Kiszkowo, dnia 06.04.2021 r.

 

BUA.6733.3.2021

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 06.04.2021 r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na realizacji projektu „Środowisko, Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) – Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 4 „Środowisko”, Działanie 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja Ekologiczna” na terenie części działki nr ewid. 312, ark. 3, obręb 0010, Łagiewniki Kościelne, gm. Kiszkowo.

 

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Gminy w Kiszkowie, pok. 14, w godzinach urzędowania.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze  zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

       

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Kiszkowo

                                                                                              /-/ Tadeusz Bąkowski

                                                                                             

miejsce rozmieszczenia:

 

·         tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kiszkowo

·         strona internetowa Gminy Kiszkowo, BIP Kiszkowo

·         tablica ogłoszeń wsi Łagiewniki Kościelne

·         a/a