Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z XXXVII posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo w dniu 27 czerwca 2018 r.

Protokół Nr XXXVII/18

posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 27 czerwca 2018 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

RG.0002.6.2018

 

1)    Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XXXVII sesję Rady Gminy o godz. 9.00. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, zaproszonych gości, władze Gminy w osobach: wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego, zastępcę wójta Gminy Radosława Występskiego i skarbnika Gminy Teresę Występską oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. Następnie oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu Rady uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecne były radne Anna Kaniasta – usprawiedliwiona i Halina Paluszak. Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 23 do niniejszego protokołu.

2)    Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

3)    Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji.

4)    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XXXVI Sesji.

5)    Przyjęcie „Formularza efektów monitorowania programów rewitalizacji”.

6)    Podjęcie uchwał:

a)     zmieniająca uchwałę Nr XXI/150/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,

b)    zmieniająca uchwałę Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji,

c)     w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie podziału powiatu gnieźnieńskiego na okręgi wyborcze,

d)    w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo,

e)     w sprawie sprzedaży działki numer 83/33 położonej w Sławnie,

f)      w sprawie nabycia działek numer 14/27, 14/7, 14/55, 14/28, 14/66 położonych w Karczewku,

g)     w sprawie nabycia działki numer 44/9 obręb Głębokie Berkowo,

h)    zmieniająca uchwałę Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021,

i)       zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok,

j)       w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Kąpielisko Bazy Harcerskiej w Imiołkach w 2018 roku.

7)    Interpelacje i zapytania radnych

8)    Wolne głosy i wnioski.

9)    Zakończenie.

Ad. 2) Porządek obrad został przyjęty bez uwag i stanowi załącznik nr 4 do protokołu .

Ad. 3) Protokół z XXXVI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad. 4) Następnie wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu .

O godz. 9.05 na posiedzenie Rady przybyła radna Halina Paluszak.

Skład Rady – 14 radnych.

Ad. 5) Przyjęcie „Formularza efektów monitorowania programów rewitalizacji”.

Wójt Gminy omówił formularz, w szczególności przedstawił jakie koszty zostały poniesione na poszczególne zadania. Przypomniał, że monitorowanie programu rewitalizacji przeprowadza się co pół roku. Radni jednogłośnie przyjęli formularz efektów monitorowania programów rewitalizacji. Formularz stanowi załącznik nr 6 do protokołu .

Ad. 6) Podjęcie uchwał:

a)     zmieniająca uchwałę Nr XXI/150/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Wprowadzenia do uchwały dokonał sekretarz Gminy Radosław Występski, który wyjaśnił, że projekt przewiduje podwyżkę opłat za śmieci o 2 zł od osoby, tj. z 11 zł na 13 zł, co wynika z przeprowadzonej kalkulacji ponoszonych kosztów w stosunku do przewidywanych wpływów. Dodał, że strumień odpadów nadal rośnie, dlatego przewiduje się, że koszty także będą nadal rosły. Wójt Gminy dopowiedział, że gmina Kiszkowo dołącza do grupy gmin, w których stawka 13 zł obowiązuje już od 01.01.2018 r. Od 1 lipca gmina płacić będzie za transport odpadów ponad 500 zł za tonę, a doliczyć jeszcze trzeba koszty składowania odpadów na wysypisku w Lulkowie. Zuzanna Modrak zauważyła, że nie wszyscy mieszkańcy mają pojemników na śmieci, w takim razie gdzie mają wyrzucać odpady. Jej zdaniem wywóz dwa razy w miesiącu jest za często, ludzie często mają puste pojemniki. Radny Rady Powiatu Stanisław Szczepański pytał czy podwyżka dotyczy także 6 i kolejnej osoby w gospodarstwie domowym. Wójt Gminy odpowiedział, że tak – stawka tej opłaty wzrośnie także o 2 zł, z 3 zł do 5 zł na osobę. Kazimierz Barańczak przekazał, że radni otrzymali projekt uchwały. Radni nie mieli więcej pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała Nr XXXVII/245/18 została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 7 do protokołu ,

b)    zmieniająca uchwałę nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski. Wskazał, że konsekwencją podjęcia powyższej uchwały jest konieczność zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Samo wprowadzenie zmiany stawki nie powoduje konieczności składania deklaracji przez wszystkich mieszkańców. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 1, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXVII/246/18 została przyjęta przy jednym głosie przeciwnym (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 8 do protokołu ,

c)     w sprawie zaopiniowania podziału powiatu gnieźnieńskiego na okręgi wyborcze

