Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Kiszkowo, dnia 2 sierpnia 2019 r.

Rol. 6220.10.2019

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),
w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamiam strony

że na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51,
61-623 Poznań, reprezentowanego przez Pana Pawła Katarzyńskiego Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w dniu 1 sierpnia 2019 r.

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 197 w miejscowości Kiszkowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Mała Wełna.

Teren przedsięwzięcia obejmuje działki:

nr 2, 3, 106/1, 106/2 106/7 obręb Węgorzewo, gmina Kiszkowo,

nr 208, 209, 210, 267, 262/3, 287, 290, 291 obręb Kiszkowo, gmina Kiszkowo.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096
z późn. zm.), przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Kiszkowo, w siedzibie Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kiszkowo przy ul. Szkolnej 2, pok. Nr 17,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 oraz prawie do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, w tym do składania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w dniu 2 sierpnia 2019 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Poznaniu o wydanie opinii
co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia
na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeks postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa

do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).Dane dotyczące wniosku zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych dostępnym na stronie BIP urzędu.

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kiszkowie następuje z dniem 6 sierpnia 2019 r.
 

                                                                                                 Wójt Gminy Kiszkowo

                                                                                                /-/ Tadeusz Bąkowski

Załączniki

Obwieszczenie (90.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Robert Słowiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Robert Słowiński
Data wprowadzenia:2019-08-05 11:14:49
Opublikował:Robert Słowiński
Data publikacji:2019-08-05 11:44:46
Ostatnia zmiana:2019-08-05 11:52:37
Ilość wyświetleń:86

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij