Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z X posedzenia Rady Gminy Kiszkowo w dniu 23 września 2019 r.

Protokół Nr X/19

z posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 23 września 2019 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

RG.0002.8.2019

 

1)  Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył Nadzwyczajną X sesję Rady Gminy o godz. 9.00. Poinformował, że obrady Rady Gminy Kiszkowo są nagrywane. Powitał przybyłych radnych, władze Gminy w osobach: wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego, zastępcę wójta Gminy Radosława Występskiego i skarbnika Gminy Magdalenę Wilkosz oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. W dalszej kolejności Przewodniczący oświadczył, że na posiedzeniu Rady uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecni byli radni: Piotr Babrakowski, Grzegorz Kotecki i Halina Paluszak (wszyscy usprawiedliwieni). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

2)  Głosowanie nad zmianą porządku obrad.

3)  Podjęcie uchwał:

a)       zmieniająca uchwałę Nr XV/89/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kiszkowo,

b)       zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022,

c)       zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu.

4)  Zaopiniowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5)  Wolne głosy i wnioski.

6)  Zakończenie.

Ad.2) Przewodniczący Rady przedstawił nowy porządek obrad, po czym zarządził głosowanie. Głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 0, wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Proponowany porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośnie (głosowało 12 radnych) i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

     Wójt Gminy Tadeusz Bąkowski wyjaśnił, że zwołanie sesji było konieczne z uwagi na potrzebę uzupełnienia wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. W związku z tym należy zmienić uchwałę w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej, uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwałę budżetową.

Ad. 3) Podjęcie uchwał:                                                                              

a)     zmieniająca uchwałę Nr XV/89/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kiszkowo

 

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy Radosław Występski, który wyjaśnił, że zmiana uchwały wynika z przesunięcia terminu realizacji przebudowy drogi na odcinku Głębokie-Sławno. Pierwotny czas realizacji tego zadania w uchwale określono do końca 2019 roku, natomiast nowy zapis przewiduje termin do końca 2020 roku. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Uchwała Nr X/58/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 12 radnych) i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

b)     zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy Magdalena Wilkosz, która wskazała, że zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczy wprowadzenia przedsięwzięcia polegającego na odnowieniu zabytkowej kaplicy rodziny Lange w Rybnie Wielkim. Magdalena Wilkosz wskazała, jakie koszty generować będzie przedsięwzięcie w poszczególnych latach. Pozostałe zmiany WPF związane są ze zmianami budżetu po stronie dochodów i wydatków. Dochody po zmianach wynosić będą 26.083.545,11 zł, a wydatki 27.284.631,35 zł. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Uchwała Nr X/59/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 12 radnych) i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

c)     zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Wprowadzenia do uchwały dokonała Magdalena Wilkosz, która wskazała, że zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 332.995,62 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 332.995,62 zł. Następnie omówiła czynniki, które miały wpływ na te zmiany. Głos zabrał wójt Gminy, który wskazał, że kwota 50.000,00 zł na dofinansowanie budowy Otwartych Stref Aktywności w Łagiewnikach Kościelnych i Charzewie to kwota ministerialna. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Uchwała Nr X/60/19 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 12 radnych) i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 4) Zaopiniowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Projekt nowego regulaminu omówił kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Leszek Czubaszek, który wskazał, że nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określiła nowe reguły, jakie powinien spełniać regulamin. Wniosek o uchwalenie nowego regulaminu został złożony w lipcu wraz z jego projektem przez Spółdzielnię Administracyjno-Usługową w Rybnie Wielkim jako podmiot prowadzący gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy. Projekt regulaminu poddano szczegółowej analizie. Leszek Czubaszek dodał, że zaistniała również konieczność wprowadzenia do regulaminu taryf, które muszą być później zaopiniowane przez Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Następnie zostanie on przyjęty uchwałą przez Radę Gminy. W projekcie regulaminu określone zostały także nowe zasady wydawania zezwoleń na przyłączenie wody i kanalizacji. Projekt regulaminu stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady zapytał, jakie konkretne zmiany w stosunku do obecnego regulaminu określa nowy projekt, na co Leszek Czubaszek odpowiedział, że m.in.:

- taryfy będą od teraz uchwalane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (a nie jak dotychczas przez Radę Gminy),

- określono również nowe kryteria przyłączania wody i kanalizacji,

- spółdzielnia Administracyjno-Usługowa wprowadziła zapisy ws. reklamacji usług,

- nowy regulamin będzie zawierać mniej przepisów (poprzedni był w wielu miejscach powtórzeniem przepisów z ustawy).

Wójt Gminy stwierdził, że kluczową zmianą jest sposób zatwierdzania taryf. Wody Polskie pobierać będą każdorazowo za zatwierdzenie taryfy 500 zł.

Radny Mirosław Szczepaniak zapytał, do kogo należeć będzie ustalenie taryfy, na co wójt Gminy odparł, że to gmina ustali taryfę i przekaże ją do Wód Polskich celem zaopiniowania.

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zaopiniowanie projektu regulaminu. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt.

Ad. 5) Wolne głosy i wnioski.

Wójt Gminy przekazał następujące informacje:

- kolejna sesja odbędzie się dnia 7 października 2019 r. o godz. 9:00,

- w październiku planowane jest również posiedzenie wspólnych komisji celem zaopiniowania stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok,

- transport młodzieży do gnieźnieńskich szkół został zorganizowany przez gminę; rozkłady jazdy są w miarę potrzeby modyfikowane,

- organizując transport młodzieży do szkół gmina Kiszkowo współpracowała z gminą Łubowo (w zakresie linii Gniezno-Lednogóra-Sroczyn), gmina Kłecko nie wykazała inicjatywy w kwestii organizacji wspólnej jednej linii autobusowej,

- podziękował radnym za przyjęcie uchwał,

- uczestniczył w Kongresie Gmin Wiejskich.

Sekretarz Gminy podał dokładne godziny odjazdów autobusów z Gniezna.

Przewodniczący Rady przypomniał, że bilet miesięczny ważny jest na każdą linię.

Radna Zuzanna Modrak zapytała, czy osoby starsze mogą jeździć z Dąbrówki Kościelnej do Kiszkowa autobusem szkolnym.

Radny Ludwik Piotrowicz zapytał, czy gmina złoży wnioski w sprawie odbioru folii po nawozach.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski dokonał wójt Gminy:

- minister środowiska ma zapewnić odbiór folii, ale nie wiadomo jak wszystko ma wyglądać; gmina nie będzie składować folii,

- autobusy nie mogą zabierać osób starszych, jeśli są pełne (dzieci i młodzież nie może stać w autobusie - musi zajmować miejsca siedzące).

Po wyczerpaniu dyskusji X posiedzenie Rady zakończono o godz. 9:40.

 

              Protokołowała                           Przewodniczył

       Angelika Frąckowiak                   Kazimierz Barańczak

         Radna Rady Gminy              Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

JR

Załączniki

Protokół Nr X (255.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1 (122.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 (160.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 (169.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 (163kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5 (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6 (162.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 7 (14MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 8 (162.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 9 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 10 (242.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Juliusz Rumas
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Juliusz Rumas
Data wprowadzenia:2019-09-27 14:06:12
Opublikował:Juliusz Rumas
Data publikacji:2019-09-27 14:30:33
Ostatnia zmiana:2019-09-27 14:30:51
Ilość wyświetleń:70
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij