Komisje Rady Gminy Kiszkowo

 

Komisja Rewizyjna

 

Do zakresu działania Komisji należą sprawy:

 

         Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną (art. 18a Ustawy o samorządzie gminnym). W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi gminy.

         Komisja wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę. Przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji wybiera rada. Zastępcę Przewodniczącego Komisji wybiera, na wniosek Przewodniczącego, na swym pierwszym posiedzeniu komisja.

         Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy.

         Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca.

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej

1.

Antczak Wiesława – Przewodnicząca

2.

Domagalska Wiesława – Zastępca Przewodniczącego

3.

Czosnowski Mariusz – Członek

4.

Herkowiak Jan - Członek

 

 

 

Komisja Budżetu i Finansów

 

         Członków komisji wybiera Rada, natomiast Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu.

Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy.

         Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca.

 

 

Skład Komisji Budżetu i Finansów

1.

Piotrowicz Ludwik – Przewodniczący Komisji

2.

Szczepaniak Mirosław – Zastępca Przewodniczącego

3.

Antczak Wiesława – Członek

4.

Kuszak Józef - Członek

5.

Talar Wiesław – Członek

 

 

 

Komisja Rolnictwa

        

Członków komisji wybiera Rada, natomiast Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu.

Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy.

         Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca.

 

 

Skład Komisji Rolnictwa

1.

Talar Wiesław – Przewodniczący

2.

Kuszak Józef - Członek

3.

Mały Jacek – Członek

4.

Sawicki Piotr – Członek

5.

Szczepaniak Mirosław – Członek

6.

Wojnowski Łucjan – Członek

 

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Członków komisji wybiera Rada, natomiast Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu.

Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy.

         Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca.

 

 

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej

1.

Herkowiak Jan – Przewodniczący

2.

Czosnowski Mariusz – Zastępca Przewodniczącego

3.

Banaszak Marianna – Członek

4.

Domagalska Wiesława – Członek

5.

Frąckowiak Angelika - Członek

6.

Modrak Zuzanna – Członek

 

 

Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej

 

Członków komisji wybiera Rada, natomiast Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu.

Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy.

         Pracą komisji kieruje jej przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca.

 

 

Skład Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej

1.

Sawicki Piotr – Przewodniczący

2.

Wojnowski Łucjan – Zastępca Przewodniczącego

3.

Banaszak Marianna – Członek

4.

Frąckowiak Angelika - Członek

5.

Mały Jacek – Członek

6.

Modrak Zuzanna – Członek