Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z XII posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo w dniu 12 listopada 2019 r.

Protokół Nr XII/19

 

z posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

 

które odbyło się dnia 12 listopada 2019 r.

 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

RG.0002.10.2019

 

1)     Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XII sesję Rady Gminy o godz. 9.00. Poinformował, że obrady Rady Gminy Kiszkowo są nagrywane. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, zaproszonych gości, władze Gminy w osobach: wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego, zastępcy wójta Gminy Radosława Występskiego i skarbnika Gminy Magdalenę Wilkosz oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. W dalszej kolejności Przewodniczący oświadczył, że na posiedzeniu Rady uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecna była radna Halina Paluszak.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Listy obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 23 do protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

 

2)     Odczytanie porządku obrad.

3)     Przyjęcie protokołu z XI Sesji.

4)     Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XI Sesji.

5)     Podjęcie uchwał:

a)     zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo,

b)    zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 25 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kiszkowo,

c)     w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Kiszkowo,

d)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok na obszarze gminy Kiszkowo,

e)     w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2020 rok,

f)      w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2020 rok,

g)     w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2020 rok,

h)    zmieniająca uchwałę nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu składania i miejsca składania deklaracji,

i)       zmieniająca uchwałę nr XXI/150/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

j)       uchylająca uchwałę nr XI/65/19 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego,

k)     w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,

l)       zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022,

m)  zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu.

 

6)     Interpelacje i zapytania radnych.

7)     Wolne głosy i wnioski.

8)     Zakończenie.

 

O godz. 9:07 na sesję przybyła radna Halina Paluszak.

 

Ad.2) Porządek obrad został przyjęty bez uwag i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad.3) Protokół z XI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad.4) Następnie wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności od XI sesji Rady Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Ad.5) Podjęcie uchwał:

 

a)  zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy Radosław Występski, który wyjaśnił, że uchwała podjęta w tej sprawie na ostatniej sesji zawierała niewłaściwy zapis dotyczący nowelizacji, wobec czego konieczne jest podjęcie nowej uchwały z poprawnie określonym przepisem nowelizującym. Pozostałe zapisy w uchwale nie ulegną zmianie. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Uchwała Nr XII/67/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

b) zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 25 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kiszkowo

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy, który wskazał, że klub radnych "Przyjazna i Otwarta Gmina" złożył wniosek dotyczący wyboru jednego ze swych członków do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiszkowo. W związku z tym, liczba członków Komisji ulegnie zwiększeniu z 4 do 5. Statut Gminy Kiszkowo musi więc zostać zmieniony w przepisie dotyczącym liczby członków Komisji. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady dodał, że projekt uchwały omówiono na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, po czym zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów wstrzymujących się - 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Uchwała Nr XII/68/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

c) w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Kiszkowo

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy, który wyjaśnił, że w celu dalszego procedowania i zaopiniowania projektu nowego regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wezwał Radę Gminy Kiszkowo do podjęcia uchwały w sprawie przekazania do niego projektu regulaminu. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów wstrzymujących się - 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Uchwała Nr XII/69/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok na obszarze gminy Kiszkowo

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy, który wskazał, że stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok zostały szczegółowo omówione i zaopiniowane pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Uchwała Nr XII/70/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2020 rok

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy, który wyjaśnił, że stawki podatku od środków transportowych na 2020 rok zostały przedstawione i pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Uchwała Nr XII/71/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

f) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2020 rok

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy, który wskazał, że stawki opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2020 rok zostały omówione i pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Uchwała Nr XII/72/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

g) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2020 rok

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy, który wyjaśnił, że podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2020 rok została obniżona na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy do 53 zł za 1dt (pierwotnie miała wynosić 54 zł). Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 4. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Uchwała Nr XII/73/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

h) zmieniająca uchwałę nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu składania i miejsca składania deklaracji

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał inspektor w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, Bartosz Krąkowski, który wymienił zmiany w deklaracji (nowe stawki uwzględniające kalkulację podwyżek opłat - zarówno w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny, jak i nieselektywny). Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 1, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Uchwała Nr XII/74/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

 

i) zmieniająca uchwałę nr XXI/150/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał Bartosz Krąkowski, który omówił skalkulowane stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2020 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami od osoby wzrośnie o 4 zł i wynosić będzie 17 zł (w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny). W przypadku nieselektywnej zbiórki opłata od osoby będzie podwojona względem tej określonej przy zbiórce selektywnej (np. w gospodarstwie domowym zamieszkanym przez 1 osobę opłata wyniesie 34 zł). Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady przypomniał, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami były przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy, po czym zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 1, głosów wstrzymujących się – 1. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Uchwała Nr XII/75/19 została przyjęta i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

 

j) uchylająca uchwałę nr XI/65/19 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego

 

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy Magdalena Wilkosz, która wyjaśniła, że środki przekazane Powiatowi Gnieźnieńskiemu na przebudowę  fragmentu drogi do Turostówka nie zostaną wydatkowane, gdyż Powiat wycofał się z realizacji inwestycji. W związku z tym następuje konieczność uchylenia uchwały dotyczącej przekazania tych środków. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 25 do protokołu. Uchwała Nr XII/76/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

 

k) w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

 

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wyjaśniła, że celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady dodał, że projekt uchwały omówiono i zaopiniowano pozytywnie na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy, po czym zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 27 do protokołu. Uchwała Nr XII/77/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

 

l) zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022

 

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wskazała, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej związane są ze zmianami budżetu po stronie dochodów i wydatków. Dochody po zmianach wynosić będą 27.363.416,01 zł, a wydatki 28.564.502,25 zł. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 29 do protokołu. Uchwała Nr XII/78/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

 

m) zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu

 

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wskazała, że zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 351.737,00 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 351.737,00 zł. Następnie omówiła czynniki, które miały wpływ na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 31 do protokołu. Uchwała Nr XII/79/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

 

O godz. 9:56 Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach Rady Gminy.

O godz. 10:00 obrady Rady Gminy opuścił radny Mariusz Czosnowski.

O godz. 10:08 Przewodniczący Rady wznowił obrady.

 

Ad. 7) Interpelacje i zapytania radnych.

 

Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

Ad. 8) Wolne głosy i wnioski.

 

Przewodniczący Rady odczytał informację Naczelnika Urzędu Skarbowego na temat nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych radnych za 2018 rok. Poinformował również o następnym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 25 listopada o godz. 9:30. Na posiedzeniu obecni będą również sołtysi, a jego tematem będzie projekt budżetu Gminy na 2020 rok.

 

Głos zabrał delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Jacek Mikołajczak, który przekazał następujące informacje:

a)     drugi z delegatów WIR z Gminy Kiszkowo złożył wniosek dotyczący propozycji zmiany w sprawie określenia szkód powodowanych przez dzikie ptactwo,

b)    w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w świetlicy w Michalczy odbędzie się szkolenie dla młodych rolników dotyczące m.in. norm i wymogów wzajemnej zgodności, czy możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; zapisywać można się w Biurze Powiatowym WIR w Gnieźnie.

 

Radny Marek Masłowski podziękował za prace przy chodniku do Głębokiego, prosząc jednocześnie o zasypanie fug chodnika piaskiem.

 

Radna Zuzanna Modrak poruszyła problem zamieszkałego w Kiszkowie M.W. Zapytała, dlaczego nie może być on tutaj zameldowany; podkreśliła, że mieszka sam w złych warunkach. Wójt Gminy odpowiedział, że M.W. ma rodzinę i to oni ze względu na jego częściowe ubezwłasnowolnienie powinni decydować o jego losie.

 

Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Stanisław Szczepański przekazał następujące informacje:

a)     rozstrzygnięto przetarg z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska na odbiór wyrobów zawierających azbest - powiat ma wspólnie z gminami 100 tysięcy zł na ten cel,

b)    płyty eternitowe ze składowisk zostaną zabrane,

c)     z Gminy Kiszkowo przyjęto 289 wniosków dot. odbioru płyt eternitowych,

d)    Powiatowy Zarząd Dróg poszukuje pieniędzy na realizację inwestycji,

e)     z punktu widzenia budżetu powiatu na 2020 r. najbardziej wyczekiwany będzie budżet na inwestycje drogowe,

f)      zrezygnowano z przebudowy drogi do Turostówka, gdyż powiat nie miał na to zadanie żadnych pieniędzy,

g)     wniosek dotyczący drzew w Sroczynie został zgłoszony,

h)    rozbudowa szpitala jest kontynuowana,

i)       dokonano analizy wyników matur uczniów z powiatu - w liceach średnia powiatu jest wyższa niż średnia w województwie; jeśli chodzi o technika - tu jest trochę gorzej,

j)       z dniem 1 grudnia 9 ginekologów ze szpitala odchodzi z pracy (jeden z nowo przyjętych ginekologów dostał większą pensję oni po wielu latach pracy),

k)     nastąpi likwidacja świetlicy środowiskowej przy ul. Lecha, bo uczęszczają do niej dzieci z Gniezna, więc jej utrzymanie powinno zapewnić miasto Gniezno.

 

Sołtys wsi Berkowo Adam Musielak poprosił o wycięcie wyższych krzaków przy poboczach na drodze z Głębokiego do Sroczyna.

 

Sołtys wsi Kiszkowo Krzysztof Zarębski wskazał, że chodnik na ul. 3 Maja jest dość zdewastowany, poprosił o przełożenie go na odpowiednie podłoże.

 

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski dokonał wójt Gminy:

a)     wniosek w sprawie krzaków zostanie przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg,

b)    ul. 3 Maja jest wąska; były plany poszerzenia drogi w przyszłości, ale jest to trudne zadanie.

 

Ponadto wójt Gminy przekazał następujące informacje:

a)     dziś rozpoczął się I etap prac na ul. Brzozowej w Karczewku,

b)    niebawem w Charzewie i Łagiewnikach Kościelnych nastąpią prace wykończeniowe związane z montowaniem ministerialnych Otwartych Stref Aktywności; w pozostałych miejscowościach zamontowanie nastąpi później.

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy istnieje możliwość umieszczenia drugiej lampy przy wejściu na cmentarz w Kiszkowie, na co wójt Gminy odpowiedział, że były wcześniej takie plany, ale słupy nie pozwalają na umieszczenie drugiej lampy; należałoby przygotować nowy projekt.

 

Po wyczerpaniu dyskusji XII posiedzenie Rady zakończono o godz. 10:33.

 

 

                  Protokołowała                        Przewodniczył

 Angelika Frąckowiak               Kazimierz Barańczak

   Radna Rady Gminy           Przewodniczący Rady Gminy

 

 

JR

Załączniki

Protokół Nr XII (360.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1 (122.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 (184.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 (218.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4 (122.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 5 (163.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 6 (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 7 (165.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 8 (123.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 9 (165.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 10 (113.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 11 (164.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 12 (60.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 13 (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 14 (67.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 15 (164.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 16 (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 17 (164.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 18 (65.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 19 (164.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 20 (62.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 21 (165.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 22 (268.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 23 (164.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 24 (121.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 25 (166.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 26 (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 27 (165kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 28 (189.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 29 (166kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 30 (14.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 31 (165.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 32 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Juliusz Rumas
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Juliusz Rumas
Data wprowadzenia:2019-11-26 08:10:22
Opublikował:Juliusz Rumas
Data publikacji:2019-11-26 08:23:00
Ostatnia zmiana:2019-11-26 08:23:11
Ilość wyświetleń:152
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij