Kiszkowo, dnia 31 marca 2021 r.

Rol. 6220.21.2020

Zawiadomienie

Zgodnie z art. 131 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247),

 

Wójt Gminy Kiszkowo zawiadamia  strony postępowania

- o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy  Kiszkowo, z dnia 08 marca 2021 r. znak Rol.6220.21.2020 r. odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Wójta Gminy Kiszkowo,
z dnia 19 października 2020 r., znak Rol. 6220.8.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków dla ubojni trzody chlewnej JUTAR w Łagiewnikach Kościelnych, na działkach nr  208/1, 211/3, 209, 178/4, 217, 323, 208/2, 211/4 obręb Łagiewniki Kościelne, gmina Kiszkowo.

 

- o przekazaniu odwołania wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, pismem z dnia 31 marca 2021 r., znak Rol. 6220.21.2021.

 

Informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z wniesionym odwołaniem 
i wypowiedzieć się co do jego treści
w siedzibie Urzędu Gminy w Kiszkowie, ul. Szkolna 2,
w godzinach od 8.00-15.00.

Doręczenie powyższego zawiadomienia, zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kiszkowie następuje z dniem 01 kwietnia 2021 r.

 

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo

 

                                                                                              /-/ Tadeusz Bąkowski