Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

 

Rozbudowa stacji wodociągowej -  zbiornik wody czystej V=100M3  w miejscowości Łubowiczki, gmina Kiszkowo (ETAP II)