Kiszkowo, dnia 30.01.2018 r.

BUA.6733.14.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

Na podstawie art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 30.01.2018 r. decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowy drogi nr 284003P na odcinku Turostówko -  Dąbrówka Kościelna, Osiedle Leśne na terenie działek nr 5179/6 i 5192/6 obręb Dąbrówka Kościelna i nr 99 obręb Turostówko,  gm. Kiszkowo.

 

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Gminy w Kiszkowie, pok. 14, w godzinach urzędowania.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Kiszkowo

Tadeusz Bąkowski

 

miejsce rozmieszczenia:

 

·        tablica ogłoszeń w holu Urzędu Gminy Kiszkowo

·        strona internetowa Gminy Kiszkowo, BIP Kiszkowo

·        tablica ogłoszeń wsi  Dąbrówka Kościelna, Turostówko

·        a/a