Kiszkowo, dnia 21.12.2018 r.

BUA.6721.1.2018

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej w Łagiewnikach Kościelnych, obejmującego dz. nr 207/1 i części dz. nr 208/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Kiszkowo nr XXXIV/231/18 z dnia 27 marca  2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu Wójt Gminy Kiszkowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej w Łagiewnikach Kościelnych, obejmującego dz. nr 207/1 i części dz. nr 208/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo  w dniach od  28.12.2018 r.  do 17.01.2019 r. w godzinach  urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  7 stycznia 2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kiszkowo pok. nr 14.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej w Łagiewnikach Kościelnych, obejmującego dz. nr 207/1 i części dz. nr 208/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi można wnosić:

-na piśmie do Wójta Gminy Kiszkowo, w sekretariacie Urzędu Gminy Kiszkowo w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd  Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo,

-drogą elektroniczną, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r o podpisie elektronicznym lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17  lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Wójt Gminy Kiszkowo

Tadeusz Bąkowski