Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z II posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo w dniu 27 grudnia 2018 r.

Protokół Nr II/18

posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 27 grudnia 2018 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

 

RG.0002.11.2018

 

1)      Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył II sesję Rady Gminy o godz. 10.00. Poinformował, że obrady Rady Gminy Kiszkowo są nagrywane. Na protokolanta obrad Rady Gminy Kiszkowo wybrana została radna Angelika Frąckowiak. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, zaproszonych gości, władze Gminy w osobach: wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego, zastępcę wójta Gminy Radosława Występskiego i skarbnika Gminy Teresę Występską oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. W dalszej kolejności Przewodniczący oświadczył, że na posiedzeniu Rady uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecna była radna Halina Paluszak – usprawiedliwiona. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Listy obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu .

2)      Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

3)      Przyjęcie protokołu z I Sesji.

4)      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od I Sesji.

5)      Podjęcie uchwał:

a)   w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok,

b)  w sprawie nabycia działki numer 14/14 położonej w Karczewku,

c)   w sprawie nabycia działki numer 14/49 położonej w Karczewku,

d)  w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kiszkowo działki numer 27/1 położonej w obrębie Myszki,

e)   w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach zadań własnych gminy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

f)    w sprawie  ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole”  na lata 2019-2023,

g)   w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kiszkowo,

h)  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo,

i)     zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu,

j)     w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022,

k)   w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

6)      Interpelacje i zapytania radnych.

7)      Wolne głosy i wnioski.

8)      Zakończenie.

 

Ad. 2)    Porządek obrad został przyjęty bez uwag i stanowi załącznik nr 4 do protokołu .

Ad. 3)    Protokół z I sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 .

Ad. 4)    Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 5)    Podjęcie uchwał:

a)   w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok

Wprowadzenia do uchwały dokonał przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Eugeniusz Występski, który omówił zadania przyjęte do realizacji w 2019 roku oraz źródła finansowania programu. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Uchwała Nr II/9/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 8 do protokołu,

b)  w sprawie nabycia działki numer 14/14 położonej w Karczewku.

Wprowadzenia do uchwały dokonała Kierownik Referatu Rolnictwa Lidia Kropidłowska. Wyjaśniła, że w wyniku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały wydzielone drogi dojazdowe wewnętrzne. Współwłaściciele tych nieruchomości wystąpili do gminy o ich wykup za symboliczną 1 zł. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Uchwała Nr II/10/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 10 do protokołu,

 

c)   w sprawie nabycia działki numer 14/49 położonej w Karczewku

Wprowadzenia do uchwały dokonała Lidia Kropidłowska. Wyjaśniła, że przedmiotem uchwały jest nabycie działki nr 14/49 położonej w Karczewku, która stanowi drogę dojazdową wewnętrzną do działek położonych w Karczewku. Współwłaściciele tych nieruchomości wystąpili do gminy o ich wykup za symboliczną 1 zł. Radni nie mieli pytań. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Uchwała Nr II/11/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 12 do protokołu,

d)  w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kiszkowo działki numer 27/1 położonej w obrębie Myszki,

Wprowadzenia do uchwały dokonała Lidia Kropidłowska. Wyjaśniła, że Gmina Kiszkowo chce wystąpić do Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa o nieodpłatne przejęcie działki numer 27/1 o powierzchni 202 m2. Wstępną zgodę na przejęcie powyższej działki Gmina Kiszkowo posiada, gdyż uwarunkowane jest to przeprowadzonym podziałem geodezyjnym. Na przedmiotowej działce ulokowana jest przepompownia ścieków. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Uchwała Nr II/12/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 14 do protokołu,

e)   w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach zadań własnych gminy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

Wprowadzenia do uchwały dokonała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Bałut. Wyjaśniła, że od 1 stycznia 2019 r. traci moc obecnie realizowany Rządowy Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 i obowiązywać będzie nowy wieloletni program „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2019-2023. W związku z tym należy dostosować przepisy ustawy o pomocy społecznej, aby umożliwić korzystnie z Programu rodzinom, których dochód kształtuje się do 150% kryterium dochodowego stosowanego w pomocy społecznej. Podjęcie uchwały umożliwi otrzymanie dotacji z budżetu państwa na poziomie 60 % oraz umożliwi realizację wszystkich założeń Rządowego Programu. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Uchwała Nr II/13/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 16 do protokołu,

 

f)    w sprawie  ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole”  na lata 2019-2023,

Wprowadzenia do uchwały dokonała Marzena Bałut, która wyjaśniła, że program osłonowy zakłada udzielenie pomocy w formie posiłku w szkole dzieciom, które wyrażają chęć zjedzenia posiłku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, bez wydawania decyzji i przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W związku z wprowadzonym od 1 stycznia nowym Programem w zakresie dożywiania należy przyjąć nowy Gminny Program Osłonowy, który umożliwi współfinansowanie programu z budżetu państwa. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Uchwała Nr II/14/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 18 do protokołu,

g)     w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kiszkowo,

Wprowadzenia do uchwały dokonała Lidia Kropidłowska. Wyjaśniła, że od  1 stycznia wchodzą w życie nowe przepisy ustawy ustalające nowe warunki przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Bonifikata od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 91 %, taka sama jaka obowiązywała w roku 2018. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje na wniosek i wtedy są 4 miesiące na wydanie zaświadczenia lub z urzędu i wtedy Wójt ma czas do końca roku aby wydać zaświadczenie. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Uchwała Nr II/15/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 20 do protokołu,

h)     w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo

Wprowadzenia do uchwały dokonał Wójt Gminy, który wyjaśnił, że w ubiegłym roku  zmieniły się przepisy dotyczące wynagrodzenia wójta, burmistrza i prezydenta miasta, w związku z czym zaistniała konieczność obniżenia wynagrodzenia wójta. W tej kadencji wynagrodzenie wójta będzie pobierane w takiej samej wysokości co w roku ubiegłym. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Uchwała Nr II/16/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 22 do protokołu,

i)       zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu,

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy Teresa Występska, która wskazała, że zwiększa się dochody budżetu o kwotę 73.000,00 zł i ustala w wysokości 26.842.709,68 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o taką samą kwotę i ustala w wysokości 26.633.955,18 zł. Następnie omówiła czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Uchwała Nr II/17/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 24 do protokołu,

j)       w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022,

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy Teresa Występska, która omówiła plan dochodów, plan wydatków, wynik budżetu na 2019 r., kwotę długu na 2019 rok oraz plan spłat zadłużenia. Omówiła wysokość wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Omówiła także przedsięwzięcia bieżące i majątkowe zawarte w załączniku nr 2. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 25 do protokołu. Uchwała Nr II/18/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 26 do protokołu,

k)   w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która poinformowała, że ustalono dochody budżetu w kwocie 22.660.695,45 zł, wydatki budżetu w kwocie 21.130.236,25 zł, nadwyżka budżetu w kwocie 1.530.459,20 zł planowana jest na spłatę zaciągniętych pożyczek. Przypomniała, że projekt uchwały budżetowej na 2019 r. był omawiany na komisjach. Przewodniczący Rady przypomniał, że każda zmiana do projektu budżetu musi być odrębnie głosowana w formie autopoprawki.

AUTOPOPRAWKA NR 1

W § 6 projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. dotyczącym planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych była zapisana kwota 555.000,00 zł, po zmianie wynosi 574.000,00 zł. Różnicę w kwocie 19.000,00 zł stanowi składka na Międzygminny Związek Puszcza Zielonka, do 2019 r. składka ta będzie wydatkiem ujętym w grupie paragrafów dotacyjnych zapisanym w załączniku o dotacjach. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych). Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 28 do protokołu. Uchwała Nr II/19/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 29 do protokołu,

Wójt Gminy podziękował radnym za przyjęcie budżetu. Wyjaśnił, że budżet  będzie zapewne modyfikowany, bo jest tak tworzony aby elastycznie do tego podejść. Musieliśmy trochę poczekać zanim nowa Rada złożyły ślubowanie, które nastąpiło 19 listopada więc dopiero od tego momentu zaczęliśmy intensywnie pracować nad budżetem. Pewne zmiany zostały zaproponowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową dotyczące klasyfikacji budżetowej.

Ad. 6)    Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 7)    Wolne głosy i wnioski.

Radna Zuzanna Modrak zapytała do kogo należy drzewo leżące na rzece Wełna. Prosiła o interwencję bo drzewo zaśmieca rzekę i należałoby to drzewo usunąć.

Radny Rady Powiatu Stanisław Szczepański poinformował, że złożył interpelacje do Przewodniczącego Rady Powiatu odnośnie usunięcia krzewów na drodze Sławno - Sroczyn i Łagiewniki Kościelne - Myszki zgłoszonych przez radnego Marka Masłowskiego i radnego Jana Radzińskiego. Stanisław Szczepański odczytał treść otrzymanego pisma, z którego wynikło, że krzewy na drodze powiatowej Sroczyn –Sławno są uwzględnione w planie wycinki krzewów na rok 2019, po przeprowadzonym przetargu w I kwartale 2019 r, po czym nadmienił, że w planach inwestycyjnych uwzględniono przebudowę drogi Kamieniec-Łagiewniki Kościelne -Ujazd.

Ponadto Radny Rady Powiatu Stanisław Szczepański przekazał, że

-        w zakresie dróg na 2019 r powiat w swoim budżecie przewidział kwotę ok. 10.000.000,00 zł (w tym: ścieżka rowerowa w Sroczynie – 300.000,00 zł, projekt drogi Kamieniec Łagiewniki Kościelne 40.000,00 zł),

-        wspólnie z Wójtem Gminy był na spotkaniu ze starostą gnieźnieńskim,

-        zadłużenie budżetu powiatu na koniec 2019 r. przewidziany jest na poziomie 20% ok. 30.000.000,00 zł,

-        odbyło się spotkanie w sprawie rozbudowy szpitala- z którego nic nie wynikło, w budżecie powiatu na rok 2019 nie przewidziano środków na rozbudowę szpitala;

-        zwolniony został Dyrektor, Wicedyrektor szpitala z 3 miesięcznym okresem wypowiedzeniem bez świadczenia pracy.

Sołtys wsi Kiszkowo Krzysztof Zarębski w imieniu mieszkańców ulicy Pobiedziskiej prosił o wygłuszenie głazu studzienek.

Sołtys wsi Rybno Wielkie Sławomir Nowak podziękował za inwestycje jakie zostały przeprowadzone w sołectwie Rybno Wielkie. Ponadto zapytał czy PKS Gniezno zawiesza kursy autobusów na jakiś czas czy do odwołania. Pojawił się  problem z wykupieniem biletów na miesiąc styczeń czy jest to związane ze zbliżającymi się feriami.

 

Sołtys wsi Skrzetuszewo Małgorzata Wojtkowiak dołączyła się do wniosku Sławomira Nowak.

Wójt Gminy przekazał, że PKS Gniezno nie sprzedaje biletów miesięcznych w miesiącu styczeń z uwagi na ferie. Część kursów będzie zawieszona. Wójt Gminy podkreślił, że sytuacja jaka spotkała PKS Gniezno to wyłączna wina PKS a nie gmin. Jutro odbędzie się spotkanie w Starostwie Powiatowym Gnieźnie odnośnie PKS. Na spotkaniu dowiemy się czy PKS ogłosił już upadłość. Wyodrębnia się firma, która chce przejąć kursy ale może to potrwać 2 -3 miesiące w związku z uzyskaniem stosownych koncesji i zezwoleń.

Ponadto wójt Gminy udzielił odpowiedzi na zgłoszone wnioski:

?          drzewo w rzece – zgłosimy rządcy rzeki aby tą sprawę załatwił,

?          wygłuszenie studzienki- przekażemy informację do zarządu dróg i Spółdzielni Mieszkaniowej w Rybnie Wielkim,

?          zaprosił na Koncert karnawałowy 13 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kiszkowie,

?          informacja dla sołtysów: od 15 stycznia rozpoczną się zebrania w sołectwach,

?          złożył wszystkim życzenia noworoczne.

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni w terminie do 19 grudnia złożyli oświadczenia majątkowe. Kazimierz Barańczak na zakończenie złożył zebranym życzenia noworoczne.

Ad. 8)    Po wyczerpaniu dyskusji II posiedzenie Rady zakończono o godz. 11:45.

 

 

                       Protokołowała                                                              Przewodniczył

 

                  Angelika Frąckowiak                                                   Kazimierz Barańczak

                   Radna Rady Gminy                                              Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

JS

Załączniki

Protokół Nr II (314.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał.1 (148kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 (187.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 (217.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 (214.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5 (209.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6 (119.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 7 (213.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 8 (281.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 9 (213.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 10 (113.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 11 (210.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 12 (114.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 13 (216.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 14 (116kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 15 (429.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 16 (133.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 17 (219.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 18 (192.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 19 (232.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 20 (131.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 21 (183.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał.22 (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 23 (219.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 24 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 25 (188.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 26 (11.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 27 (207.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 28 (208.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 29 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Sawicka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jolanta Sawicka
Data wprowadzenia:2019-01-11 13:20:46
Opublikował:Jolanta Sawicka
Data publikacji:2019-01-11 15:10:44
Ostatnia zmiana:2019-01-11 15:11:02
Ilość wyświetleń:85

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij