Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

4/2021

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowafarmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 130 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 4, 5, 9, 12, 19, 22/4, 24 i 26 obręb 0011 Łubowice, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie.

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Teren inwestycji obejmuje działki nr 4, 5, 9, 12, 19, 22/4, 24 i 26 obręb 0011 Łubowice, gmina Kiszkowo

7

Znak sprawy

Rol. 6220.3.2021       

8

Dokument wytworzył

Acciona Energy Poland Global Sp. z o.o. , ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika Pawła Tarczewskiego.

9

Data dokumentu

02.02.2021 r., uzupełniony 09.03.2021 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2,

62-280 Kiszkowo

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, pok. nr 17, tel. 061 429 70 13

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Brak

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

06.04.2021

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi