Kiszkowo, dnia 22 września 2020 r.

Rol. 6220.13.20         

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49, art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami),
w związku z art. 74 ust 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami),

 

zawiadamiam strony postępowania

 

·        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, pismem z dnia 17 września 2020 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiszkowo na działce
nr ewid, 232/10 obręb Kiszkowo, gmina Kiszkowo
, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań.

·        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie, pismem z dnia 07 sierpnia 2020 r. wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

·        Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 12 sierpnia 2020 r. wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań.

·        W dniu 22 września 2020 r. organ prowadzący postępowanie przesłał kserokopię materiału dowodowego zgromadzonego w toku postepowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na rozbudowie
i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiszkowo na działce
nr ewid, 232/10 obręb Kiszkowo, gmina Kiszkowo
, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Poznaniu oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, z prośbą
o
zajęcie stanowiska, czy  podtrzymują swoje opinie, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

·        Sprawa dotycząca  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie mogła zostać wydana w terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność zapoznania organów opiniujących ze zgromadzonym materiałem w sprawie, uzyskania ich ponownego stanowiska oraz analiza zgromadzonego materiału przed wydaniem decyzji. Zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do 22 listopada 2020 r. Na podstawie art. 37 §1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kiszkowo, jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne
do załatwienia sprawy (przewlekłość). Zgodnie z art. 37 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (
tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami), stosuje się przepis
art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron
o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania
się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Kiszkowo w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Szkolna 2, w pokoju nr 17, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 8:00 do 15:00, oraz prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do sporządzania notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag
i wniosków.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kiszkowie następuje z dniem 22 września 2020 r.

 

 

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo

 

                                                                                              /-/ Tadeusz Bąkowski