Kiszkowo, dnia 09.04.2019 r.

BUA.6733.3.2019

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 09.04.2019 r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej PVC 110 w Rybnie Wielkim, łączącego wodociągi w Rybnie Wielkim i Łagiewnikach Kościelnych, na terenie działek nr ewid. 33/2, 33/4, 33/6, 125, 198, 199, 200 i 201/1, obręb Rybno Wielkie, gm. Kiszkowo.

 

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Gminy w Kiszkowie, pok. 14, w godzinach urzędowania.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Kiszkowo

 

 

miejsce rozmieszczenia:

 

·         tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kiszkowo

·         strona internetowa Gminy Kiszkowo, BIP Kiszkowo,

·         tablica ogłoszeń wsi Rybno Wielkie

·         a/a