Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Nabór kandydatów na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Kiszkowie

Wójt Gminy Kiszkowo

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Kiszkowie

 Określenie stanowiska pracy:

Stanowisko do spraw księgowości w Referacie Finansów i Budżetu

Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu


 Wymagania niezbędne:

1)   obywatelstwo polskie,

2)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

3)   pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

4)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)   nieposzlakowana opinia,

6)   wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane wykształcenie z zakresu rachunkowości lub ekonomii.

7)   znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, podatku od towarów i usług (VAT), podstaw klasyfikacji budżetowej, finansów publicznych w zakresie funkcjonowania jednostki budżetowej, ustroju samorządu gminnego, podstawowa znajomość procedur postępowania administracyjnego, znajomość zasad ochrony danych osobowych, w tym obowiązujących w urzędach administracji publicznej,

8)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku;


Wymagania dodatkowe:

1)   umiejętność biegłej obsługi komputera z zakresu aplikacji finansowo-księgowych i biurowych ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych,

2)   doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

3)    umiejętność stosowania obowiązujących przepisów regulujących sprawy na stanowisku,

4)    umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

5)    poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

6)    rzetelność, dokładność i terminowość, oraz umiejętność sprawnego komunikowania się w pracy w zespole,

7)    przebyte szkolenia z zakresu objętego zakresem zadań  na stanowisku.


Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1)      prowadzenie ewidencji podatku VAT:

-        wystawianie faktur,

-        rejestr VAT sprzedaży,

-        rejestr sprzedaży,

-        uzgadnianie rejestrów VAT naliczony i VAT należny z kontami syntetycznymi,

-        generowanie zestawień JPK VAT,

-        rozliczanie i sporządzanie deklaracji VAT,

2)      prowadzenie ewidencji analitycznych środków trwałych i pozostałych środków trwałych, obliczanie rocznego umorzenia, sporządzanie sprawozdań statystycznych jednostkowych i zbiorczych,

3)      prowadzenie ewidencji analitycznej wyposażenia, nadzór i rozliczanie wyników inwentaryzacji, uzgadnianie z kontami syntetycznymi,

4)      dekretacja oraz ewidencja dochodów, wydatków i kosztów,

5)      sporządzanie sprawozdań budżetowych,

6)      przygotowanie wniosków o rozliczenie robót publicznych i prac społecznie użytecznych,

7)      wypełnianie kart wynagrodzeń,

8)      wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy,

9)      przestrzeganie przepisów BHP, ppoż, dyscypliny pracy,

10)  przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i tajemnicy państwowej,

11)  współdziałanie w wykonywaniu zadań i prac doraźnie podejmowanych bądź zlecanych do realizacji w Referacie Finansowym,

12)  bieżące śledzenie zmian przepisów dotyczących zajmowanego stanowiska i ich wdrażanie;

Warunki pracy na stanowisku

 

1)   zatrudnienie w wymiarze 1 etatu,

2)   wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,

3)   wykonywanie pracy w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze obiektu budowlanego Urzędu Gminy, oświetlone światłem dziennym w stopniu zgodnym z obowiązującymi przepisami i oświetleniem elektrycznym jarzeniowym,

4)   pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe, tj. zestaw mebli wraz z telefonem oraz zestawem komputerowym z drukarką,

5)   pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy,

6)   budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, ciągi komunikacyjne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych,

7)   praca wymaga bezpośredniego kontaktu z ludźmi oraz instytucjami,

W listopadzie 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kiszkowo w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty:

1)    CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

2)    wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, druk można również otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

3)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia,

4)   kserokopie świadectw pracy, opinii lub innych dokumentów, bądź zaświadczenie od aktualnego pracodawcy potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

5)   oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe wg załączonego wzoru (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, druk można również otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

6)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)   oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Wszystkie kserokopie dokumentów musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kiszkowo (pok. nr 12)
ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16 grudnia 2019 r. do godz. 10.00.  Na kopercie proszę dopisać słowa "Nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej".

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna (w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie wyznaczone w dniach 18-20 grudnia 2019 r.

Uwaga:
W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi urzędu celem zatrudnienia.


Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

Załączniki

oswiadczenie_niekaralnosc (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda_dane_osobowe (17.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (181.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Radosław Występski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Występski
Data wprowadzenia:2019-12-05 15:08:32
Opublikował:Radosław Występski
Data publikacji:2019-12-05 15:12:09
Ostatnia zmiana:2019-12-05 15:12:26
Ilość wyświetleń:473

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij