Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Kiszkowo w dniu 21 sierpnia 2018 r.

 

Protokół Nr XXXVIII/18

posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

RG.0002.7.2018

 

1)    Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XXXVIII sesję Rady Gminy o godz. 9.00. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, zaproszonych gości, władze Gminy w osobach: wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego, zastępcę wójta Gminy Radosława Występskiego i skarbnika Gminy Teresę Występską oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. Następnie oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu Rady uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecny był radny Mariusz Czosnowski – usprawiedliwiony. Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 23 do niniejszego protokołu.

2)    Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

3)    Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji.

4)    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XXXVII Sesji.

5)    Podjęcie uchwał:

a)    zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok,

b)    zmieniająca uchwałę Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Kiszkowo,

c)     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kiszkowie – działka nr ewid. 233/2

d)   zmieniająca uchwałę Nr IV/17/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkaso.

6)    Omówienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

7)    Interpelacje i zapytania radnych

8)    Wolne głosy i wnioski.

9)    Zakończenie.

Ad. 2)                       Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i poinformował, że wprowadza punkty 5b), 5c) i 5d) w brzmieniu: 5b) zmieniająca uchwałę Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Kiszkowo, 5c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kiszkowie – działka nr ewid. 233/2, 5d) zmieniająca uchwałę Nr IV/17/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkaso. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie bez uwag w wersji przedstawionej przez przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 3)                       Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad. 4)                       Następnie wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 5)                       Podjęcie uchwał:

a)    zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wskazała, że zwiększa się dochody budżetu o kwotę 218.535,80 zł i ustala w wysokości 25.400.183,09 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o taką samą kwotę i ustala w wysokości 25.340.089,39 zł. Następnie omówiła czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXVIII/255/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 6 do protokołu

b)    zmieniająca uchwałę Nr XXVI/173/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Kiszkowo

Wprowadzenia do uchwały dokonała kierownik Referatu Oświaty Maria Hanaczewska. Wyjaśniła, że w związku ze zmianą przepisów zmieniono obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli: pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego. Dotychczasowy wymiar wynosił 25 godzin, obecnie jest to nie więcej niż 22 godziny. Zmiana tych przepisów wymusza na radzie gminy konieczność podjęcia uchwały regulującej kwestie wymiaru zajęć dla tych nauczycieli. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXVIII/256/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 7 do protokołu 

c)     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kiszkowie – działka nr ewid. 233/2

Wprowadzenia do uchwały dokonał zastępca wójta Gminy Radosław Występski, który wyjaśnił, że opracowanie planu dotyczy działki nr 233/2 o pow. 5,6803 ha położonej wzdłuż drogi powiatowej Kiszkowo – Rybno Wielkie, w niedalekim sąsiedztwie istniejących i realizowanych planów zagospodarowania przestrzennego. Planowane przeznaczenie terenu to działalność usługowo-handlowa. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXVIII/257/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 8 do protokołu,

d)   zmieniająca uchwałę Nr IV/17/15 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkaso

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski, który wyjaśnił, że zmiana polega na wskazaniu dodatkowego inkasenta opłaty targowej na terenie Kiszkowo, co jest konieczne w przypadku nieobecności inkasenta np. z powodu choroby. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXVIII/258/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 6)                       Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiszkowo za I półrocze 2018 r.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kiszkowo, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze dokonała skarbnik Gminy Teresa Występska. Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Następnie przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO-0953/2/20/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku Gminy Kiszkowo. Opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 7)                       Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 8)                       Wolne głosy i wnioski.

Radna Zuzanna Modrak prosiła o wykoszenie górki w Dąbrówce Kościelnej i zebranie piasku po zimie, a także o wycięcie krzewów na zakręcie drogi Karczewko – Dąbrówka Kościelna.

Radna Halina Paluszak pytała jakie są dalsze plany oczyszczania wody w jeziorze Rybno Wielkie.

Radny Ludwik Piotrowicz prosił o wytyczenie drogi na Żurawitę, gdyż jest systematycznie podorywana.

Radny Łucjan Wojnowski prosił o ustawienie znaku ograniczającego prędkość na drodze w stronę plaży.

Zuzanna Modrak prosiła o interwencję w sprawie uprzątnięcia terenu przy sklepie po p. Hoszowskim w Dąbrówce Kościelnej, gdyż teren jest tam bardzo zarośnięty i szpeci miejscowość.

Radny Grzegorz Kotecki prosił radnych Rady Powiatu o interwencję w sprawie świateł w Lednogórze, które nie reagują na mniejsze pojazdy takie jak rowery czy motory.

Kazimierz Barańczak zwrócił się do radnych Rady Powiatu czy nie można by w Gnieźnie, na ul. Poznańskiej na pasie skrętu w kierunku Kiszkowa dodać przy sygnalizacji świetlnej „zielonej strzałki” w prawo, co znacznie usprawniłoby jazdę na tym pasie ruchu.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski dokonał wójt Gminy:

?         przekazał, że nie podejmie się interwencji w sprawie zarośniętego terenu w Dąbrówce Kościelnej, gdyż na chwilę obecną gmina nie ma żadnych sankcji, które mogłaby stosować. Zapisy w regulaminie utrzymania czystości dotyczące usuwania chwastów zostały przez Wojewodę uchylone,

?         prosił radnych Rady Powiatu o przekazanie, aby Powiatowy Zarząd Dróg przysłał ekipę do posprzątania piasku z drogi w Dąbrówce Kościelnej,

?         przyjmuje wszystkie uwagi dotyczące kąpieliska, w tym roku na plaży powstaną jeszcze ławeczki, natomiast w przyszłym roku prace w jeziorze będą kontynuowane, w tym roku gmina uzyskała zgodę tylko na działania na swojej działce tj. plaży,

?         sprawa podorywania ul. Żurawickiej zaczęła się na początku lat 90-tych, ale jest to problem niemal wszystkich dróg śródpolnych, dojazdowych,

?         wniosek dotyczący świateł w Lednogórze trzeba przekazać do Wojewódzkiego Zarządu Dróg,

?         na dzień 5 lub 6 września planowane jest posiedzenie połączonych komisji z udziałem sołtysów, w celu ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich i omówienia spraw podatkowych.

Radna Halina Paluszak pytała czy w najbliższym czasie planowana jest gazyfikacja osiedla BIS. Wójt Gminy odpowiedział, że takich planów nie ma, ale każdy kto chciałby zostać podłączony może złożyć do gazowni wniosek o warunki przyłącza i zostanie podłączony.

Radny Marek Masłowski  prosił o zaplanowanie w budżecie podwyżek dla sołtysów.

Radny Rady Powiatu Stanisław Szczepański przekazał następujące informacje:

?         granice okręgu wyborczego do powiatu w którym jest gmina Kiszkowo nie uległy zmianie, w pozostałych okręgach nastąpiły duże zmiany,

?         został ogłoszony kalendarz wyborczy, przedstawione terminy są bardzo krótkie,

?         wczoraj odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, na ścieżkę rowerową w Sroczynie dołożono 105 tys. zł,

?         sprawy zgłaszane na sesji dotyczące dróg powiatowych zostały rozwiązane, a drzewo w Olekszynie – zgłoszone,

?         dzierżawca z Myszek prosił, aby na drogi gminne przysłać równiarkę,

?         zadeklarował, że zamierza kandydować w wyborach do Rady Powiatu.

Radny Rady Powiatu Piotr Staszczak przekazał następujące informacje:

?         jego zdaniem obecnie ceny usług drogowych są bardzo wygórowane, dołożono na ścieżkę rowerową, gdyż kwoty po przetargu były wyższe niż planowano, ale dołożono także na wszystkie pozostałe planowane inwestycje. Świadczy to o tym, że w budżecie powiatu są jeszcze jakieś rezerwy. Podkreślił, że w I etapie zostanie wykonane tylko 600 m ścieżki rowerowej,

?         nadal są niewykoszone pobocza wzdłuż dróg powiatowych, zwrócił się już do właściwych służb,

?         jego zdaniem problem strat suszowych na obiektach rybnych to na terenie gminy Kiszkowo problem marginalny,

?         kilkakrotnie rozmawiał z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie p. Podsadą na temat skrzyżowania na Skiereszewie – obecny stan jest wynikiem zaniedbań na etapie wykonywania skrzyżowania, obecnie trzeba by wykonać nową dokumentację,

?         po sesji zwróci się do Rejonu Dróg w Kłecku o uprzątniecie piasku w Dąbrówce Kościelnej.

Sołtys wsi Sławno Barbara Gibas  zgłosiła problem z odbiorem azbestu od jednego z mieszkańców Sławna, który już od 2 lub 3 lat został zdjęty i ofoliowany. Prosiła także o usunięcie dębu samosiejki przy ul. Kwiatowej w Sławnie, który wyrósł przy schodach prowadzących na ul. Gnieźnieńską.

Sołtys wsi Skrzetuszewo Małgorzata Wojtkowiak zgłosiła, że znak od strony Kiszkowa do Skrzetuszewa jest uszkodzony.

Sołtys wsi Sroczyn Radosław Sawicki prosił o:

?         poprawienie zjazdu na Gniewkowo przy kasztanach,

?         naprawienie zakrętu przy przepuście w Gniewkowie,

?         uprzątnięcie suchych gałęzi wzdłuż drogi Pobiedziska – Kiszkowo.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski dokonał wójt Gminy:

?         w sprawie usunięcia azbestu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, azbest usuwany jest bezpłatnie,

?         dąb zostanie usunięty,

?         uszkodzony znak trzeba zgłosić do rejonu dróg w Kłecku, reagują natychmiast,

?         zjazd w Gniewkowie był już poprawiony, sprawa zostanie sprawdzona,

?         zakręt przy przepuście zostanie naprawiony.

Piotr Staszczak zauważył, że nadal jest dużo spraw związanych z drogami powiatowymi. Jego zdaniem warto by po wyborach kontynuować zapoczątkowaną ideę wspólnych posiedzeń komisji powiatowej i komisji gminnej w zakresie dróg powiatowych.

Stanisław Szczepański poinformował, że kilka osób zgłaszało uwagi, że hodowcy zwierząt zostaną gorzej potraktowani w związku ze stratami suszowymi niż ci rolnicy, którzy tylko zajmują się uprawą. Uzyskał wyjaśnienie, że nigdy nie ma pewności czy hodowcy zwierząt będą potraktowani gorzej, ale każdy kto ma oszacowane straty otrzyma dopłatę w takiej samej wysokości.

 

Ad. 9)                       Po wyczerpaniu dyskusji XXXVIII posiedzenie Rady zakończono o godz. 10.25.

 

                     Protokołowała                                                         Przewodniczył

 

               Angelika Frąckowiak                                             Kazimierz Barańczak

                Radna Rady Gminy                                      Przewodniczący Rady Gminy

 

AK

 

Załączniki

Protokół Nr XXXVIII (269.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1 (165kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 (187.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 (220kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 (210.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5 (117.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6 (5.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 7 (181.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 8 (119.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 9 (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 10 (860.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 11 (907.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2018-08-24 09:53:46
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2018-08-27 15:05:04
Ostatnia zmiana:2018-08-27 15:05:24
Ilość wyświetleń:168
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij