Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z I posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo w dniu 19 listopada 2018 r.

Protokół Nr I/18

posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 19 listopada 2018 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

Nr RG.0002.10.2018

 

1.      Otwarcia I posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo o godz. 13.00 dokonał Radny Senior Ludwik Piotrowicz, który poinformował, że pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Koninie II. Dodał, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji i w związku z tym podziękował za powierzenie tej zaszczytnej funkcji. Następnie powitał wójta Gminy, nowo wybranych radnych, sołtysów, zaproszonych gości oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. Listy obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

2.      W dalszej kolejności Ludwik Piotrowicz poprosił członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kiszkowie wraz z Przewodniczącym Ryszardem Marcinkowskim o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych. Ryszard Marcinkowski przypomniał, że po raz pierwszy wybory przeprowadzały dwie komisje w czterech obwodach oraz Gminna Komisja Wyborcza. Wybory odbyły się bez żadnych incydentów i zakłóceń. Frekwencja w naszej gminie wyniosła 45%. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył zaświadczenia o wyborze wójtowi gminy oraz radnym gminy, po czym złożył wszystkim serdeczne gratulacje. Na zakończenie podziękował członkom wszystkich komisji obwodowych za pracę i sprawne przeprowadzenie wyborów i ustalenie wyników głosowania, a także pracownikom Urzędu Gminy Alicji Kuśmierz i Joannie Kubiak, które bardzo zaangażowały się w organizacje i przeprowadzenie głosowania.

3.      Następnie odbyło się ślubowanie radnych. Po odczytaniu przez Ludwika Piotrowicza roty ślubowania, radna Angelika Frąckowiak odczytała nazwiska radnych, którzy złożyli ślubowanie w następującej kolejności:

1)    Piotr Babrakowski,

2)    Kazimierz Barańczak,

3)    Mariusz Czosnowski,

4)    Wiesława Domagalska,

5)    Angelika Frąckowiak,

6)    Anna Kaniasta,

7)    Grzegorz Kotecki,

8)    Józef Kuszak,

9)     Marek Masłowski,

10)  Zuzanna Modrak,

11)  Halina Paluszak,

12)  Ludwik Piotrowicz,

13)  Jan Radziński,

14)  Mirosław Szczepaniak,

15)  Wiesława Ziółkowska.

 

4.      W dalszej kolejności Ludwik Piotrowicz oświadczył, że w posiedzeniu Rady uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

5.      Następnie Tadeusz Bąkowski złożył uroczyste ślubowanie, wymawiając następujące słowa:

"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy".

Radny senior podkreślił, że z momentem ślubowania zarówno radni, jak i wójt przystąpili do wypełnienia mandatu. Serdecznie pogratulował i życzył poczucia spełnienia i wytrwałości w wypełnianiu trudnej i odpowiedzialnej misji dla dobra naszej społeczności lokalnej. Po czym udzielił głosu wójtowi Gminy – Tadeuszowi Bąkowskiemu. Wójt Gminy podziękował wszystkim za zaufanie, za to, że wspólną pracą to zaufanie potrafiliśmy zdobyć. To zobowiązanie wobec mieszkańców, aby wspólne dobro – Gminę Kiszkowo rozwijać w taki sposób aby naszym mieszkańcom żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej. Podziękował wszystkim komisjom wyborczym, szczególnie Gminnej Komisji Wyborczej, która ogłosiła nam wyniki wyborów. Organizacja tych wyborów pokazała, że gdyby nie zaangażowanie pracowników samorządowych to wyborów tak sprawnie nie dałoby się przeprowadzić. Jako pierwsza doceniła to Państwowa Komisja Wyborcza, która stwierdziła, że bez pomocy samorządów nie udałoby się tych wyborów przeprowadzić. Podziękował wszystkim wyborcom – bez względu na to jak głosowali.

W dalszej kolejności Ludwik Piotrowicz odczytał porządek obrad w brzmieniu:

1)      Otwarcie obrad sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.

2)      Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego oraz wręczenie zaświadczenia    o wyborze na wójta przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

3)      Złożenie ślubowania przez radnych.

4)      Złożenie ślubowania przez wójta.

5)      Stwierdzenie quorum.

6)      Uchwalenie porządku obrad.

7)      Wybór Przewodniczącego Rady

a)        wybór komisji skrutacyjnej,

b)        zgłaszanie kandydatów,

c)        przeprowadzenie głosowania.

8)      Przejęcie prowadzenia sesji przez Przewodniczącego Rady.

9)      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

a)      wybór komisji skrutacyjnej,

b)      zgłaszanie kandydatów,

c)      przeprowadzenie głosowania.

10)  Dyskusja – Wolne wnioski.

11)  Zakończenie obrad I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Kiszkowo.

Radni nie zgłosili uwag do proponowanego porządku obrad i stanowi załącznik nr 4.

6.      Następnie Ludwik Piotrowicz poinformował, że radni przystąpią do wyboru przewodniczącego Rady. W celu sprawnego przeprowadzenia tajnego głosowania potrzebne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej w 3-osobowym składzie, której celem będzie:

·         objaśnienie sposobu głosowania,

·         przygotowanie kart do głosowania,

·         przeprowadzenie głosowania i nadzór nad jego poprawnym przebiegiem,

·         obliczenie głosów i sporządzenie protokołu,

·         ogłoszenie wyników głosowania.

Ponadto Radny Senior poinformował, że w skład Komisji mogą wejść wyłącznie radni. Zaznaczył również, że kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

a)        Wybór komisji skrutacyjnej.

Radny Kazimierz Barańczak zaproponował do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

·         Wiesława Domagalska,

·         Anna Kaniasta,

·         Grzegorz Kotecki.

Następnie Ludwik Piotrowicz zarządził głosowanie nad zgłoszonym składem komisji. Głosów za było – 15, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5. Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrano Wiesławę Domagalską.

b)   Zgłaszanie kandydatów

     Ludwik Piotrowicz prosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy. Jednocześnie przypomniał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny Marek Masłowski zgłosił kandydaturę radnego Kazimierza Barańczaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Ludwik Piotrowicz zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Głosów za było – 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 1.Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 6.

c)    Przeprowadzenie głosowania

Komisja Skrutacyjna ustaliła regulamin głosowania, który przedstawiła przewodniczący Komisji – Wiesława Domagalska.

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart do głosowania i rozdała je radnym, po czym przewodniczący Komisji podchodziła do radnych celem wrzucenia kart do głosowania do urny. Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania, przygotowała protokół, który następnie został odczytany przez przewodniczącego Komisji.  Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Następnie Ludwik Piotrowicz odczytał uchwałę Nr I/1/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo – uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu . Na przewodniczącego Rady przy jednym głosie przeciwnym wybrano Kazimierza Barańczaka. Ludwik Piotrowicz serdecznie pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady życząc mu owocnej pracy.

 

7.      Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy obowiązków prowadzenia Sesji od Radnego Seniora Ludwika Piotrowicza.

W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, Ludwik Piotrowicz poprosił nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Barańczaka o dalsze poprowadzenie obrad.

Przewodniczący Rady Kazimierz Barańczak podziękował radnym za oddanie głosów i zaufanie jakim został obdarzony. Zapewnił, że będzie starał się wypełniać swoje obowiązki jak najlepiej.

8.      Następnie poinformował, że zgodnie z porządkiem obrad, przystępuje się do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

a)    Wybór komisji skrutacyjnej.

Radny Mariusz Czosnowski zaproponował następujące kandydatury:

·         Wiesława Domagalska,

·         Anna Kaniasta,

·         Grzegorz Kotecki.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie Kazimierz Barańczak zarządził głosowanie nad zgłoszonym składem komisji. Głosów za było – 15, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0.Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 9 . Na przewodniczącego Komisja Skrutacyjnej wybrano Wiesławę Domagalską.

b)        Zgłaszanie kandydatów

Radna Anna Kaniasta zgłosiła kandydaturę radnego Józefa Kuszaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Głosów za było – 15,  głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0.Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 .

c)        Przeprowadzenie głosowania

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że regulamin wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy jest taki sam jak wyboru przewodniczącego Rady. Następnie Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, rozdała je radnym, a przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podchodził do radnych celem wrzucenia kart do urny. Komisja Skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania, opracowała protokół z głosowania, który następnie został odczytany przez Wiesławę Domagalską. Na Wiceprzewodniczącego Rady jednogłośnie został wybrany Józef Kuszak.Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu . Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr I/2/2018 Rady Gminy Kiszkowo w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kiszkowo, którastanowi załącznik nr 12 do protokołu . Przewodniczący Rady Gminy pogratulował wybranemu Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy i życzył mu owocnej pracy.

Kazimierz Barańczak ogłosił 10 min. przerwy.

Zmiana porządku obrad:

Przewodniczący Rady zaproponował, aby do porządku obrad przed pkt. 10 Dyskusja – wolne wnioski wprowadzić następujące punkty:

9.        Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów i Oświaty.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Infrastruktury.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji.

13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

15.    Punkt 10 Dyskusja – wolne wnioski zmienia numer na 16.

Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0.Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13 do protokołu . Proponowany porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 14 do protokołu ,

 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Kazimierz Barańczak odczytał treść uchwały, i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0.Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 15 do protokołu . Uchwała Nr I/3/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 16 do protokołu ,

11.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów i Oświaty.

Kazimierz Barańczak odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0.Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 17 do protokołu . Uchwała Nr I/5/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 18 do protokołu ,

12.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Infrastruktury.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Radni nie mieli pytań. Kazimierz Barańczak zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0.Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do protokołu . Uchwała Nr I/4/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 20 do protokołu ,

13.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Radni nie mieli pytań. Kazimierz Barańczak zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 1.Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 21 do protokołu . Uchwała Nr I/5/18 została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 22 do protokołu,

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy Teresa Występska, która wskazała, że zwiększa się dochody budżetu o kwotę 14.100,00 zł i ustala w wysokości 26.756.969,68 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o taką samą kwotę i ustala w wysokości 26.548.215,18 zł. Następnie omówiła czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Uchwała Nr I/7/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 24 do protokołu ,

15.  Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Wprowadzenia do uchwały dokonała Teresa Występska. Przypomniała, że uchwała określa jakie zadania własne gminy mogą zostać przekazane do realizacji organizacjom pozarządowym. W budżecie Gminy na rok przyszły zabezpiecza się kwotę 15.000 zł na realizację tych zadań. Projekt uchwały wraz z formularzem proponowanych zmian umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej, termin do zgłaszania uwag był wyznaczony do 15 listopada. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0.Protokół z głosowania imiennego stanowi załącznik nr 25 do protokołu . Uchwała Nr I/8/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 26 do protokołu .

