Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z XIII posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo w dniu 30 grudnia 2019 r.

Protokół Nr XIII/19

z posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 30 grudnia 2019 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

RG.0002.11.2019

1)     Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XIII sesję Rady Gminy o godz. 9.01. Poinformował, że obrady Rady Gminy Kiszkowo są nagrywane. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, zaproszonych gości, władze Gminy w osobach: wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego, zastępcy wójta Gminy Radosława Występskiego i skarbnika Gminy Magdalenę Wilkosz oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. W dalszej kolejności Przewodniczący oświadczył, że na posiedzeniu Rady uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecni byli radni: Wiesława Ziółkowska i Mirosław Szczepaniak (oboje usprawiedliwieni).

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Listy obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 23 do protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

 

2)     Odczytanie porządku obrad.

3)     Przyjęcie protokołu z XII Sesji.

4)     Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XII Sesji.

5)     Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiszkowo,

b)    w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020,

c)    w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rybno Wielkie,

d)    w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rybno Wielkie,

e)    w sprawie nabycia działek numer 1/1, 1/17 i 1/22 położonych w Karczewie,

f)     w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok,

g)    w sprawie diet dla sołtysów Gminy Kiszkowo,

h)   zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022,

i)    zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu,

j)  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2020-2023,

k)  w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,

l)   w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiszkowo,

m) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

n)   w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

o)   w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kiszkowo,

p)   w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

q)   w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

 

6)     Interpelacje i zapytania radnych.

7)     Wolne głosy i wnioski.

8)     Zakończenie.

Ad.2) Porządek obrad został przyjęty bez uwag i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.3) Protokół z XII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad.4) Następnie wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności od XII sesji Rady Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad.5) Podjęcie uchwał:

 

a)  w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiszkowo

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał Przewodniczący Rady, który przypomniał, że kandydatura przedstawiciela klubu radnych "Przyjazna i Otwarta Gmina", Jana Radzińskiego, została pozytywnie zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 28 października 2019 roku. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 1, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Uchwała Nr XIII/80/19 została przyjęta większością głosów (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

b) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy Radosław Występski, który wskazał, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół przysługuje zwrot kosztów. Jednym z czynników decydujących o wysokości zwróconej kwoty jest średnia cena paliwa w gminie (stawki za 1l w zależności od rodzaju paliwa określono w uchwale). Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów wstrzymujących się - 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Uchwała Nr XIII/81/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

c) w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rybno Wielkie

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy, który wyjaśnił, że w celu ujednolicenia nazewnictwa ul. Osiedle na Wzgórzu w Rybnie Wielkim następuje potrzeba podjęcia uchwały ze wskazaniem prawidłowej nazwy ulicy. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów wstrzymujących się - 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Uchwała Nr XIII/82/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

d) w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rybno Wielkie

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy, który wskazał, że koniecznym jest nadanie nazwy nowopowstałej drodze wewnętrznej znajdującej się naprzeciwko ul. Osiedle na Wzgórzu. Dla niniejszego terenu uchwalono w 2015 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nowa ulica nosić będzie nazwę ul. Zacisze. Sekretarz Gminy dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa i Infrastruktury. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Uchwała Nr XIII/83/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

e) w sprawie nabycia działek numer 1/1, 1/17 i 1/22 położonych w Karczewie

 

Wprowadzenia do uchwały dokonała Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Lidia Kropidłowska, która wskazała dokładne położenie działek i ich powierzchnię. Wykup działek nastąpi na wniosek ich właściciela za symboliczną kwotę 1zł, Gmina pokryje koszty notarialne. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego omawianego terenu z 2002 roku działki określono jako drogi dojazdowe oraz ulice dojazdowe pieszojezdne. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Uchwała Nr XIII/84/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

f) w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Eugeniusz Występski, który wyjaśnił, że Rada Gminy ma obowiązek uchwalania regulaminu na każdy rozpoczynający się rok. Następnie wskazał obszary działań Komisji. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Uchwała Nr XIII/85/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

g) w sprawie diet dla sołtysów Gminy Kiszkowo

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy, który wyjaśnił, że zmianie ulega wysokość diety kwartalnej dla sołtysów i wynosić ona będzie o 100 zł więcej w zależności od sołectwa. Następnie sekretarz Gminy odczytał nowe stawki diet kwartalnych dla każdego sołectwa. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady oznajmił, że w głosowaniu udziału nie wezmą radni Józef Kuszak i Marek Masłowski (z racji jednoczesnego sprawowania funkcji radnego i sołtysa), po czym zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Nie głosowali radni Józef Kuszak i Marek Masłowski. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Uchwała Nr XIII/86/19 została przyjęta większością głosów (głosowało 11 radnych) i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

h) zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022

 

