Kiszkowo, dnia 02.04.2021 r.

 

BUA.6721.2.2017

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Karczewie, w rejonie ulic Jodłowej, Słowikowej i Skowronkowej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Kiszkowo XXVII/176/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego w Karczewie, w rejonie ulic Jodłowej, Słowikowej i Skowronkowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.04.2021 r. do 05.05.2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, w godzinach od 8:00. do 14:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.04.2021 r., w Urzędzie Gminy Kiszkowo o godz.14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu uwagi do projektu planu należy składać do Wójta Gminy Kiszkowo w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2021 r.. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Urząd Gminy w Kiszkowie, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo informuje, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO.

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kiszkowo jest: Gmina Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, tel. 614297010, email: ug@kiszkowo.pl

2.     Administrator danych osobowych – Gmina Kiszkowo – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

* wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Kiszkowo

* realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kiszkowo

* w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

* organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

* inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Kiszkowo przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Kiszkowo.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6.     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

* prawo dostępu do danych osobowych

* prawo do żądania sprostowania

* prawo do żądania usunięcia danych osobowych

* prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

* prawo do przenoszenia danych w przypadku

* prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

7.     W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8.     Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 w Warszawie, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy prawa.

9.     W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11.   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12.   Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu i Gminy Kiszkowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kiszkowo, Panią Renatą Podlewską, email: iod@kiszkowo.pl.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Kiszkowo

                                                                                              /-/ Tadeusz Bąkowski