16.  Wolne głosy i wnioski.

Radna Zuzanna Modrak poinformowała, że ławki na placu zabaw w Dąbrówce Kościelnej są źle zamontowane, wystający beton zagraża bezpieczeństwu dzieci. Pytała również czy w Dąbrówce Kościelnej poprowadzony zostanie światłowód.

Radna Halina Paluszak zapytała czy Kiszkowo ma szanse na światłowód.

Radny Jan Radziński pytał czy światłowód poprowadzony będzie do Woli Łagiewnickiej.

Leszek Słomianny życzył, aby współpraca na linii Rada Gminy – Wójt Gminy układała się tak jak do tej pory.

Radny Marek Masłowski prosił radnych i sołtysów o pozostanie po sesji.

Wójt Gminy poinformował, że wiele rzeczy dotyczących światłowodu nie jest jeszcze znanych Projekt światłowodu realizuje firma INEA. Gmina nie miała wpływu na to, która miejscowość została objęta programem, natomiast akces do projektu został zgłoszony kilka lat temu.

Wójt Gminy poinformował, że:

·         ławki na placu zabaw w Dąbrówce Kościelnej zostaną wkopane przez pracowników,

·         drzewa przy świetlicy w Węgorzewie już nie przeszkadzają,

·         gałąź zgłaszana przez radną Halinę Paluszak została już usunięta,

·         3 grudnia na sali sesyjnej w Urzędzie Gminy Kiszkowo odbędzie się szkolenie dedykowane dla radnych, mogą wziąć w nim udział chętni sołtysi, którzy proszeni są o zapisywanie po sesji.

Zastępca Wójta Gminy Radosław Występski przypomniał, że na jednej z sesji pokazywane były mapy, gdzie planowany jest światłowód. Dodał, że dokładnie nie pamięta, która miejscowość jest uwzględniona w tym projekcie, Karczewko jest uwzględnione, natomiast musi sprawdzić czy Dąbrówka Kościelna i Wola Łagiewnicka są objęte. Jeśli chodzi o Kiszkowo to zaproponował, aby indywidualnie kontaktować się z firmą INEA, gdyż na części ulic w Kiszkowie już światłowód jest. Obecnie kontakt Gminy z firmą INEA jest utrudniony co może wynikać z faktu realizacji tej inwestycji.

Sołtys wsi Skrzetuszewo Małgorzata Wojtkowiak poinformowała, że odbyło się zebranie z mieszkańcami wsi, podczas którego padły deklaracje odnośnie światłowodu w Skrzetuszewie, a teraz okazuje się, że nie wszyscy będą objęci projektem.

Radny Rady Powiatu Stanisław Szczepański pogratulował wójtowi Gminy i radnym złożenia ślubowania, a Kazimierzowi Barańczakowi i Józefowi Kuszak wyboru. Życzył owocnej pracy wójtowi Gminy oraz radnym Gminy Kiszkowo. Poinformował, że radni Rady Powiatu będą składać ślubowanie w czwartek. Przekazał informację na temat zgłaszanych wniosków dotyczących wycięcia drzew.

Radny Marek Masłowski przypomniał, że podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rolnictwa wspólnie z komisją powiatową zgłaszał wycięcie krzewów na drodze Sroczyn – Głębokie.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Barańczak przypomniał, że radni mają obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, jak również zwrotu terminali do głosowania po zakończeniu sesji.

17.  Po wyczerpaniu dyskusji I inauguracyjna sesja Rady Gminy Kiszkowo zakończyła się o godz. 14:50.

 

                 

Przewodniczył

 

Kazimierz Barańczak

 Przewodniczący Rady Gminy

 

JS

Załączniki

Protokół Nr I (309.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1 (183.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 (236.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 (142.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 (171.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5 (200.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6 (197.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 7 (208.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 8 (59kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 9 (200.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 10 (199.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 11 (199.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 12 (58.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 13 (198kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 14 (201.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 15 (204.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 16 (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 17 (204kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 18 (62.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 19 (205.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 20 (62kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 21 (203.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 22 (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 23 (213.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 24 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 25 (218.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 26 (181.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jolanta Sawicka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jolanta Sawicka
Data wprowadzenia:2018-12-04 14:15:37
Opublikował:Jolanta Sawicka
Data publikacji:2018-12-04 15:14:31
Ostatnia zmiana:2018-12-04 15:14:46
Ilość wyświetleń:161

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij