Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Uchwała w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

Uchwała Nr XXIX/174/2005

Rady Gminy Kiszkowo

z dnia 30 listopada 2005r.

 

 

w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, kryteriów i trybu przyznawania nagród, przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39 poz. 455 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

1.      Uchwala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw. Regulamin stanowi złącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Uchwala się Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli określający kryteria i tryb przyznawania nagród. Regulamin stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.      Uchwala się Regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo. Regulamin stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXIII/130/2005 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kiszkowo.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje w roku 2006.

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                             Kazimierz Barańczak


                                                                                          Załącznik Nr 1

                                                                                          do uchwały Rady Gminy Kiszkowo

                                                                                          Nr XXIX/174/2005

                                                                                          z dnia 30 listopada 2005 r.

 

 

 

Regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach

prowadzonych przez Gminę Kiszkowo

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

Wprowadza się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom następujących dodatków płacowych:

1)      motywacyjnego,

2)      funkcyjnych,

3)      za warunki pracy,

4)      za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.

 

Rozdział II

 

Dodatek motywacyjny

 

1.      W danej szkole tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego pracowników pedagogicznych zatrudnionych w danej szkole.

2.      W danej szkole tworzy się fundusz dodatku motywacyjnego dla dyrektora w wysokości 2%  wynagrodzenia zasadniczego dyrektora danej szkoły.

3.      Dodatek motywacyjny jest ruchomą częścią wynagrodzenia nauczycieli i przyznawany jest w ramach funduszu określonego w pkt. 1 w zależności od wyników w pracy .

4.      Dodatek motywacyjny przyznaje się dwa razy w roku szkolnym:

a)      do 31 sierpnia – na pierwsze półrocze nowego roku szkolnego w oparciu o wyniki pracy w poprzednim półroczu, na podstawie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego,

b)      do 28 lutego – na drugie półrocze roku  szkolnego w oparciu o wyniki pracy w poprzednim półroczu, na podstawie kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego.

5.      Nauczycielowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor, a dyrektorowi szkoły prowadzonej przez Gminę Kiszkowo dodatek motywacyjny przyznaje Wójt Gminy Kiszkowo.

6.      Nauczyciele oraz dyrektorzy szkół otrzymują dodatki motywacyjne za efekty pracy w zakresie:

a)      osiągania przez szkolę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych, krajowych,

b)      wzorowej organizacji pracy szkoły,

c)      inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej, służących podnoszeniu jakości pracy jednostki,

d)      przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

e)      współpracy ze środowiskiem,

f)        przestrzegania prawa pracy w realizacji funkcji kierownika zakładu pracy, w tym współdziałanie z organami szkoły.

7.      Dodatek motywacyjne wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

Rozdział III

 

Dodatek funkcyjny

 

1.      Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze przewidziane w Statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w pkt. 9.

2.      Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Wójt Gminy Kiszkowo w granicach stawek określonych w tabeli, uwzględniając m.in. wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w placówce, wyniki pracy szkoły.

3.      Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów ustala dyrektor szkoły w granicach określonych w tabeli stawek.

4.      Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:

a)      opiekuna stażu w wysokości 30 zł miesięcznie,

b)      wychowawcy klasy w wysokości 30 zł miesięcznie w oddziale liczącym do 20 uczniów, 50 zł miesięcznie w oddziale liczącym powyżej 20 uczniów,

c)      wychowawcy oddziału przedszkolnego w wysokości 30 zł miesięcznie w oddziale liczącym do 20 dzieci, 50 zł w oddziale powyżej 20 dzieci,

5.      Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowisko kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nim obowiązków.

6.      Dodatek funkcyjny związany z zajmowanym stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeżeli jej nieobecność w pracy przekracza dwa miesiące.

7.      Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

8.      Wynagrodzenie określone w pkt. 1 i pkt. 4 wypłaca się  miesięcznie z góry.

9.      Tabela dodatków funkcyjnych.

 

 

L.p.

Stanowisko kierownicze

Miesięcznie w złotych

1.

Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum

do 6 oddziałów

 

400 – 700

2.

Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum

od 7 do 10 oddziałów

 

500 – 800

3.

Dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum

od 11 i więcej

 

600 – 900

4.

Wicedyrektor

300 – 450

 

 

Rozdział IV

 

Dodatek za warunki pracy

 

Nauczycielom i wychowawcom przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w przypadku gdy prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego w wysokości 5 % stawki godzinowej nauczyciela za każdą przepracowaną godzinę zajęć indywidualnych z dziećmi zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego.

 

 

Rozdział V

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny

doraźnych zastępstw.

 

1.      Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2.      Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem pkt. 3 w sposób określony w pkt. 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć.

3.      Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego  zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4.      Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w pkt. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5.      Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia realizowane według różnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć należy każdą godzinę przeliczać proporcjonalnie do rodzaju prowadzonych zajęć i ich wymiaru godzin.

6.      Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo i dodatkowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

7.      Za zajęcia opiekuńcze, dydaktyczne lub wychowawcze uzgodnione z dyrektorem placówki, realizowane w dzień ustawowo wolny od pracy nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie tak jak za 4 godziny ponadwymiarowe.

8.      Za faktycznie przepracowane uznaje się także godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizować ze względu na wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę.

9.      Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw nalicza się miesięcznie i wypłaca nie później niż w ostatnim dniu miesiąca.

 

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe.

 

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego ,ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                             Kazimierz Barańczak

 

 

 

 

 

 


                                                                                          Załącznik Nr 2

                                                                                          do uchwały Rady Gminy Kiszkowo

                                                                                          Nr XXIX/174/2005

                                                                                          z dnia  30 listopada 2005 r.

 

 

Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli

określający kryteria i tryb przyznawania nagród

 

§ 1

 

1.      Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym, z czego:

1)      50 % kwoty pozostawia do swojej dyspozycji,

2)      50 % kwoty przekazuje do dyspozycji Wójta Gminy Kiszkowo.

 

§ 2

 

1.      Nagrody ze środków pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje i wypłaca dyrektor szkoły nauczycielom na podstawie ustalonych kryteriów.

2.      Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Kiszkowo:

1)      w zakresie pracy dydaktycznej za:

a)      osiągane postępy w nauczaniu,

b)      udział uczniów i wychowanków w olimpiadach i konkursach, naukowych, sportowych i artystycznych,

2)      w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej za:

a)      prowadzenie urozmaiconej działalności wychowawczo-opiekuńczej,

b)      integrowanie i pobudzanie aktywności społecznej uczniów i wychowanków,

c)      sukcesy w pracy wychowawczo-opiekuńczej,

3)      w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych za:

a)      doskonalenie własnego warsztatu pracy i wykorzystanie nabytej wiedzy w pracy z dziećmi i młodzieżą,

b)      efektywną pracę w zespole samokształceniowym lub w innej formie wewnętrznego doskonalenia zawodowego,

4)      w zakresie innych działań na rzecz dzieci i młodzieży za:

a)      osiągnięcia we współpracy z instytucjami i środowiskiem,

b)      promowanie szkoły.

 

§ 3

 

1.      Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród pozostających w dyspozycji Wójta Gminy dla dyrektorów i nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Kiszkowo:

1)      w zakresie pracy dydaktycznej za:

a)      wyniki klasyfikacji i promocji oraz wyniki zewnętrznych badań poziomu nauczania,

b)      udział uczniów i wychowanków w olimpiadach i konkursach naukowych, sportowych i artystycznych,

2)      w zakresie pracy wychowawczo-opiekuńczej za:

a)      prowadzenie urozmaiconej działalności opiekuńczo-wychowawczej w szkole,

b)      integrowanie i pobudzanie aktywności społecznej uczniów, wychowanków, ich rodziców i pracowników szkoły,

c)      pracę mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom w szkole,

d)      stwarzanie uczniom i wychowankom warunków do wszechstronnego rozwoju,

e)      organizowanie efektywnej pomocy psychologiczno-wychowawczej.

3)      w zakresie zadań wynikających z kierowania szkołą za:

a)      wyróżniające organizowanie pracy w szkole,

b)      rzetelne planowanie budżetu szkoły i racjonalne dysponowanie środkami finansowymi,

c)      pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz szkoły.

 

§ 4

 

1.      Przyznanie nagrody potwierdza się pisemną informacją o jej przyznaniu wraz z uzasadnieniem, której kopia podlega zamieszczeniu w aktach osobowych nauczyciela, dyrektora.

 

§ 5

 

1.      Nagroda ma charakter uznaniowy i wypłaca na jest w formie pieniężnej.

2.      Nagroda  może być przyznana nie wcześniej niż po przepracowaniu w szkole jednego roku.

3.      Nagrody przyznaje się w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                             Kazimierz Barańczak


                                                                                          Załącznik Nr 3

                                                                                          do uchwały Rady Gminy Kiszkowo

                                                                                          Nr  XXIX/174/2005

                                                                                           z dnia 30 listopada 2005r

 

 

 

 

Regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo.

 

 

§ 1

 

Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których Gmina Kiszkowo pełni funkcję organu prowadzącego szkołę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

§ 2

 

1.      Ustala się Regulamin przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo zwany dalej Regulaminem.

2.      Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1)      szkole – rozumie się przez to każdą szkołę podstawową, gimnazjum albo przedszkole.

2)      nauczycieli – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach i posiadających kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela.

3)      dodatek – rozumie się dodatek mieszkaniowy

 

§ 3

 

1.      Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole, prowadzonej przez Gminę Kiszkowo położonej na terenie wiejskim, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela, zwany dalej „dodatkiem” wypłacany co miesiąc w wysokości :

1)      dla 1 osoby                              – 10,- zł.

2)      dla 2 osób                                – 15,- zł.

3)      dla 3 osób i więcej                    – 20,- zł.

2.      Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim stale zamieszkujących:

1)      małżonka,

2)      rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,

3)      pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,

4)      pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,

5)      dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

3.      O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny o której mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany powiadomić pisemnie dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły – organ prowadzący szkołę. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobierane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

4.      Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek  w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5.      Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

6.      Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę .

 

§ 4

 

1.      Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1)      niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2)      pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3)      odbywania przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który ta umowa została zawarta

4)      korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

 

§ 5

 

1.      Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

2.      Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – organ prowadzący szkołę.

3.      Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.

 

§ 6

 

W razie zbiegu prawa do dodatku o którym mowa w § 3, z prawem do dodatku przysługującym na podstawie przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, nauczycielowi spełniającemu wymagane warunki przysługują obydwa dodatki.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                             Kazimierz Barańczak

 

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kawecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kawecka
Data wprowadzenia:2005-12-08 09:51:10
Opublikował:Alicja Kawecka
Data publikacji:2005-12-08 09:55:05
Ostatnia zmiana:2006-06-05 17:49:37
Ilość wyświetleń:1139

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij