Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Kiszkowo, dnia 27 kwietnia 2020 r.

Rol. 6220.5.2020

                                                          

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Kiszkowo

 

zawiadamia strony postępowania

że na wniosek CENTRALNEJ GRUPY ENERGETYCZNEJ S.A., 62-530 Kazimierz Biskupi, Posada, ul. Reymonta 23 reprezentowanej przez Błażeja Boryna, prokurenta, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
w obrębie Turostowo, gm. Kiszkowo elektrowni fotowoltaicznej o mocy do około 10 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi
i stacjami transformatorowymi, na działce nr 63.

Teren przedsięwzięcia obejmuje działkę nr 63 obręb Turostowo, gmina Kiszkowo.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie
lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Strony postępowania będą mogły zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Kiszkowie przy ul. Szkolnej 2, pok. Nr 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Zgodnie z art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 374 i 567)
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów
do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki oraz bieg terminów procesowych nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zwieszeniu na ten okres. Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia biegu terminów oaz czynności dokonane w tym okresie w postępowaniu są skuteczne.

Ponadto na podstawie art. 10 § 1, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Wójt Gminy Kiszkowo zawiadamia, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 283 ze zm.),
oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie
oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art.49 § 2 Kpa).

 

Dane dotyczące wniosku zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych dostępnym na stronie BIP urzędu.

      Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kiszkowie następuje z dniem 29 kwietnia 2020 r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Kiszkowo

 

                                                                                              /-/ Tadeusz Bąkowski

 

 

 

 

 

 

Załączniki

obwieszczenie o wszczęciu bip-2 (438.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Bartosz Krąkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Słowiński
Data wprowadzenia:2020-04-27 08:06:40
Opublikował:Jolanta Sawicka
Data publikacji:2020-04-29 10:09:23
Ostatnia zmiana:2020-04-29 10:09:37
Ilość wyświetleń:56

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij