Kiszkowo, dnia 23 września 2020 r.

Rol. 6220.8.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), w związku
z
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Kiszkowo,
w toku postępowania toczącego się na wniosek Inwestora: „JUTAR” Olgierd Jurek, Andrzej Tarnogrodzki Spółka jawna, Łagiewniki Kościelne 3, 62-272 Łagiewniki Kościelne,
o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na
budowie biologicznej oczyszczalni ścieków dla ubojni trzody chlewnej JUTAR
w Łagiewnikach Kościelnych
, na działkach nr  208/1, 211/3, 209, 178/4, 217, 323, 208/2, 211/4 obręb Łagiewniki Kościelne, gmina Kiszkowo

zawiadamia Strony

- o wydaniu w dniu 16 lipca 2019 r., opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, znak PO.ZZŚ.4.435.302.1.2019.ML stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na środowisko,

-  o wydaniu w dniu 19 lipca 2019 r., opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, znak ON.NS.720.35.2019, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

-  o wydaniu w dniu 04 września 2019 r., opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak WOO-IV.4220.817.2019.AK.4, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

- o wydaniu w dniu 07 sierpnia 2020 r. opinii Starosty Gnieźnieńskiego, znak SLR.030.05.2020, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

 

- o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów
i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla ww. przedsięwzięcia.
Zainteresowane Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika
lub na piśmie, w Urzędzie Gminy Kiszkowo w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami
i Ochrony Środowiska, ul. Szkolna 2, w pokoju nr 17, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:00 do 15:00, lub za pomocą komunikacji elektronicznej
w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

Doręczenie powyższego zawiadomienia, zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kiszkowie następuje z dniem 23 września 2020 r.

 

Wójt Gminy Kiszkowo

 

                                                                                              /-/ Tadeusz Bąkowski