Uchwały Rady Gminy Kiszkowo

kadencja 2018-2023

 

IX/6

Nr uchwały

Data uchwały

w sprawie

I/1/18 19.11.2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/2/18 19.11.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/3/18 19.11.2018 powołania Komisji Rewizyjnej
I/4/18 19.11.2018 powołania Komisji Finansów i Oświaty
I/5/18 19.11.2018 powołania Komisji Rolnictwa i Infrastruktury
I/6/18 19.11.2018 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
I/7/18 19.11.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
I/8/18 19.11.2018 "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
II/9/18 27.12.2018 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narokomanii na 2019 rok
II/10/18   27.12.2018 nabycia działki numer 14/14 położonej w Karczewku
II/11/18 27.12.2018 nabycia działki numer 14/49 położonej w Karczewku
II/12/18 27.12.2018 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kiszkowo działki numer 27/1 położonej w obrębie Myszki
II/13/18 27.12.2018 określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach zadań własnych gminy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Poisłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
II/14/18 27.12.2018 ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole" na lata 2019-2023
II/15/18 27.12.2018. ustalenia wyskości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomosci gruntowych stanowiących własność Gminy Kiszkowo
II/16/18 27.12.2018 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo
II/17/18 27.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
II/18/18 27.12.2018 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022
II/19/18 27.12.2018 uchwały budżetowej na rok 2019
III/20/19 4.02.2019 planów pracy stałych Komisji Rady na 2019 rok
III/21/19 4.02.2019 nadania nazwy osiedla we wsi Sroczyn
III/22/19 4.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/18/18  Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022
III/23/19 4.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
IV/24/19 26.02.2019 poboru podatków i opłat w drodze inkaso
IV/25/19 26.02.2019 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo w 2019 roku
IV/26/19 26.02.2019 uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2019 roku
IV/27/19 26.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
IV/28/19 26.02.2019 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego
IV/29/19 26.02.2019 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego
V/29/19 26.03.2019 nadania nazwy ulicy we wsi Sroczyn
V/30/19 26.03.2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej w Łagiewnikach Kościelnych, obejmujacego dz. nr 207/1 i części dz. nr 208/1
V/31/19 26.03.2019 nabycia działkii numer 44/5, obręb Kiszkowo
V/32/19 26.03.2019 nieodpłatnego przejęcia lokalu mieszkalnego nr 3 w Kiszkowie, ul. Kościelna 1
V/33/19 26.03.2019 udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
V/34/19 26.03.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022
V/35/19 26.03.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019    
VI/36/19 29.04.2019 udzielenia Wójtowi wotum zaufania
VI/37/19 29.04.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
VI/38/19 29.04.2019 udzielenia Wójtowi Gminy Kiszkowo za 2018 r.
VI/39/19 29.04.2019 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu dróg gminnych
VI/40/19 29.04.2019 poboru podatków i opłat w drodze inkaso
VI/41/19 29.04.2019 odwołania Skarbnika Gminy Kiszkowo
VI/42/19 29.04.2019 powołania Skarbnika Gminy Kiszkowo
VI/43/19 29.04.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019   

VII/44/19 28.05.2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją działalności usługowej w Sroczynie, działki nr ewid. 15/4, 21/1, 17 i 18

VII/45/19 28.05.2019

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Rybno Wielkie

VII/46/19 28.05.2019

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Imiołki

VII/47/19 28.05.2019

nabycia działek numer 115/1 i 117/3 położonych w Rybnie Wielkim

VII/48/19 28.05.2019

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kiszkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

VII/49/19 28.05.2019

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo

VII/50/19 28.05.2019

oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiszkowo

VII/51/19 28.05.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022

VII/52/19 28.05.2019

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

VII/53/19 28.05.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

VIII/54/19 28.06.2019 utworzenia oddziału sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Witolda Szkudlarka w Kiszkowie
VIII/55/19 28.06.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
IX/56/19 29.07.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022
IX/57/19 29.07.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
X/58/19 23.09.2019 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kiszkowo Nr XV/89/16 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kiszkowo
X/59/19 23.09.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022
X/60/19 23.09.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
XI/61/19 7.10.2019 rozpatrzenia skargi M.P. i R.P. na działalność Wójta Gminy Kiszkowo
XI/62/19 7.10.2019 zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 roku i uchwałę Nr XXX/191/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 25 października 2017 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XI/63/19 7.10.2019 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej w Łagiewnikach Kościelnych, obejmującego dz. nr ewid. 207/1 i częśc dz. nr ewid. 208/1
XI/64/19 7.10.2019 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
XI/65/19 7.10.2019 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego
XI/66/19 7.10.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
XII/67/19 12.11.2019 zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XII/68/19 12.11.2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/261/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 25 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kiszkowo
XII/69/19 12.11.2019 przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Kiszkowo
XII/70/19 12.11.2019 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok na obszarze gminy Kiszkowo
XII/71/19 12.11.2019 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2020 rok
XII/72/19 12.11.2019 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2020 rok
XII/73/19 12.11.2019 obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2020 rok
XII/74/19 12.11.2019 zmieniająca uchwałę nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu składania i miejsca składania deklaracji
XII/75/19 12.11.2019 zmieniająca uchwałę nr XXI/150/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
XII/76/19 12.11.2019 uchylająca uchwałę nr XI/65/19 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego
XII/77/19 12.11.2019 "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"
XII/78/19 12.11.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy kiszkowo na lata 2019-2022
XII/79/19 12.11.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
XIII/80/19 30.12.2019 wyboru członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiszkowo
XIII/81/19 30.12.2019 określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020
XIII/82/19 30.12.2019 nadania nazwy ulicy we wsi Rybno Wielkie
XIII/83/19 30.12.2019 nadania nazwy ulicy we wsi Rybno Wielkie
XIII/84/19 30.12.2019 nabycia działek numer 1/1, 1/17 i 1/22 położonych w Karczewie
XIII/85/19 30.12.2019 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok
XIII/86/19 30.12.2019 diet dla sołtysów Gminy Kiszkowo
XIII/87/19 30.12.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022
XIII/88/19 30.12.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu
XIII/89/19 30.12.2019 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2020-2023
XIII/90/19 30.12.2019 uchwały budżetowej na rok 2020
XIII/91/19 30.12.2019 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiszkowo
XIII/92/19 30.12.2019 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
XIII/93/19 30.12.2019 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XIII/94/19 30.12.2019 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Kiszkowo
XIII/95/19 30.12.2019 ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XIII/96/19 30.12.2019 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
XIV/97/20     20.01.2020 określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020
XIV/98/20 20.01.2020 nabycia działki nr 83/3 w Sławnie
XIV/99/20 20.01.2020 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo w 2020 roku
XIV/100/20 20.01.2020 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego
XIV/101/20 20.01.2020 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego
XIV/102/20 20.01.2020 zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
XV/103/20 17.02.2020 planów pracy stałych Komisji rady na 2020 rok
XV/104/20 17.02.2020 zmieniająca uchwałę Nr XXII/590/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kiszkowo, Gmina Kiszkowo
XV/105/20 17.02.2020 ustalenia opłat za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kiszkowo
XV/106/20 17.02.2020 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo
XV/107/20 17.02.2020 zmieniająca uchwałę Nr VI/37/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wykonywanych na terenie gminy Kiszkowo
XV/108/20 17.02.2020 nabycia działek nr: 109/2, 109/3, 109/4, 109/5, 109/6, 110/2, 110/11, 111/7, 111/15 i 111/16 położonych w Rybnie Wielkim
XV/109/20 17.02.2020 nabycia działki nr 328/5 położonej w Łagiewnikach Kościelnych
XV/110/20 17.02.2020 uchwalenia porgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2020 roku
XV/111/20 17.02.2020 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kiszkowo
XV/112/20 17.02.2020 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
XV/113/20 17.02.2020 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
XV/114/20 17.02.2020 ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów
XV/115/20 17.02.2020 zmieniająca uchwałę Nr VI/40/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
XVI/116/20 16.03.2020 zmieniająca uchwałę Nr XXII/590/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kiszkowo, gmina Kiszkowo
XVI/117/20 16.03.2020 sprzedaży działki numer 34/39 położonej w Karczewku
XVI/118/20 16.03.2020 zmieniająca uchwałę Nr XIII/89/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2020-2023
XVI/119/20 16.03.2020 zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
XVII/120/20 8.06.2020 udzielenia Wójtowi Gminy Kiszkowo wotum zaufania
XVII/121/20 8.06.2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiszkowo za 2019 r.
XVII/122/20 8.06.2020 udzielenia Wójtowi Gminy Kiszkowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
XVII/123/20 8.06.2020 oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiszkowo
XVII/124/20 8.06.2020 wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Imiołki
XVII/125/20 8.06.2020 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności obciążającej działkę nr 44/5 obręb Kiszkowo
XVII/126/20 8.06.2020 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XV/107/20 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr VI/37/07 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wykonywanych na terenie gminy Kiszkowo
XVII/127/20 8.06.2020 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego
XVII/128/20 8.06.2020 zmieniająca uchwałę Nr XIII/89/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2020-2023
XVII/129/20 8.06.2020 zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
XVII/130/20     8.06.2020 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw
XVIII/131/20 6.07.2020 rozpatrzenia skargi M.W. na działalność Wójta Gminy Kiszkowo
XVIII/132/20 6.07.2020 określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021
XVIII/133/20 6.07.2020 zmieniająca uchwałę Nr XII/89/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2020-2023
XVIII/134/20 6.07.2020 zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
XVIII/135/20 6.07.2020 udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XIX/136/20     20.07.2020 zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
XX/137/20 7.09.2020 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/132/20 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021
XX/138/20 7.09.2020 zmieniająca uchwałę Nr VII/49/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XX/139/20 7.09.2020 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kiszkowo
XX/140/20 7.09.2020 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu drogi gminnej
XX/141/20 7.09.2020 sprzedaży działki numer 34/87 położonej w Karczewku
XX/142/20 7.09.2020 uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2020 roku
XX/143/20 7.09.2020 zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
XXI/144/20 12.10.2020 zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw
XXI/145/20 12.10.2020 określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązakowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Kiszkowo
XXI/146/20 12.10.2020 zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
XXII/147/20 17.11.2020

wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

XXII/148/20 17.11.2020 przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zaobem Gminy Kiszkowo na lata 2021-2025"
XXII/149/20 17.11.2020 udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXII/150/20 17.11.2020 nabycia działek numer 115/20 i 115/21 w Rybnie Wielkim
XXII/151/20 17.11.2020 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok na obszarze gminy Kiszkowo
XXII/152/20 17.11.2020 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2021 rok
XXII/153/20 17.11.2020 ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2021 rok
XXII/154/20 17.11.2020 obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2021 rok
XXII/155/20 17.11.2020 "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"
XXII/156/20 17.11.2020 zmieniająca uchwałę Nr XIII/89/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2020-2023
XXII/157/20 17.11.2020 zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
XXIII/158/20 29.12.2020 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok
XXIII/159/20 29.12.2020 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sroczynie - działki nr ewid. 15/4, 21/1, 17 i 18
XXIII/160/20 29.12.2020 zmieniająca uchwałę Nr XV/112/20 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
XXIII/161/20 29.12.2020 zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/19 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
XXIII/162/20 29.12.2020 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2021-2024
XXIII/163/20 29.12.2020 uchwały budżetowej na rok 2021
XXIII/164/20 29.12.2020 utworzenia na terenie Gminy Kiszkowo Klubu "Senior+"
XXIII/165/20 29.12.2020 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXII/149/20 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
XXIV/166/21 9.02.2021 planów pracy stałych Komisji Rady na 2021 rok
XXIV/167/21 9.02.2021 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XXIV/168/21 9.02.2021 przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zaobem Gmine Kiszkowo na lata 2021-2025"
XXIV/169/21 9.02.2021 nadania nazw ulic we wsi Rybno Wielkie
XXIV/170/21   9.02.2021 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo w 2021 roku
XXIV/171/21 9.02.2021 zmieniająca uchwałę Nr XV/112/20 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
XXIV/172/21 9.02.2021 ustalenia wysokości ekwiwalentu dla Członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Kiszkowo
XXIV/173/21 9.02.2021 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego
XXIV/174/21 9.02.2021 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/163/20 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021