Kiszkowo, dnia 31 marca 2021 r.

Rol. 6220.3.2021

                                                          

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Wójt Gminy Kiszkowo

 

zawiadamia strony postępowania

 

że na wniosek Acciona Energy Poland Global Sp. z o.o. , ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Pawła Tarczewskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 130 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 4, 5, 9, 12, 19, 22/4, 24 i 26 obręb 0011 Łubowice, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński,
woj. wielkopolskie.

Teren przedsięwzięcia obejmuje działki nr ewid. 4, 5, 9, 12, 19, 22/4, 24 i 26 obręb 0011 Łubowice, gmina Kiszkowo.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się
z wnioskiem w Urzędzie Gminy Kiszkowo przy ul. Szkolnej 2, 62-280 Kiszkowo,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 oraz prawie do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag i wniosków.

Ponadto na podstawie art. 10 § 1, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Wójt Gminy Kiszkowo zawiadamia, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
oraz § 3 ust. 1 pkt 54
lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art.49 § 2 Kpa).

 

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kiszkowie następuje z dniem 06 kwietnia 2021 r.

 

Dane dotyczące wniosku zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych dostępnym na stronie BIP urzędu.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Kiszkowo

 

                                                                                              /-/ Tadeusz Bąkowski