Kiszkowo, dnia 18.09.2020 r.

 

 

Aneks do

Planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Kiszkowo przewiduje przeprowadzić w roku 2020

 

 

 

W planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie Gmina Kiszkowo przewiduje przeprowadzić w roku 2020 dodaje się pkt. 8 i 9

 

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia - przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia

Przewidziany termin udzielenia zamówienia (kwartał)

 

1

 

Budowa drogi osiedlowej w m. Dąbrówka Kościelna, gm. Kiszkowo

 

Roboty budowalne

Przetarg nieograniczony

1 046 618,65 zł

I

2

 

Przebudowa ulic Warzywnej i Kwiatowej w m. Kiszkowo na działce nr 395/10, 461, 466, 224, 443, 460, obręb Kiszkowo, gm. Kiszkowo

 

Roboty budowalne

Przetarg nieograniczony

922 200,70 zł

I

3

Przebudowa drogi gminnej Sławno-Kamionek, ul. Leśna gm. Kiszkowo działki nr ewid/ 230, obręb Sławno

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 807 156,07 zł

III

4

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Aleja w m. Rybno Wielkie, działki nr ewid. 40, 47, 17, obręb Rybno Wielkie, działki nr ewid. 116 w m. Rybno Wielkie, oraz części działki nr ewid. 314, obręb Kiszkowo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

574 986,95 zł

I/II

5

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Berkowo i Sroczyn, gmina Kiszkowo

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 872 228,34 zł

II/III

6

Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie gminy Kiszkowo w dniach nauki szkolnej w terminach obowiązujących w woj. wielkopolskim na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

 

Usługi

Przetarg nieograniczony

373 222,08  

IV

7

Renowacja kaplicy grobowej rodziny Lange w m. Rybno Wielkie, dz. nr 88/4

Roboty budowalne

Przetarg nieograniczony

502 772,28 zł

IV

8

Rozbudowa stacji wodociągowej – zbiornik wody czystej V=100 m3 w miejscowości Turostowo, gmina Kiszkowo

Roboty budowalne

Przetarg nieograniczony

230 389,24 zł

III/IV

9

Rozbudowa stacji wodociągowej – zbiornik wody czystej V=100 m3 w miejscowości Łubowiczki, gmina Kiszkowo (II ETAP)

Roboty budowalne

Przetarg nieograniczony

227 642,45 zł

III/IV

 

Kiszkowo, dnia 18.09.2020 r.

Sporządziła: Jolanta Sawicka                                                                                                                  Zatwierdzam:

             Wójt Gminy Kiszkowo

             /-/ Tadeusz Bąkowski