Kazimierz Barańczak przedstawił pismo Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego o zaopiniowanie projektu podziału powiatu na okręgi wyborcze. Zwrócił także uwagę, aby współpraca na linii Biuro Rady Powiatu i Biuro Rady Gminy była lepsza, gdyż pismo w tej sprawie wpłynęło po zakończeniu majowej sesji Rady Gminy Kiszkowo, a sprawa mogła być już rozstrzygnięta. Stanisław Szczepański dodał, że projekt uchwały będzie procedowany przez Radę Powiatu  na posiedzeniu w dniu 29 czerwca. Wójt Gminy uzupełnił, że proponowany podział powiatu utrzymuje granice okręgu gminy Kiszkowo w dotychczasowym kształcie. Gmina Kiszkowo wspólnie z gminami Mieleszyn, Kłecko i Łubowo będzie tworzyła jeden okręg 4-mandatowy. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXVII/247/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 9 do protokołu,

d)    w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kiszkowo

Wprowadzenia do uchwały dokonał Kazimierz Barańczak, który wyjaśnił, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących ustalenia wynagrodzenia wójta gminy zaistniała konieczność obniżenia wynagrodzenia wójta. Następnie przedstawił jak kształtowało się wynagrodzenie wójta przed zmianą, a jak będzie po zmianie. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych – 1, głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała Nr XXXVII/248/18 została przyjęta większością głosów (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 10 do protokołu ,

e)     w sprawie sprzedaży działki numer 83/33 położonej w Sławnie

Wprowadzenia do uchwały dokonała Lidia Kropidłowska Kierownik Referatu Rolnictwa. Wyjaśniła, że przedmiotem sprzedaży będzie działka nr 83/33 o powierzchni 51 m2, która powstała w wyniku podziału działki nr 83. Działka ta jest położona w Sławnie, przy ul. Krótkiej. Wszystkie działki sąsiadujące są własnością państwa G., a działka ta nie może być odrębnie zagospodarowania, dlatego też proponuje się sprzedaż w trybie bezprzetargowym. Zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy wartość tej działki została określona na kwotę 2.400 zł. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała Nr XXXVII/249/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 11 do protokołu ,

f)      w sprawie nabycia działek numer 14/27, 14/7, 14/55, 14/28, 14/66 położonych w Karczewku

Wprowadzenia do uchwały dokonała Lidia Kropidłowska. Wyjaśniła, że przedmiotem nabycia są działki stanowiące drogi wewnętrzne o łącznej powierzchni 0,9937 ha, które powstały w wyniku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w Karczewku. Nabycie nastąpi na wniosek właścicieli za cenę 1 zł. Gmina poniesie koszty notarialne. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXVII/250/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 12 do protokołu ,

g)     w sprawie nabycia działki numer 44/9 obręb Głębokie Berkowo

Wprowadzenia do uchwały dokonała Lidia Kropidłowska, która wyjaśniła, że przedmiotem uchwały jest działka stanowiąca drogę wewnętrzna o powierzchni 0,1856 ha. Droga ta powstała w wyniku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się za oczyszczalnią w Sławnie. Wykup działki nastąpi na wniosek właściciela za cenę 1 zł. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXVII/251/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 13 do protokołu ,

h)    zmieniająca uchwałę Nr XXXI/210/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2018-2021

Wprowadzenia do uchwały dokonała Teresa Występska. Wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniają się kwoty dochodów i wydatków budżetu, co wynika ze zmian budżetu. W Wykazie przedsięwzięć natomiast zostaną zmienione limity wydatków na I kwartał 2018 r. dla przedsięwzięcia „Odbieranie i transport odpadów komunalnych…” o 15.000 zł. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXVII/252/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) stanowi załącznik nr 14 do protokołu ,

i)       zmieniająca uchwałę Nr XXXI/211/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wskazała, że zwiększa się dochody budżetu o kwotę 174.160,36 zł i ustala w wysokości 25.145.310,29 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o taką samą kwotę i ustala w wysokości 25.085.216,59 zł. Następnie omówiła czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXVII/253/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 15 do protokołu,

j)       w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Kąpielisko Bazy Harcerskiej w Imiołkach w 2018 roku

Wprowadzenia do uchwały dokonał podinspektor Leszek Czubaszek, który poinformował, że Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Komenda Hufca Nowe Miasto zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Wniosek spełnił wszystkie wymogi formalne i przeszedł całą procedurę, dlatego został przygotowany projekt uchwały. Takie miejsce można utworzyć maksymalnie na 30 dni. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXXVII/254/18 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych) i stanowi załącznik nr 16 do protokołu .

Ad. 7) Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 8) Wolne głosy i wnioski.

Lidia Kropidłowska poinformowała, że jest przygotowana sprzedaż jednego lokalu w Łagiewnikach Kościelnych 46 na rzecz mieszkańca. Według wyceny wartość lokalu wynosi 27.500 zł.

Radna Halina Paluszak pytała czy wiadomo coś władzom gminy na temat zmian w ośrodku zdrowia. Obecna sytuacja jest bardzo niezadowalająca.

Radny Jan Herkowiak przekazał, że Stowarzyszenie „Słoneczny Promyk” w Kiszkowie brał udział w olimpiadzie osób niepełnosprawnych i zajął I miejsce.

Kazimierz Barańczak zwrócił się do sołtysów o pozostanie po sesji w celu omówienia spraw związanych z organizacja dożynek.

Kazimierz Barańczak pogratulował wicestaroście Gnieźnieńskiemu Jerzemu Berlikowi, że odważył się spotkać z radnymi i sołtysami. Zwrócił się także o wyjaśnienie czym gmina Kiszkowo różni się od innych gmin z terenu powiatu gnieźnieńskiego, w szczególności od Łubowa, że na inwestycję jaką jest budowa ścieżki rowerowej Sroczyn – Kiszkowo powiat przeznaczył tylko 200.000 zł, mimo, że prowadzone rozmowy mówiły o 500.000 zł. W stosunku do deklarowanej przez gminę Kiszkowo kwoty 500.000 zł i planowanej inwestycji rzędu 1.000.000 zł stanowi to zaledwie 20%. Tymczasem na budowę drogi Imielno-Imielenko, której w ogóle nie było w planie Zarząd Powiatu przeznaczył 100.000 zł, przy kosztach całkowitych 300.000 zł. Inne inwestycje które są planowane do wykonania w tym roku to droga Mnichowo – Dalki – koszt całkowity 625.000 zł, udział powiatu 365.000 zł, tj. ponad 50% oraz droga na terenie gminy Trzemeszno – całkowity koszt 670.000 zł, udział powiatu 550.000 zł, czyli 80%.

Jerzy Berlik odpowiedział, że rozumie rozżalenie zaistniałą sytuacją, że na ścieżkę rowerową obiecana była kwota 500 tys. zł natomiast ostatecznie jest 200 tys. zł. Jednak także Zarząd Powiatu jest w trudnej sytuacji, gdyż chciałby podzielić środki którymi dysponuje w taki sposób, aby jak najwięcej inwestycji drogowych zostało zrealizowanych. Następnie przedstawił jak kształtował się budżet Powiatowego Zarządu Dróg w latach poprzednich co w sposób realny przekładało się na ilość realizowanych inwestycji. Dodał, że bardzo trudno jest zaspokoić wszystkie potrzeby, a niekorzystnym czynnikiem jest także to że rosną ceny usług. Przedstawił także ile km dróg powiatowych znajduje się na terenie poszczególnych gmin oraz ile km zostało zrealizowanych. Podkreślił, że Zarząd podczas podejmowania decyzji o jakiejś inwestycji bierze pod uwagę bliskość tej gminy do miasta Gniezna. Zapewnił, że złożył wniosek o przeznaczenie kwoty 300 tys. zł na kontynuację ścieżki rowerowej w przyszłym roku.

Kazimierz Barańczak przypomniał, że gminy Kiszkowo, Trzemeszno i Mieleszyn są poza Obszarem Strategicznych Inwestycji. Pozostałe gminy mają większe możliwości pozyskiwania środków na finansowanie swoich inwestycji z innych źródeł.

Wójt Gminy zauważył, że gminy także często borykają się z problemem domknięcia budżetu. Droga Charbowo – Kiszkowo – Pobiedziska jest najruchliwszą drogą na terenie powiatu gnieźnieńskiego, gdzie zasady ruchu drogowego dla pieszych nie są zachowane. Gminy, które wchodzą w skład OSI otrzymały od 3 do 5 mln zł na budowę ścieżek rowerowych. Mimo to powiat dokłada na terenie tych gmin do ścieżek, co jest dla niego niezrozumiałe. Podkreślił, że władze gminy chcą tylko, aby ludzie nie musieli chodzić po rowach i aby dzieci idące na autobus szkolny – zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy wcześnie jest ciemno – były bezpieczne. Jego zdaniem gmina powinna zostawić w swoim budżecie kwotę 500 tys. zł i domagać się od powiatu wybudowania ścieżki rowerowej. Przypomniał, że gmina Kiszkowo jest prekursorem współpracy z powiatem w zakresie budowy dróg. Wyraził także nadzieję, że I etap budowy ścieżki rowerowej rozpocznie się w tym roku, a II etap powiat wykona już sam.

Radny Rady Powiatu Piotr Staszczak ustosunkował się do wypowiedzi wicestarosty Gnieźnieńskiego. Z przedstawionej przez niego słów wnioskuje, że 200 tys. zł jest lepsze niż nic. Przypomniał, że wicestarosta publicznie deklarował, że powiat dołoży 500 tys. zł. Model współpracy między powiatem a gminą do tej pory był dobry – każdy daje 50% kosztów inwestycji. Przekazał, że w jego odczuciu gmina Kiszkowo jest gminą drugiej kategorii – dla wszystkich jest, a my powinniśmy się cieszyć z tego co dostaniemy. Podkreślił, że w porównaniu do poprzedniej kadencji jest dużo lepiej. Została wykonana droga Charbowo – Rybno Wielkie, ale gdyby powiat wystąpił o dofinansowanie i je otrzymał to starczyłoby także na budowę ścieżki rowerowej. Podkreślił, że zagrożenie bezpieczeństwa jest na pewno dużo większe na drodze Sroczyn – Kiszkowo niż Imielno – Imielenko. Zarząd Powiatu powinien mieć szersze spojrzenie. Wyraził nadzieję, że w przyszłej kadencji będą środki na kontynuacje budowy ścieżki. Odniósł się także do głosowania nad absolutorium  dla Zarządu Powiatu.

Sołtys wsi Skrzetuszewo Małgorzata Wojtkowiak pytała dlaczego mimo wykonania projektu chodnika w Skrzetuszewie nic nie jest w tej kwestii zrobione. Radny Grzegorz Kotecki dodał, że poruszał ten temat także podczas wspólnego posiedzenia z Komisją Infrastruktury i Rolnictwa Rady Powiatu.

Stanisław Szczepański stwierdził, że jest bardzo niezadowolony z zaistniałej sytuacji, ale „głową muru się nie przebije”. Przypomniał, że podobnie przebiegała inwestycja w Łagiewnikach Kościelnych, która realizowana była w III etapach. Przekazał także, że wszystkie sprawy zgłoszone na poprzednich sesjach zostały przekazane. Poinformował ponadto, że:

?         łatanie dziur na drogach powiatowych zostało rozpoczęte,

?         odbyła się sesja absolutoryjna, w głosowaniu zarząd otrzymał absolutorium większością głosów,

?         uchwała o obniżeniu wynagrodzenia starosty nie została przyjęta, gdyż większość radnych była przeciwna,

?         29 czerwca będzie poddana pod głosowanie sprawa podziału powiatu na okręgi wyborcze, gmina Kiszkowo pozytywnie zaopiniowała uchwałę, ale czy uchwała zostanie przyjęta zobaczymy,

?         rośnie liczba dzieci, które nie są zaszczepione,

?         kładka na stawy w Kiszkowie jest niebezpieczna.

Kazimierz Barańczak nawiązał do swojej wcześniejszej wypowiedzi dotyczącej lepszej współpracy między biurami rad.

Jerzy Berlik przekazał, że w kwestii podziału na okręgi wyborcze powiat dyskutował na początku roku i nikt nie spodziewał się, że kilka miesięcy przed wyborami będzie trzeba zmieniać granice okręgów. Jednak ze względu na zmiany liczby mieszkańców w poszczególnych gminach trzeba było działać dość szybko. Dlatego też powiat działał w niedoczasie i wyniknęła sytuacja z rozminięciem terminów. Podziękował radnym powiatowym za lobbing w kwestii remontów dróg powiatowych. Na zakończenie życzył wszystkim udanego wypoczynku.

Piotr Staszczak przekazał następujące informacje:

?         na zakręcie drogi przy torach kolejowych w Rybnie Wielkim zostanie zasypany rów, a następnie będzie ustawiona bariera,

?         złożył wniosek o opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w Kiszkowie, otrzymał odpowiedź, że wniosek zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu budżetu na rok 2019, prosił starostę o poparcie tego wniosku,

?         stwierdził, że na terenie gminy Kiszkowo przy drogach powiatowych chodników jest niewiele, złoży interpelację, aby została przedstawiona informacja ile chodników jest zrobionych w innych gminach.

Sołtys wsi Sławno Barbara Gibas pytała co z realizacją programu Otwartych Stref Aktywności, gdyż nie wie jak dysponować funduszem sołeckim.

Małgorzata Wojtkowiak prosiła o usunięcie lub przycięcie wierzb na zakręcie w Skrzetuszewie

Radna Zuzanna Modrak:

?         prosiła o nadanie numeru dla budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Kościelnej,

?         zgłosiła, że droga w Dąbrówce Kościelnej jest pęknięta,

?         zgłosiła, że przy zatoczce autobusowej w Dąbrówce Kościelnej jest dziura w asfalcie,

?         prosiła o sprzątnięcie piasku z górki w Dąbrówce Kościelnej.

Sołtys wsi Łubowiczki Walentyna Herkowiak podziękowała za wykoszenie drogi.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski dokonał wójt Gminy:

?         w sprawie ośrodka zdrowia ma informacje, że są prowadzone rozmowy w kwestii zatrudnienia nowego lekarza, ma być drugi lekarz na stałe i dyżury pediatry,

?         nasze wnioski w ramach OSA nie zostały pozytywnie zweryfikowane, gdyż jako kryterium ustalono kwotę dochodu na mieszkańca, którą niestety przekraczamy, w przyszłym roku będziemy składać wnioski na nowo,

?          gałęzie w Skrzetuszewie – zostaną przycięte,

?         sołtys wsi musi wystąpić z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego w referacie budownictwa,

?         przegląd dróg powiatowych został już przeprowadzony przez Rejon Kłecko, tam gdzie naprawy miały być przeprowadzone już zostały wykonane.

Wójt Gminy przekazał ponadto następujące informacje:

?         trwa szacowanie strat na polach w związku z suszą,

?         od lipca będzie można składać elektronicznie wnioski w ramach programu Dobry start, od sierpnia będzie można składać papierowe wnioski, świadczenie nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego,

?         jeżeli będzie potrzeba zorganizowania sesji w okresie letnim to poprosimy radnych telefonicznie.

Jan Herkowiak poinformował, że o godz. 11.00 na Hali Widowiskowo-Sportowej w Kiszkowie odbędzie się spotkanie z olimpijczykiem Jackiem Wszołą.

Zuzanna Modrak prosiła o zaproszenie na sesję przedstawicieli stowarzyszeń Dolina Małej Wełny i Grupy Rybackiej. Wójt Gminy odpowiedział, że kilkakrotnie już na ten temat mówił, że jak były konsultacje z tymi podmiotami to nikt nie wziął w nich udziału. Osoby, które są zainteresowane konkretnymi projektami mogą udać się do siedziby stowarzyszenia i tam pracownicy merytoryczni udzielą wszystkich informacji. Równocześnie zachęcał sołtysów do korzystania ze środków dostępnych w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, gdyż są to środki najłatwiejsze do pozyskania.

Stanisław Szczepański podziękował wszystkim uczestniczącym w uroczystościach 17 czerwca w Dziekanowicach.

 

Ad. 9) Po wyczerpaniu dyskusji XXXVII posiedzenie Rady zakończono o godz. 11.05.

 

                     Protokołowała                                                           Przewodniczył

 

                Angelika Frąckowiak                                                Kazimierz Barańczak

                  Radna Rady Gminy                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

AK

Załączniki

Protokół Nr XXXVII (284.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1 (171.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 (191.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 (228.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 (212.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5 (174kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 7 (128.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 8 (395.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 9 (114.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 10 (115.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 11 (112.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 12 (120kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 13 (118.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 14 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 15 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 16 (764.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2018-06-29 09:26:36
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2018-07-10 13:36:04
Ostatnia zmiana:2018-07-10 13:36:10
Ilość wyświetleń:138
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij