Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Nabór kandydatów na stanowisko do spraw oświaty w Urzędzie Gminy w Kiszkowie

Wójt Gminy Kiszkowo

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko do spraw oświaty w Urzędzie Gminy w Kiszkowie

 

Określenie stanowiska pracy:

Stanowisko do spraw oświaty w Referacie Oświaty

Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu


 Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie z zakresu zarządzania w jednostkach oświatowych lub księgowości.

7)      znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego, ustawy Karta Nauczyciela, ustroju samorządu gminnego, kodeksu postępowania administracyjnego,

8)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku;


Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność biegłej obsługi komputera z zakresu aplikacji biurowych, systemów informacji oświatowej i systemów kadrowo-płacowych,

2)      doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

3)       umiejętność stosowania obowiązujących przepisów regulujących sprawy na stanowisku

4)       umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

5)       poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

6)       rzetelność, dokładność i terminowość, oraz umiejętność sprawnego komunikowania się w pracy w zespole,

7)       przebyte szkolenia z zakresu objętego zakresem zadań  na stanowisku.


Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1.    Prowadzenie spraw związanych z zadaniami gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:

1)   zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,

2)   utrzymywania tych jednostek,

3)   kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

4)   zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

5)   zapewnienia dzieciom przygotowania przedszkolnego,

6)   realizacji projektów edukacyjnych i programów profilaktycznych,

7)   pozyskiwania i rozliczania dotacji celowych,

8)   powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwołania z tych stanowisk,

9)   oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,

10)    awansów zawodowych nauczycieli,

11)    przygotowywania projektów zarządzeń wójta i uchwał rady gminy.

2.    Obsługa ekonomiczno-finansowa gminnych jednostek oświatowych, a w szczególności:

1)        Prowadzenie akt osobowych pracowników oświaty,

2)   Przygotowanie projektów umów o pracę i zleceń, ich zmian, wypowiedzeń, przeszeregowań itp.,

3)   Naliczanie płac, regulacje płacowe, monitoring i analiza wysokości wynagrodzeń zgodnie z przepisami,

3.    Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

4.    Sporządzanie, prowadzenie i terminowe przesyłanie wymaganej sprawozdawczości.

 

 

Warunki pracy na stanowisku

1)      zatrudnienie w wymiarze 1 etatu,

2)      wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,

3)      wykonywanie pracy w pomieszczeniach biurowych na pierwszym piętrze obiektu budowlanego Urzędu Gminy, oświetlone światłem dziennym w stopniu zgodnym z obowiązującymi przepisami i oświetleniem elektrycznym jarzeniowym,

4)      pomieszczenia wyposażone są w typowe urządzenia biurowe, tj. zestaw mebli wraz z telefonem oraz zestawem komputerowym z drukarką,

5)      pomieszczenia biurowe i higieniczno sanitarne spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy,

6)      budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, ciągi komunikacyjne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych,

7)      praca wymaga bezpośredniego kontaktu z ludźmi oraz instytucjami,

W marcu 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kiszkowo w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 6,95%


Wymagane dokumenty:

1)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

2)       wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, druk można również otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

3)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia,

4)      kserokopie świadectw pracy, opinii lub innych dokumentów, bądź zaświadczenie od aktualnego pracodawcy potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

5)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe wg załączonego wzoru (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, druk można również otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Wszystkie kserokopie dokumentów musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kiszkowo (pok. nr 12) ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.  Na kopercie proszę dopisać słowa "Nabór na stanowisko do spraw oświaty".

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna (w tym test ze znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostanie wyznaczone w dniach 6-10 maja 2019 r.

Uwaga:
W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi urzędu celem zatrudnienia.


Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 


Załączniki

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ O ZATRUDNIENIE (13.2kB) Zapisz dokument  
oswiadczenie_niekaralnosc (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda_dane_osobowe (15.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Radosław Występski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Występski
Data wprowadzenia:2019-04-15 14:16:19
Opublikował:Radosław Występski
Data publikacji:2019-04-15 14:24:44
Ostatnia zmiana:2019-04-15 14:24:51
Ilość wyświetleń:246
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij