Protokół Nr XX/20

z posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 7 września 2020 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

RG.0002.7.2020

 

1)  Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XX sesję Rady Gminy o godz. 9.00. Poinformował, że obrady Rady Gminy Kiszkowo są nagrywane. Powitał przybyłych radnych oraz władze Gminy w osobach: wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego, zastępcę wójta Radosława Występskiego oraz skarbnik Gminy Magdalenę Wilkosz. W dalszej kolejności Przewodniczący oświadczył, że na posiedzeniu Rady uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

2)  Odczytanie porządku obrad.

3)  Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji.

4)  Przyjęcie protokołu z XIX Sesji.

5)  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XIX Sesji.

6)  Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

7)  Informacja Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

8)  Podjęcie uchwał:

a)  zmieniająca uchwałę Nr XVIII/132/20 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021,

b)  zmieniająca uchwałę Nr VII/49/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i  innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i  dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo,

c)  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kiszkowo,

d)  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu drogi gminnej,

e)  w sprawie sprzedaży działki numer 34/87 położonej w Karczewku,

f)  w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2020 roku,

g)   zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

9)  Interpelacje i zapytania radnych.

10)  Wolne głosy i wnioski.

11)  Zakończenie.

Ad. 2) Porządek obrad został przyjęty bez uwag i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3) Protokół z XVIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3.

Ad. 4) Protokół z XIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4.

Ad. 5) Sprawozdanie z działalności za okres od XIX Sesji przedstawił wójt Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6) Informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych odczytał Przewodniczący Rady. Nie było pytań.

Ad. 7) Informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników ustawowo zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych odczytał wójt Gminy. Nie było pytań.

Ad. 8) Podjęcie uchwał:

a)     zmieniająca uchwałę Nr XVIII/132/20 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021

 

Wójt Gminy przypomniał, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2020 r. przez inspektora w Referacie Oświaty Marietę Brzozowską. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Uchwała Nr XX/137/20 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

b)    zmieniająca uchwałę Nr VII/49/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i  innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i  dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo

Wprowadzenia do uchwały dokonał wójt Gminy, który wyjaśnił, że ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych w liczbie 22 godzin tygodniowo. Projekt uchwały również został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy przez Marietę Brzozowską. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Uchwała Nr XX/138/20 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

c)     w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kiszkowo

Wprowadzenia do uchwały dokonał Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Leszek Czubaszek, który wskazał, że konieczne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie aglomeracji ze względu na zmianę wskaźnika rzeczywistej liczby mieszkańców Gminy Kiszkowo. Do uchwały dołączono stosowne opracowanie (część opisową oraz część graficzną). Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, po czym zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Uchwała Nr XX/139/20 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

d)    zmieniająca w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu drogi gminnej

Wprowadzenia do uchwały dokonał Leszek Czubaszek, który wskazał, że za drogi gminne uznane zostały droga na ul. Osiedle Słoneczne w Sroczynie oraz na ul. Zacisze w Rybnie Wielkim. Ponadto nastąpi zmiana przebiegu drogi gminnej w Łagiewnikach Kościelnych (dodanie fragmentu drogi na działce nr 328/5 przy przejeździe kolejowym). Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Uchwała Nr XX/140/20 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

e)     w sprawie sprzedaży działki numer 34/87 położonej w Karczewku

Wprowadzenia do uchwały dokonała Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Lidia Kropidłowska, która wyjaśniła, że sprzedaż przedmiotowej działki o powierzchni 0.0416 ha następuje w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkowników wieczystych działki. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Uchwała Nr XX/141/20 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

f)     w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2020 roku

Wprowadzenia do uchwały dokonał inspektor w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Anna Sierzchulska, która wskazała, że Wojewoda Wielkopolski w marcu 2020 r. stwierdził nieważność uchwały z uwagi na brak dokładnego adresu lecznicy, która zapewniałaby opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt. Projekt uchwały ponownie został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz organizacje społeczne. Pozostałe zapisy w uchwale pozostają bez zmian. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały szczegółowo omówiono na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, po czym zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Uchwała Nr XX/142/20 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

g)    zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy Magdalena Wilkosz, która wyjaśniła, że zwiększa się dochody budżetu o 910.797,72 zł. Wydatki budżetu również zwiększa się o 910.797,72 zł. Następnie omówiła czynniki, które miały wpływ na tez zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Uchwała Nr XX/143/20 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. 9) Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono zapytań ani interpelacji.

Ad. 10) Wolne głosy i wnioski.

Radny Jan Radziński zapytał, kto jest odpowiedzialny za administrowanie przepompownią w Łagiewnikach Kościelnych (w ostatnim czasie ścieki kilka razy wylały się na posesje sąsiadujące z zakładem JUTAR).

Radna Zuzanna Modrak zapytała, czy zgłoszono do Powiatu wysokie krzewy do wycięcia na zakręcie do Karczewa.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na ciągle nienaprawioną pompę na rynku w Kiszkowie.

Radny Ludwik Piotrowicz zwrócił się do radnego Rady Powiatu Stanisława Szczepańskiego z prośbą o wycięcie krzaków koło mostu z Rybna Wielkiego do Gniezna.

Radny Mariusz Czosnowski zgłosił następujące sprawy:

a)     lampa przy mieszkaniu pod adresem Rynek 12  w Kiszkowie nie świeci,

b)    lampy przy centrum rynku również nie świecą,

c)     czy były konsultacje ze szkołami ponadgimnazjalnymi w sprawie planu lekcji (autobus szkolny jadący do Gniezna o 10:00 powinien jechać wcześniej),

d)    czy jest szansa na uzyskanie z gminy dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski dokonał wójt Gminy:

a)     w przepompowni w Łagiewnikach Kościelnych były zaniki napięcia, JUTAR jest zobowiązany do dodatkowego zabezpieczenia i uzbrojenia przepompowni oraz bieżącej kontroli sytuacji,

b)    przekazano do Powiatowego Zarządu Dróg sprawę wycinki krzewów przy Karczewie, ale najwyraźniej uznano, że nie ma potrzeby wycinki,

c)     sprawa wycięcia krzaków w Rybnie Wielkim zostanie przekazana do PZD,

d)    niedziałająca przy rynku w Kiszkowie lampa została już zgłoszona do naprawy; niektóre z lamp w parku są nienaprawialne,

e)     nie konsultowano planu lekcji pod konfigurację połączeń autobusowych do Gniezna, ale cały czas jesteśmy na bieżąco w kontakcie z przewoźnikiem i w razie potrzeby przekazujemy propozycje zmian,

f)      gmina nie udziela dofinansowania do wymiany źródeł ciepła, ale służy pomocą przy wypełnianiu wniosku w ramach programu Czyste Powietrze (program realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Radna Halina Paluszak zapytała, co dzieje się na ul. Kwiatowej w Kiszkowie. W ostatnim czasie rozstawiane są tam znaki. Wójt Gminy odpowiedział, że na ul. Kwiatowej i sąsiadujących z nią ulicach montowany będzie światłowód.

Przewodniczący Rady zapytał, czy monitowano sprawę uszkodzonej pompy przy rynku w Kiszkowie. Wójt Gminy odpowiedział, że ponawiano wniosek o naprawę.

Stanisław Szczepański przekazał następujące informacje:

a)     sprawa wysokich krzaków przy drodze do Karczewa była już zgłaszana do PZD, to oni decydują, czy krzaki/drzewa kwalifikują się do wycięcia,

b)    wniosek o wycięcie krzaków w Rybnie Wielkim zostanie zgłoszony,

c)     jest szansa na uzyskanie dofinansowania i przeprowadzenie remontu drogi na odcinku Myszki - Kamieniec,

d)    nadal trwa przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących likwidacji azbestu,

e)     zmienił się dyrektor i siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (od teraz budynek mieści się przy ul. Sienkiewicza),

f)      w związku z reformą edukacji podjęto decyzję o powołaniu do życia 3 nowych szkół branżowych II stopnia,

g)     odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

Wójt Gminy poinformował o wyjeździe do oczyszczalni ścieków do Kłecka. Wyjazd jest planowany w dniu 16 września o godz. 14.00. Chętni radni mogą zgłaszać się w Biurze Rady Gminy. W czwartek 10 września nastąpi otwarcie ofert w przetargach na remont dróg gminnych: w Brudzewku i w Rybnie Wielkim oraz montaż nakładki bitumicznej. Wójt Gminy przekazał również, że w celu usprawnienia działania i podejmowania decyzji w razie nieobecności Skarbnika Gminy powoła Zastępcę Skarbnika.

Po wyczerpaniu dyskusji XX posiedzenie Rady zakończono o godz. 10:10.

              Protokołowała                             Przewodniczył

       Angelika Frąckowiak                    Kazimierz Barańczak

         Radna Rady Gminy               Przewodniczący Rady Gminy

 

 

JR