Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiszkowo zostało uchwalone przez Radę Gminy Kiszkowo uchwałą Nr XXVII/180/01 w dniu 26 kwietnia 2001 r. , a następnie zmienione uchwałą Nr XXI/167/12 z dnia 6 listopada 2012 r. oraz uchwałą Nr VI/37/15 z dnia 30 marca 2015 r.