Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Rejestr uchwał Rady Gminy - kadencja 2018-2023

Uchwały Rady Gminy Kiszkowo

kadencja 2018-2023

 

IX/6

Nr uchwały

Data uchwały

w sprawie

I/1/18 19.11.2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/2/18 19.11.2018 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo
I/3/18 19.11.2018 powołania Komisji Rewizyjnej
I/4/18 19.11.2018 powołania Komisji Finansów i Oświaty
I/5/18 19.11.2018 powołania Komisji Rolnictwa i Infrastruktury
I/6/18 19.11.2018 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
I/7/18 19.11.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
I/8/18 19.11.2018 "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018"
II/9/18 27.12.2018 uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narokomanii na 2019 rok
II/10/18   27.12.2018 nabycia działki numer 14/14 położonej w Karczewku
II/11/18 27.12.2018 nabycia działki numer 14/49 położonej w Karczewku
II/12/18 27.12.2018 nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kiszkowo działki numer 27/1 położonej w obrębie Myszki
II/13/18 27.12.2018 określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach zadań własnych gminy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Poisłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
II/14/18 27.12.2018 ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole" na lata 2019-2023
II/15/18 27.12.2018. ustalenia wyskości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomosci gruntowych stanowiących własność Gminy Kiszkowo
II/16/18 27.12.2018 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo
II/17/18 27.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
II/18/18 27.12.2018 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022
II/19/18 27.12.2018 uchwały budżetowej na rok 2019
III/20/19 4.02.2019 planów pracy stałych Komisji Rady na 2019 rok
III/21/19 4.02.2019 nadania nazwy osiedla we wsi Sroczyn
III/22/19 4.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/18/18  Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022
III/23/19 4.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
IV/24/19 26.02.2019 poboru podatków i opłat w drodze inkaso
IV/25/19 26.02.2019 współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo w 2019 roku
IV/26/19 26.02.2019 uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2019 roku
IV/27/19 26.02.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
IV/28/19 26.02.2019 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego
IV/29/19 26.02.2019 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego
V/29/19 26.03.2019 nadania nazwy ulicy we wsi Sroczyn
V/30/19 26.03.2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej w Łagiewnikach Kościelnych, obejmujacego dz. nr 207/1 i części dz. nr 208/1
V/31/19 26.03.2019 nabycia działkii numer 44/5, obręb Kiszkowo
V/32/19 26.03.2019 nieodpłatnego przejęcia lokalu mieszkalnego nr 3 w Kiszkowie, ul. Kościelna 1
V/33/19 26.03.2019 udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
V/34/19 26.03.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022
V/35/19 26.03.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019    
VI/36/19 29.04.2019 udzielenia Wójtowi wotum zaufania
VI/37/19 29.04.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
VI/38/19 29.04.2019 udzielenia Wójtowi Gminy Kiszkowo za 2018 r.
VI/39/19 29.04.2019 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu dróg gminnych
VI/40/19 29.04.2019 poboru podatków i opłat w drodze inkaso
VI/41/19 29.04.2019 odwołania Skarbnika Gminy Kiszkowo
VI/42/19 29.04.2019 powołania Skarbnika Gminy Kiszkowo
VI/43/19 29.04.2019

 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019   

VII/44/19 28.05.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z funkcją działalności usługowej w Sroczynie, działki nr ewid. 15/4, 21/1, 17 i 18

VII/45/19 28.05.2019

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Rybno Wielkie

VII/46/19 28.05.2019

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Plaża Imiołki

VII/47/19 28.05.2019

w sprawie nabycia działek numer 115/1 i 117/3 położonych w Rybnie Wielkim

VII/48/19 28.05.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kiszkowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

VII/49/19 28.05.2019

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo

VII/50/19 28.05.2019

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiszkowo

VII/51/19 28.05.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022

VII/52/19 28.05.2019

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

VII/53/19 28.05.2019

zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

VIII/54/19 28.06.2019 w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Witolda Szkudlarka w Kiszkowie
VIII/55/19 28.06.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
IX/56/19 29.07.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022
IX/57/19 29.07.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
X/58/19 23.09.2019 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kiszkowo Nr XV/89/16 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kiszkowo
X/59/19 23.09.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2019-2022
X/60/19 23.09.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
XI/61/19 7.10.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi M.P. i R.P. na działalność Wójta Gminy Kiszkowo
XI/62/19 7.10.2019 zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 roku i uchwałę Nr XXX/191/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 25 października 2017 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo
XI/63/19 7.10.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej w Łagiewnikach Kościelnych, obejmującego dz. nr ewid. 207/1 i częśc dz. nr ewid. 208/1
XI/64/19 7.10.2019 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
XI/65/19 7.10.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego
XI/66/19 7.10.2019 zmieniająca uchwałę Nr II/19/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

 

 

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Sawicka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jolanta Sawicka
Data wprowadzenia:2018-12-18 15:08:07
Opublikował:Jolanta Sawicka
Data publikacji:2018-12-21 14:43:21
Ostatnia zmiana:2019-10-15 09:44:55
Ilość wyświetleń:492

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij