Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Nabór kandydatów na stanowisko do spraw planowania przestrzennego

Wójt Gminy Kiszkowo

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Kiszkowie

 Określenie stanowiska pracy:

Stanowisko do spraw planowania przestrzennego w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu


 Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie z zakresu planowania przestrzennego lub administracji.

7)      znajomość przepisów z zakresu ustroju samorządu gminnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego;

 


Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność biegłej obsługi komputera z zakresu aplikacji biurowych oraz systemów informacji przestrzennej,

2)      doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

3)       umiejętność stosowania obowiązujących przepisów regulujących sprawy na stanowisku,

4)       umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

5)       poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

6)       rzetelność, dokładność i terminowość, oraz umiejętność sprawnego komunikowania się w pracy w zespole,

7)       przebyte szkolenia z zakresu objętego zakresem zadań  na stanowisku.


Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1)      Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy,

2)      Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

3)      Przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów,

4)      Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5)      Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

6)      Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

7)      Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania,

8)      Wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z uzbrojeniem terenów w sieć i urządzenia komunalne,

9)      Wydawanie decyzji ustalających wysokość opłaty planistycznej.

10)  Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

11)  Prowadzenie spraw związanych z drogami gminnymi (prowadzenie ewidencji dróg, nadzorowanie przeglądów, kontrola oznakowania dróg gminnych, zimowe utrzymanie),

12)  Kontrola prac wykonywanych w ramach utrzymania dróg gminnych.

13)  Uzgodnienie projektów zjazdu z drogi gminnej

14)  Wydawanie zgód na zajęcie pasa drogowego

15)  Naliczanie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

16)  Prowadzenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Warunki pracy na stanowisku

1)      zatrudnienie w wymiarze 1 etatu,

2)      wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,

3)      wykonywanie pracy w pomieszczeniach biurowych na pierwszym piętrze obiektu budowlanego Urzędu Gminy, oświetlone światłem dziennym w stopniu zgodnym z obowiązującymi przepisami i oświetleniem elektrycznym jarzeniowym,

4)      pomieszczenia wyposażone są w typowe urządzenia biurowe, tj. zestaw mebli wraz z telefonem oraz zestawem komputerowym z drukarką,

5)      pomieszczenia biurowe i higieniczno sanitarne spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy,

6)      budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, ciągi komunikacyjne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych,

7)      praca wymaga bezpośredniego kontaktu z ludźmi oraz instytucjami,

W kwietniu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kiszkowo w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 6,65%.

Wymagane dokumenty:

1)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

2)       wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, druk można również otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

3)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia,

4)      kserokopie świadectw pracy, opinii lub innych dokumentów, bądź zaświadczenie od aktualnego pracodawcy potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

5)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe wg załączonego wzoru (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, druk można również otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Wszystkie kserokopie dokumentów musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kiszkowo (pok. nr 12) ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 10.00.  Na kopercie proszę dopisać słowa "Nabór na stanowisko do spraw planowania przestrzennego".

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna (w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie wyznaczone w dniach od 30 maja do 5 czerwca 2019 r.

Uwaga:
W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi urzędu celem zatrudnienia.


Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.


Załączniki

kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (181.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_niekaralnosc (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda_dane_osobowe (15.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Radosław Występski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Występski
Data wprowadzenia:2019-05-13 16:00:58
Opublikował:Radosław Występski
Data publikacji:2019-05-13 16:06:28
Ostatnia zmiana:2019-05-14 09:06:42
Ilość wyświetleń:169
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij