11) Stanowisko do spraw BHP                                                                                                                           - BHP

2. W komórkach organizacyjnych urzędu tworzy się następujące stanowiska pracy:

   1)   w Referacie Finansów i Budżetu (Księgowość):

a)   Kierownik referatu będący jednocześnie skarbnikiem gminy      - SK

b)    stanowisko do spraw księgowości budżetowej; oświatowej                      - FOś

c)    stanowisko do spraw księgowości budżetowej - Główny Księgowy         - FB

d)  stanowisko do spraw księgowości budżetowej: płac                                   - FP

e)   stanowisko do spraw księgowości podatkowej                                            - WIN

f)     stanowisko do spraw wymiaru podatków                                                      - POD

g)    stanowisko do spraw obsługi kasowej                                                           - Ka

   2)   w Urzędzie Stanu Cywilnego:

a)   Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – USC,  wykonujący jednocześnie zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych - SO

b)  zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – USC-1, SO-1

   3)   w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej:

a)   kierownik referatu – budownictwo i planowanie przestrzenne BUA, drogi –DR pozostałe -  GKM

b)    stanowisko do spraw komunalnych, dodatków mieszkaniowych GKM-1, zamówień publicznych – ZP

c)      stanowisko do spraw obrony cywilnej i melioracji      - OC

d) stanowisko do spraw budownictwa            -BD

  4) w Referacie oświaty:

a)    Kierownik referatu – sprawy kadrowe i płace pracowników oświaty        - OŚW

b)   stanowisko do spraw księgowości oświatowej- OŚW-1, Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa        - KZP                                                                                                 

 

5) w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:

a)    Kierownik referatu – gospodarka gruntami i zasoby komunalne                               - GG

b)   stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska                                               - Rol

c)    stanowisko do spraw leśnictwa, rolnictwa i ochrony środowiska                              - Ls

       3. Zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie tworzy się "pion ochrony".

4. W skład pionu ochrony wchodzi:

   1)   Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, zwany dalej "pełnomocnikiem ochrony" – Sekretarz Gminy,

   2)   Kierownik kancelarii tajnej – stanowisko pracy do spraw obrony cywilnej,

   3)   Administrator systemu - informatyk.

5. Pełnomocnik ochrony podlega bezpośrednio Wójtowi, który odpowiada za:

   1)   zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w urzędzie i podległych jednostkach,

   2)   plan ochrony urzędu i jego realizację,

   3)   szkolenie pracowników w zakresie informacji niejawnych,

   4)   współpracę ze służbami ochrony państwa i informowanie Wójta o tej współpracy.

6. Kierownik kancelarii tajnej odpowiada za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" i "zastrzeżone".

7. Administrator systemu odpowiada za ochronę systemów i sieci teleinformatycznych.

ROZDZIAŁ IV

ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

I. Zadania wspólne

§ 10. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Urzędu należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:

   1)   przygotowanie projektów uchwał rady i określenie sposobu wykonania tych uchwał,

   2)   współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu projektu budżetu, wykonywanie budżetu oraz przygotowywanie sprawozdań z finansowej działalności gminy,

   3)   inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w programach gospodarczych i budżecie gminy, a także przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności wykorzystania środków budżetowych i poza budżetowych oraz pozyskiwania dodatkowych wpływów budżetowych,

   4)   przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

   5)   współdziałanie z organami kontroli państwowej, społecznej i organami ścigania,

   6)   rozpatrywanie skarg kierowanych do Wójta i komórek organizacyjnych urzędu, badanie ich zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania, podejmowanie operatywnych działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień oraz opracowywanie niezbędnych informacji o załatwieniu skarg i wniosków,

   7)   reagowanie na krytykę prasową i wykorzystanie jej do doskonalenia pracy urzędu,

   8)   usprawnienie organizacji, metod i form pracy komórek organizacyjnych urzędu,

   9)   wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem masowych badań statystycznych, spisów powszechnych ludności oraz spisów rolnych,

10)   stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

11)   stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.

II. Zadania szczegółowe komórek organizacyjnych Urzędu

§ 11. Do zadań stanowiska do spraw organizacji, kadr i działalności gospodarczej należy:

1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:

   1)   przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

   2)   prowadzenie ewidencji korespondencji,

   3)   przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,

   4)   prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,

   5)   przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowania ich do własnych komórek.

   6)   prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu,

   7)   utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,

   8)   prowadzenie napraw oraz konserwacja inwentarza biurowego,

   9)   prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,

2. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, a w szczególności:

   1)   prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

   2)   organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

   3)   przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

   4)   przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

   5)   zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,

   6)   przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

   7)   ewidencja czasu pracy pracowników,

   8)   kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych.

3. Pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

   1)   okresowa analiza stanu bhp,

   2)   stwierdzenie zagrożeń zawodowych,

   3)   zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,

   4)   rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

   5)   udział w dochodzeniach powypadkowych,

   6)   współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy.

4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.

5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

 

§ 12. Do zadań Referatu Finansów i Budżetu (Księgowość) należy:

   1)   przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

   2)   udzielanie pomocy Wójtowi w wykonaniu budżetu Gminy,

   3)   zapewnienie obsługi finansowo-księgowej,

   4)   uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

   5)   przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

 6) kontrola i nadzór nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

   7)   prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

   8)   prowadzenie ksiąg rachunkowych,

   9)   rozliczanie inwentaryzacji,

10)   dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

11)   przygotowywanie sprawozdań finansowych,

12)   dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

13)   prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:

a)   prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

b)  gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c)   przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

d)  podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

e)   prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

f)   przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

f)     przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

14) obsługa kasowa Urzędu.

§ 13. Do Urzędu Stanu Cywilnego należą sprawy:

1. Wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza:

   1)   sporządzanie aktów małżeństwa, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

   2)   potwierdzanie i uwierzytelnianie odpisów aktów stanu cywilnego,

   3)   prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń, zgonów w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty,

   4)   prowadzenie skorowidza aktów stanu cywilnego,

   5)   udzielanie ślubów,

   6)   wykonywanie zadań wynikających z konkordatu.

2. Wynikające z przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a zwłaszcza:

   1)   prowadzenie dokumentacji ewidencji ludności,

   2)   wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,

   3)   nadzorowanie przestrzegania obowiązków określonych w przepisach o ewidencji ludności,

   4)   współdziałanie z organami policji na rzecz umacniania dyscypliny meldunkowej,

   5)   wykonywanie zleconych prac związanych z tworzeniem centralnego banku danych powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności "PESEL",

   6)   bieżąca aktualizacja rejestru wyborców,

   7)   sporządzanie spisów wyborców, poborowych, mieszkańców i innych oraz wykazów dotyczących ewidencji ludności,

   8)   wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość i prowadzenie ewidencji w tym zakresie,

   9)   aktualizacja wykazu osób podlegających obowiązkowi wojskowemu.

3. Wynikające z przepisów prawa o:

   1)   zgromadzeniach,

   2)   zbiórkach publicznych,

3)  cudzoziemcach.

Ponadto do obowiązków na w/w stanowisku pracy należy pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności pracownika do spraw obsługi organów gminy.

§ 14. Do zadań referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej należy:

1. Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

   1)   przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy,

   2)   koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

   3)   koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

   4)   przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

   5)   prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

   6)   ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

   7)   prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

   8)   prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania,

   9)   rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami,

10) wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z uzbrojeniem terenów w sieć i urządzenia komunalne,

11) wydawanie decyzji ustalających wysokość opłaty planistycznej.

2. Prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem lokalnych dróg, placów oraz organizacją ruchu drogowego.

3. Koordynowanie spraw dotyczących utrzymania czystości na nieruchomościach komunalnych.

4. Wykonywanie zadań wynikających z prawa wodnego.

5. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

6. Zapewnienie racjonalnej gospodarki miejscowymi zasobami paliw i źródłami energii o znaczeniu lokalnym.

7. Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych,

8. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w zakresie wykraczającym poza zadania innych stanowisk,

9. Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną, w tym oświetlenie dróg i placów oraz wodę.

         10. Przyznawanie i rozliczanie dodatków mieszkaniowych.

11. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania handlu targowiskowego.

12. Przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych.

         13.Prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej.

         14. Ustalanie stawek czynszu i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe.

         15. Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi,

         16. Zamiana lokali.

17. Sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności dotyczące:

   1)   przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

   2)   współdziałanie z organami wojskowymi,

   3)   administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,

   4)   tworzenia formacji obrony cywilnej,

   5)   nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

   6)   świadczeń na rzecz obrony,

   7)   udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,

   8)   zakwaterowania sił zbrojnych.

18. Sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

   1)   zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

   2)   ochrona systemów i sieci informatycznych,

   3)   kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

   4)   okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

   5)   opracowania planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

   6)   szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

19. Sprawy związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy.

20. Prowadzenie archiwum zakładowego.

21. Prowadzenie spraw Gminnej Spółki Wodnej.

§ 15. Do zadań stanowiska do spraw obsługi organów gminy należy zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjno-technicznej Rady, jej komisji i Wójta, a w szczególności:

   1.   Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji i Wójta oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów w tym:

   2.   Przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy gminy.

   3.   Przekazywanie za pośrednictwem Sekretariatu korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych.

   4.   Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady, jej komisji i Wójta.

   5.   Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i komisji.

   6.   Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.

   7.   Prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień rady, komisji rady i Wójta.

   8.   Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.

9.  Organizowanie szkoleń radnych.

10.   Prowadzenie spraw wojskowych w szczególności:

1)       wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony: prowadzenie    rejestru poborowych,

2)       orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jednego żywiciela,

3)       przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny,

Ponadto do obowiązków na w/w stanowisku pracy należy pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i pracownika do spraw organizacji, kadr i działalności gospodarczej.

 

 

§ 16. Do zadań stanowiska Radcy Prawnego należą w szczególności:

Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych Rady i Wójta. Udzielanie opinii i porad prawnych. Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, administracyjnym ora sprzed innymi organami orzekającymi. Opiniowanie projektów umów i porozumień zawartych przez Gminę.

§ 17. Do zadań Referatu Oświaty należą:

1. Sprawy związane z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności sprawy dotyczące:

   1)   zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,

   2)   utrzymywania tych jednostek,

   3)   kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

   4)   zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

   5)   zapewnienia dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,

   6)   zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,

   7)   przygotowywanie dokumentów związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwołaniem z tych stanowisk,

8)  przygotowywanie dokumentów związanych z ocenianiem dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

9)  przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem dyrektorów tych jednostek jako pracowników-nauczycieli.

10)   Obsługa ekonomiczno-finansowa gminnych jednostek oświatowych, w tym prowadzenie spraw kadrowych pracowników oświaty,

11)   Obsługa materialno-techniczna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

12)   Prowadzenie spraw z zakresu Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej.

§ 18. Do zadań stanowiska do spraw promocji i rozwoju gminy należy:

1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gminy oraz jej promocja, a w szczególności:

   1)   działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz stwarzanie warunków do powstawania małych firm i zakładów:

a)   kojarzenie ofert firm spoza gminy z odpowiednimi instytucjami i przedsiębiorstwami działającymi na terenie gminy,

b)  inicjowanie udziału firm handlowo-wytwórczych w wystawach, targach i giełdach.

   2)   pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w szczególności środków pochodzących z funduszy unijnych,

   3)   opracowanie programów gospodarczych, w tym wykonanie prac studialnych i prognostycznych,

   4)   analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze gminy i gmin sąsiednich,

   5)   gromadzenie informacji o gminie i przygotowanie materiałów promujących gminę na zewnątrz,

   6)   utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,

   7)   organizowanie współpracy gminy z zagranicą.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

§ 21. 1. System kontroli obejmuje kontrole zewnętrzne i wewnętrzne.

2. Kontrole zewnętrzne prowadzone są w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych gminie.

3. Kontrole zewnętrzne prowadzą pracownicy Urzędu na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta.

4. Zakres przedmiotowy kontroli zewnętrznej określają tezy kontrolne zatwierdzone przez zarządzającego kontrolę.

5. Kontrole wewnętrzne prowadzone są w komórkach organizacyjnych Urzędu.

6. Kontrolę komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest w zakresie:

   1)   organizacji i dyscypliny pracy terminowości i prawidłowości zgodnych z przepisami załatwiania spraw obywateli, przestrzegania przepisów kancelaryjnych - Sekretarz Gminy,

   2)   realizacji zadań wynikających z budżetu gminy, prawidłowości załatwiania spraw finansowych w tym pobierania opłaty skarbowej- Skarbnik Gminy.

7. Kontrole zewnętrzne (ust. 2 - 4) dokumentowane są przez kontrolujących w formie protokołów kontroli.

8. Protokół powinien zawierać:

   1)   nazwę jednostki kontrolowanej,

   2)   datę i przedmiot kontroli,

   3)   imiona i nazwiska osób kontrolowanych,

   4)   syntetyczny opis stanu faktycznego,

   5)   stwierdzenie nieprawidłowości oraz ich przyczyny i skutki,

   6)   wydane zlecenia oraz termin ich realizacji,

   7)   osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości,

   8)   pouczenie o prawie wniesienia wyjaśnień,

   9)   podpisy kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby kontrolowanej oraz kontrolującego.

9. W wyznaczonym terminie należy przeprowadzić kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń.

10. Nie podlegają dokumentowaniu kontrole wewnętrzne (bieżąca kontrola funkcjonalna) dokonywane przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w zakresie nadzorowanych spraw.

12. Samodzielne stanowisko pracy do spraw obrony cywilnej prowadzi działalność kontrolną według zasad określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 19. Do zadań Referatu  Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska należy:

1. Z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczenia nieruchomości oraz gospodarki lokalowej:

   1)   gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,

   2)   ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

   3)   organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

   4)   nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy,

   5)   zatwierdzanie projektów podziałów geodezyjnych,

   6)   prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

   7)   tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,

   8)   zagospodarowanie wspólnot gruntowych,

   9)   zarządzanie nieruchomościami wspólnymi,

10)   przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych,

   2.   Kontrola spełniania wymagań ochrony środowiska przez gminne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne.

   3.   Wydawanie decyzji w sprawach kar pieniężnych za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

   4.   Współpraca i współdziałanie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz innymi organami w sprawach związanych z ochroną środowiska i ochroną przyrody.

   5.   Nadzór terenowy nad właściwym utrzymaniem i ochroną istniejących zadrzewień.

   6.   Ingerowanie w zamierzenia inwestycyjne i gospodarcze mogące rodzić szkodliwe skutki dla środowiska przyrodniczego.

   7.   Koordynowanie całokształtu działalności związanej z ochroną przyrody.

   8.   Popularyzacja i programowanie zasad i celów ochrony przyrody.

   9.   Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew.

10.   Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz ustalanie opłat z tego tytułu.

11. Wydawanie wniosków, przyjmowanie zawiadomień związanych z ochroną zabytków i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

12. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa,

13. Tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,

14. Wydawanie decyzji w sprawach dotyczących ochrony środowiska,

15. Kontrola przestrzegania zasad utrzymania i czystości na terenie gminy,

16. Przygotowywanie wniosków do rekultywacji i pozyskiwanie środków na ten cel.

§ 20. Do zadań stanowiska pracy – informatyk należy:

         1.  Ochrona systemów i sieci informatycznych.

         2.  Bieżąca archiwizacja baz danych na nośnikach informatycznych.

3.        Bieżąca aktualizacja stosowanych programów na stanowiskach pracy.

4.        Kontrolowanie zasad przestrzegania dostępu do baz danych.

5.        Wykonywanie funkcji administratora danych osobowych.

6.        Bieżąca aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.

 

§ 20a. Do zadań stanowiska do spraw BHP należy:

         1.  zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy wszystkim pracownikom firmy zgodnie z przepisami BHP,

         2.  opracowywanie wewnętrznych regulacji,

         3.   zapewnienie zgodności wszystkich działan w firmie z przepisami BHP oraz kontrolę przestrzegania tych przepisów,

4. przeprowadzanie szkoleń dla pracowników,

5. organiozwanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP,

6. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,

7. analiza warunków pracy pod wzgledem bezpieczeństwa,

8. opracowywanie sprawozdań w zkaresie BHP,

9. udział w dochodzeniach powypadkowych,

10. udział w komisjach w sprawach socjalno-bytowych załogi,

11. zatrzymania pracy w przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie BHP,

12. wnioskowania o nagradzanie i karanie pracowników w zakresie BHP

ROZDZIAŁ VI

NARADY

§ 22. 1. W celu określenia lub skoordynowania określonych problemów społeczno-gospodarczych gminy mogą być za zgodą Wójta lub na jego polecenie organizowane narady z udziałem zainteresowanych danych problemem osób.

2. Z każdej narady sporządza się protokół uwzględniający datę jej odbycia, porządek obrad, zwięzłe streszczenie dyskusji oraz podjęte wnioski i ustalenia.

3. Obsługę techniczno-biurową narady zapewnia jej organizator.

§ 23. 1. W celu przekazania zakresu i sposobu realizacji zadań, rozliczenie wykonania wcześniej postawionych zadań oraz przekazywanie informacji mających znaczenie do działalności Urzędu, mogą być organizowane narady komórek organizacyjnych Urzędu.

2. Narady o których mowa w ust. 1 zwołuje i prowadzi Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

3. Z narad tych sporządza się protokół ustaleń.

ROZDZIAŁ VII

CZAS PRACY ORAZ ZASADY PRZYJMOWANIA OBYWATELI W URZĘDZIE

§ 24. 1. Urząd jest czynny w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od godziny 8,00 do 16,00, od wtorku do piątku od godziny 7,30 do 15,30.          2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele i święta oraz pozostałe dni dodatkowo wolne od pracy w godzinach od 10,00 do 15,00.

§ 25. Przyjmowanie w Urzędzie osób w sprawach indywidualnych w tym również w sprawach skarg i wniosków odbywa się przez:

1. Wójta

   1)   w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 800-1000,

   2)   w pozostałych sprawach indywidualnych w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy Urzędu.

2. Sekretarza - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

3. Komórki organizacyjne Urzędu - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

§ 26. 1. Zgłaszający się interesanci są przyjmowani bez zbędnej zwłoki. Informacje są udzielane wyczerpująco stronom i ich pełnomocnikom w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Udostępnianie akt indywidualnych w sprawach z zakresu administracji samorządowej następuje z zachowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Udzielane informacje mogą być tylko w takim zakresie by nie naruszać przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych.

§ 27. 1. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania zasad załatwiania spraw obywateli zawartych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

2. Pracownik prowadzący sprawę powinien działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

§ 28. 1. Skargi, wnioski i listy obywateli powinny być traktowane jako sprawy bardzo pilne i terminowe.

2. Wszystkie skargi, wnioski i listy podlegają ewidencji w rejestrze centralnym prowadzonym przez Sekretarza Gminy.

3. Odpowiedzi na skargi, wnioski i listy podpisuje Wójt lub z upoważnienia Wójta - Sekretarz Gminy. 

ROZDZIAŁ VIII

PODPISYWANIE PISM

§ 29. 1. Wójt podpisuje pisma:

   1)   kierowane do:

a)   naczelnych i centralnych organów władzy i administracji państwowej oraz terenowych organów rządowej administracji ogólnej,

b)  związków i porozumień komunalnych, stowarzyszeń gmin oraz regionalnych izb obrachunkowych,

c)   rady gminy i jej przewodniczącego,

d)  organów innych gmin,

   2)   stanowiące:

a)   odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz skargi, wnioski i listy interwencyjne obywateli,

b)  oświadczenie woli,

c)   decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

   3)   ponadto:

a)   mające ze względu na swój charakter duże znaczenie dla spraw społeczno-gospodarczych gminy,

b)  wyrażające stanowisko zarządu,

c)   stwierdzające podjęte czynności należące do kompetencji zarządu,

d)  związane z reprezentowaniem gminy na zewnątrz,

e)   dotyczące nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy pracowników urzędu.

2. W razie nieobecności Wójta, pisma wymienione w ust. 1 podpisuje Sekretarz Gminy.

3. Pisma kierowane do innych adresatów oraz innej treści i znaczeniu niż określone w ust. 1 podpisuje Sekretarz gminy lub właściwi pracownicy, zgodnie z upoważnieniem Wójta, stosownie do posiadanych kompetencji i uprawnień.

4. Pisma zastrzeżone do podpisu Wójta  przygotowują komórki organizacyjne urzędu stosownie do zakresu swego działania.

Przedkładający do podpisu pismo, stwierdza swoje autorstwo i prawidłowość jego przygotowania własnoręcznym podpisem po lewej stronie kopii pisma.

ROZDZIAŁ IX

ZASADY OBIEGU KORESPONDENCJI W URZĘDZIE

§ 30. 1. Do wglądu Wójta w celu zapoznania się i wydania stosownych dyspozycji wykonawczych, przekazuje się następujące kompetencje:

   1)   niezależnie od nadawcy, adresowane do:

a)   Wójta,

b)  Urzędu,

   2)   niezależnie od adresata z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, pochodzące od:

a)   organów rządowej administracji publicznej,

b)  poza gminnych organów samorządowych,

c)   Rady Gminy i jej przewodniczącego,

d)  organów innych gmin,

   3)   niezależnie od nadawcy i adresata, a dotyczące spraw lub stanowiące:

a)   o charakterze reprezentacyjnym,

b)  osobowych pracowników Urzędu,

c)   protokoły kontroli i zarządzania pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez organy kontrolne,

d)  skargi i wnioski dotyczące działania Urzędu.

2. Inne niż wymienione w ust. 1 korespondencje, przekazuje się bezpośrednio adresatom.

3. Korespondencje adresowaną do Rady i jej organów przekazuje się do samodzielnego stanowiska pracy do spraw obsługi organów gminy.

4. Korespondencje adresowaną imiennie przekazuje się bezpośrednio adresatom.

§ 31. Zwrócona przez Wójta - przejrzaną i zadekretowaną korespondencję przekazuje się za pośrednictwem Sekretarza Gminy na stanowisko zajmujące się czynnościami kancelaryjnymi w celu wpisania do dziennika korespondencji a następnie do dalszego załatwienia określonym w zapisie dyspozycyjnym pracownikom Urzędu lub innym osobom.

§ 32. Korespondencja wychodząca z Urzędu wysyłana jest według jej rodzajów zbiorowo przez pracownika wykonującego czynności kancelaryjne.

§ 33. Szczegółowe zasady dotyczące obiegu korespondencji nie uwzględnione w niniejszym dziale, uregulowane są w instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów Gmin i związków międzygminnych.

 

ROZDZIAŁ X

PIECZĘCIE I PIECZĄTKI

§ 34. 1. Ewidencję pieczęci i pieczątek używanych w Urzędzie prowadzi Sekretarz. Z ewidencji tej powinno wynikać jak długo i w czyim użytkowaniu dana pieczęć lub pieczątka znajduje się.

2. Przekazywanie pieczęci i pieczątek pracownikom Urzędu odbywa się za pokwitowaniem w ewidencji o której mowa w ust. 1.

3. Pracownicy odchodzący z pracy w Urzędzie zdają pobrane pieczęci i pieczątki Sekretarzowi. Zdanie pieczątki odnotowuje się w ewidencji o której mowa w ust. 1.

4. Zamówienia na wykonanie pieczęci i pieczątek składa się tylko w uprawnionych do tego zakładach.

§ 35. Do osób dysponujących pieczęciami i pieczątkami należy:

   1.   Kwalifikowanie dokumentów pod kątem potrzeby odciskania na nich odpowiednich pieczęci i pieczątek.

   2.   Osobiste odciskanie pieczęci i pieczątek.

   3.   Przechowywanie pieczęci i pieczątek pod zamknięciem i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.

   4.   Natychmiastowe informowanie przełożonemu o kradzieży lub zgubieniu pieczęci lub pieczątki.

§ 36. Wzory pieczęci określa instrukcja kancelaryjna.

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37. Obowiązki Urzędu jako zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, obowiązki pracowników Urzędu, zasady dyscypliny pracy i inne sprawy związane z wewnętrznym porządkiem pracy nie uregulowane w niniejszym regulaminie reguluje Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Kiszkowie.

§ 38. Zmiany w regulaminie organizacyjnym mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 39. Dotychczasowe unormowania tracą moc.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo

/-/Wojciech Kilanowski