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy Magdalena Wilkosz, która wyjaśniła, że zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ze zmniejszenia się kwoty przychodów (które wynoszą teraz 1.603.565,56 zł) i wysokości długu (który wynosi teraz 962.446,88 zł). Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Uchwała Nr XIII/87/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

 

i) zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu

 

 

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wskazała, że zmniejsza się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 21.600,00 zł i wydatki budżetu o kwotę 99.040,68 zł. Zmniejszają się przychody (których zmianę omówiono przy nowelizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej) i deficyt budżetu (który wynosi teraz 1.123.645,56 zł). Następnie omówiła czynniki, które miały wpływ na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Uchwała Nr XIII/88/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

 

j) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2020-2023

 

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wyjaśniła, że projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy i nie uległ zmianom. Projekt został pozytywnie zaopiniowany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 25 do protokołu. Uchwała Nr XIII/89/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

 

k) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

 

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wyjaśniła, że do projektu uchwały koniecznym było wprowadzenie autopoprawki zgodnie z zaleceniem zawartym w opinii Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Autopoprawka dotyczy przepisu z § 11, mówiącego o kwocie rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego. Pozostałe postanowienia projektu uchwały budżetowej pozostają bez zmian. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki. Za przyjęciem autopoprawki głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych  - 0, głosów wstrzymujących się - 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 27a do protokołu. Uchwała Nr XIII/90/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Głos zabrał wójt Gminy, który podziękował Radzie Gminy za przyjęcie uchwały; podkreślił, że w najbliższym czasie uchwała będzie nowelizowana w celu realizacji inwestycji (np. drogowych). Budżet skonstruowano w sposób dość ostrożny mając na uwadze nieprzewidziane wydatki.

 

l) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiszkowo

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał inspektor z Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Bartosz Krąkowski, który wskazał, że projekt regulaminu zaopiniowano wcześniej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Konieczność uchwalenia nowego regulaminu wynika ze zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (np. w zakresie zbierania przez gminę odpadów medycznych, zmiany nazewnictwa odpadów, rozszerzenia pojęcia "bioodpadów" i sposobu postępowania z bioodpadami). Dodatkowo w dalszej części obrad jeszcze raz należy przyjąć uchwały określające stawki opłat za gospodarowanie odpadami oraz ustalające wzór deklaracji o wysokości opłaty za odpady (nieważność obu tych uchwał podjętych podczas ostatniej sesji stwierdziła w swym rozstrzygnięciu Regionalna Izba Obrachunkowa). Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 29 do protokołu. Uchwała Nr XIII/91/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

 

m) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał Bartosz Krąkowski, który wskazał, że uchwała określająca opłaty za odpady musi zostać jeszcze raz podjęta z uwagi na wyróżnienie trzech stawek opłat w gospodarstwach domowych (selektywna zbiórka odpadów - 21 zł od osoby; selektywna zbiórka odpadów z wykorzystaniem kompostownika - 17 zł od osoby; brak selektywnej zbiórki odpadów - 42 zł od osoby). Radna Angelika Frąckowiak zapytała, gdzie będą odbierane odpady medyczne. Bartosz Krąkowski odpowiedział, że ich odbiór będzie możliwy przez punkt selektywnej zbiórki odpadów w Kiszkowie. Radna Halina Paluszak zapytała, co będzie w sytuacji, gdy pojazd odbierający odpady będzie je wrzucać wszystkie razem do jednego kontenera. Bartosz Krąkowski oznajmił, że firma organizująca odbiór zapłaciłaby wysoką karę, nie mogą oni sobie na coś takiego pozwolić, bo są w tej kwestii szczegółowo kontrolowani. Radni nie mieli więcej pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 31 do protokołu. Uchwała Nr XIII/92/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

 

n) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał Bartosz Krąkowski, który wskazał, że konieczne jest dostosowanie wzoru deklaracji do nowych przepisów (trzech grup stawek, możliwości kompostowania odpadów, wielkości gospodarstwa domowego oraz przeznaczenia nieruchomości na cele rekreacyjne). Na pytanie radnego Rady Powiatu Stanisława Szczepańskiego, czy należy od nowa składać deklarację, Bartosz Krąkowski odpowiedział, że nie ma takiej potrzeby - gmina jest w posiadaniu informacji, w jaki sposób gospodarstwa domowe deklarują zbieranie odpadów. Radni nie mieli więcej pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 33 do protokołu. Uchwała Nr XIII/93/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

 

o) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kiszkowo

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał Bartosz Krąkowski, który wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczania opłat za każdy miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca (bez wezwania). Z kolei, właściciele nieruchomości, na których znajdują domki letniskowe lub rekreacyjno-wypoczynkowe wnoszą opłatę raz w roku za dany rok do 30 czerwca. Sołtys wsi Imiołki Stanisław Maciejewski zapytał, co robić z popiołami, na co Bartosz Krąkowski odpowiedział, że dalej można je umieszczać w pojemnikach, byle by popioły były wystudzone. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 35 do protokołu. Uchwała Nr XIII/94/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

 

p) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał Bartosz Krąkowski, który wskazał, że podjęcie uchwały ma na celu określenie, które frakcje odpadów komunalnych odbierane są bezpośrednio z nieruchomości, a które w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Uchwała określa również szczegółowe dane dotyczące terminów odbioru odpadów. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 37 do protokołu. Uchwała Nr XIII/95/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

 

q) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał Bartosz Krąkowski, która wyjaśnił, że Gmina jest zobligowana do objęcia domków letniskowych opłatami za odpady. Dla tego typu domów ustala się jednorazową opłatę roczną w wysokości 169zł (jeśli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny; jeśli nieselektywnie - opłata wynosi 338 zł). Bartosz Krąkowski dodał, że nowy system gospodarowania odpadami przewiduje odbieranie odpadów wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych. Z nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą Gmina nie będzie odbierać odpadów. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą same muszą znaleźć firmę odbierającą od nich odpady. Halina Paluszak zapytała, jak wyglądać będzie sytuacja małych przedsiębiorców, jak powinni oni postępować z odpadami. Bartosz Krąkowski odpowiedział, że powinni oni zgłaszać do Urzędu Marszałkowskiego, jakie typy odpadów produkują (według klasyfikacji odpadów). Sytuacja w tej sprawie jest trudna, zgłoszeń dokonywanych przez przedsiębiorców jest znacznie więcej niż się spodziewano. Wójt Gminy dodał, że problemem jest tutaj także brak wystarczających środków (m.in. na sprawne funkcjonowanie systemu zgłaszania o produkowanych odpadach). Radni nie mieli więcej pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 39 do protokołu. Uchwała Nr XIII/96/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

 

Ad. 7) Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

Ad. 8) Wolne głosy i wnioski.

 

Radna Zuzanna Modrak prosiła o ponowne umieszczenie pojemnika w Dąbrówce Kościelnej na odzież używaną.

 

Radny Marek Masłowski pochwalił pracę wykonywaną przez Leszka Czubaszka, Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Ponadto złożył noworoczne życzenia wszystkim obecnym na sesji.

 

Przewodniczący Rady poprosił o zaopiniowanie przez Radę propozycji zakupu działki w Sławnie. Działka ma służyć pod zabudowę świetlicy wiejskiej. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Propozycja zakupu działki została pozytywnie zaopiniowana (za głosowało 12, wstrzymało się - 1, przeciw było 0).  

 

Halina Paluszak zapytała, kto jest odpowiedzialny za umieszczenie znaku zakazu wjazdu koło parkingu przy placówce poczty w Kiszkowie.

 

Zuzanna Modrak złożyła życzenia noworoczne wszystkim obecnym.

 

O godz. 10:30 obrady Rady Gminy opuściła radna Anna Kaniasta.

 

Stanisław Szczepański przekazał następujące informacje:

a)     budżet Powiatu Gnieźnieńskiego na 2020 rok został uchwalony,

b)    inwestycje drogowe przewidziane w 2020 roku na terenie Gminy Kiszkowo zapisano w budżecie Powiatu,

c)     wydatki bieżące Powiatu są coraz bliższe dochodom bieżącym; sytuacja finansowa jest nadal trudna,

d)    przetarg na odbiór azbestu unieważniono; wszystko będzie przeprowadzane od nowa w 2020 roku,

e)     zadłużenie szpitala jest nadal bardzo duże,

f)      uchwalono program naprawczy w sprawie sytuacji finansowej szpitala,

g)     unieważniono przetarg na remont "Centrum Kultury eSTeDe",

h)    w grudniu 2019 roku odbyły się dwie sesje Rady Powiatu,

i)       zostanie utworzone Centrum Usług Wspólnych, które skupi wszystkich księgowych ze wszystkich szkół zarządzanych przez Powiat w jednym miejscu - ma to służyć optymalizacji kosztów,

j)       złożył noworoczne życzenia wszystkim obecnym.

 

Ponadto, Stanisław Szczepański zadał pytanie, czy Gmina starała się o dofinansowanie na odbiór worków typu "big-bag".

 

Zuzanna Modrak zapytała, który z sołtysów zasugerował, jakoby powiedziała ona, że wójt Gminy kupił kilkanaście lat temu samochód ze środków budżetu gminy.

 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski dokonał wójt Gminy:

a)     również docenia pracę Leszka Czubaszka,

b)    skontaktuje się z firmą odpowiedzialną za pojemniki na używaną odzież w celu wyjaśnienia sytuacji,

c)     za ustawienie znaku zakazu przy poczcie odpowiedzialny jest właściciel apteki z placówką Poczty Polskiej; możliwe, że znak jest tam umieszczony nielegalnie,

d)    zaprzeczył jakimkolwiek pogłoskom na temat zakupu samochodu służbowego dla siebie z pieniędzy budżetu,

e)     Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do odbioru "big-bagów", do podziału jest określona pula (podział środków nastąpi proporcjonalnie do liczby gmin, które złożą wnioski); Gmina nie będzie dokładać do odbioru, ważne jest jedynie to, by umożliwić odbiór tych worków.

 

Ponadto wójt Gminy:

a)     zaprosił na Koncert Noworoczny, który odbędzie się 5 stycznia o godz. 16:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kiszkowie,

b)    zaprosił na koncert kolęd Chóru "Millenium" ze Sławna, który odbędzie się 6 stycznia o godz. 18:00 w kościele parafialnym w Kiszkowie,

c)     złożył noworoczne życzenia wszystkim obecnym.

 

Sekretarz Gminy poinformował, że autobusy do Gniezna w dniu 2 i 3 stycznia kursować będą zgodnie z rozkładem. Ponadto zaprosił również sołtysów, którzy mają w swych sołectwach świetlice na szkolenie z obsługi gaśnic, które odbędzie się 13 stycznia w sali sesyjnej.

 

Po wyczerpaniu dyskusji XIII posiedzenie Rady zakończono o godz. 10:50.

 

              Protokołowała                      Przewodniczył

        Angelika Frąckowiak                        Kazimierz Barańczak

         Radna Rady Gminy        Przewodniczący Rady Gminy

JR

Załączniki

Protokół Nr XIII (371.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1 (123.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 (189.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 (228.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4 (121.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 5 (162.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 6 (528.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 7 (163.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 8 (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 9 (162.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 10 (112.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 11 (163.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 12 (370.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 13 (163.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 14 (230.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 15 (162.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 16 (120kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 17 (163.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 18 (230.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 19 (163kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 20 (94.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 21 (164.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 22 (13.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 23 (164.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 24 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 25 (163.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 26 (10.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 27 (163.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 27a (56.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 28 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 29 (164.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 30 (149.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 31 (163.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 32 (66.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 33 (163.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 34 (271.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 35 (163.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 36 (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 37 (162.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 38 (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 39 (162.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 40 (62.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Juliusz Rumas
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Juliusz Rumas
Data wprowadzenia:2020-01-13 15:31:56
Opublikował:Juliusz Rumas
Data publikacji:2020-01-13 16:12:28
Ostatnia zmiana:2020-01-13 16:15:31
Ilość wyświetleń:156
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij