Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z XXX posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo w dniu 25 października 2017 r.

Projekt protokołu, który podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

 

Protokół Nr XXX/17

posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 25 października 2017 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

RG.0002.2.10.2017

 

1)    Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XXX sesję Rady Gminy o godz. 10.00. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, zaproszonych gości, władze Gminy w osobach: wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego, zastępcę wójta Gminy Radosława Występskiego i skarbnika Gminy Teresę Występską oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. Następnie oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu Rady uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności stanowią załączniki nr 123 do niniejszego protokołu.

2)    Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

3)    Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji.

4)    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XXIX Sesji.

5)    Informacja przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

6)    Informacja wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

7)    Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Turostowie dz. nr ewid. 22,

b)    zmieniająca uchwałę Nr VIII/52/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo,

c)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sławnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sławnie,

d)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych,

e)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Witolda Szkudlarka w Kiszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Witolda Szkudlarka w Kiszkowie,

f)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok na obszarze gminy Kiszkowo,

g)     w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2018 rok,

h)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2018 rok,

i)       w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2018 rok,

j)       w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kiszkowo,

k)     w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

l)       w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

m)  w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018",

n)    zmieniająca uchwałę Nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020,

o)    zmieniającej uchwałę nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,

p)    w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2018 r. na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P – ścieżka rowerowa Kiszkowo – Sroczyn”,

q)    w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

8)    Interpelacje i zapytania radnych

9)    Wolne głosy i wnioski.

10)           Zakończenie.

Ad. 2) Przewodniczący Rady poinformował, że w porządku obrad w stosunku do przesłanego projektu zostały wprowadzone następujące zmiany: punkt 7f) otrzymuje brzmienie „w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok na obszarze gminy Kiszkowo” i dodaje się punkt 7q) w brzmieniu „w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości”. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu przedstawionym przez przewodniczącego Rady i stanowi załącznik nr 4 do protokołu .

Ad. 3) Protokół z XXIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad. 4) Następnie wójta Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu .

Ad. 5) Informacja przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych, które złożyli radni w ustawowym terminie do 30 kwietnia 2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu . Następnie przewodniczący Rady przedstawił także informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez przewodniczącego Rady i wójta Gminy przeprowadzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz analizę oświadczeń majątkowych przeprowadzoną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie.

Ad. 6) Następnie wójt Gminy przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych, które w terminie do 30 kwietnia 2017 r. złożyli zobowiązani pracownicy Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu . Wójt Gminy przekazał również, że przygotowywane są nowe przepisy dotyczące składania oświadczeń majątkowych.

Ad. 7) Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Turostowie działka nr ewid. 22

Wprowadzenie do uchwały dokonał zastępca wójta Gminy Radosław Występski. Wyjaśnił, że przedmiotem opracowania planu jest działka o pow. 2,33 ha, położona w Turostowie po lewej stronie drogi do Pawłowa Skockiego, stanowiąca własność Marzeny Bałut, przeznaczona w studium pod tereny osadnicze na glebach chronionych oraz tereny osadnicze ekstensywne. W wyniku opracowania planu powstanie 10 działek, o minimalnej powierzchni 1.200 m2, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady przekazał, że wszystkie projekty uchwał były omawiane podczas połączonego posiedzenia Komisji w dniu 18 października 2017 r. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/190/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 8 do protokołu ,

b)    zmieniająca uchwałę  Nr VIII/52/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kiszkowo

Wprowadzenia do uchwały dokonała kierownik Referatu Oświaty Maria Hanaczewska. Wyjaśniła, że zmianie ulega § 6 uchwały, w którym określona jest wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół. Zmiana ma związek z reformą oświaty i z faktem, że w szkołach zwiększyła się liczba oddziałów. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/191/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 9 do protokołu ,

c)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sławnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sławnie

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski, który wyjaśnił, że zarówno ta uchwała, jak i dwie kolejne, stanowią wypełnienie przepisów wprowadzających reformę oświaty i stwierdzają fakt przekształcenia szkoły sześcioletniej w szkołę ośmioletnią. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 1, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/192/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 10 do protokołu ,

d)    w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Łagiewnikach Kościelnych

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/193/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 11 do protokołu ,

e)     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Witolda Szkudlarka w Kiszkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Witolda Szkudlarka w Kiszkowie

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/194/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 12 do protokołu ,

f)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok na obszarze gminy Kiszkowo

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski. Wyjaśnił, że stawki podatkowe na 2018 rok zostały podniesione proporcjonalnie do wzrostu górnych granic stawek podatkowych na 2018 r. Z przyczyn formalnych zapisy dotyczące zwolnień od podatku zostały wyłączone z tej uchwały. Kazimierz Barańczak przypomniał, że propozycje stawek podatkowych zostały ustalone podczas posiedzenia połączonych Komisji, w którym udział brali również sołtysi. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/195/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 13 do protokołu ,

g)     w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kiszkowo na 2018 rok

Kazimierz Barańczak poinformował, że średnia cena skupu 1 dt żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 2018 rok wynosi 52,49 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2017 r. o 5 gr. Średnia cena skupu żyta na 2017 r. została obniżona do poziomu 50 zł i na taką kwotę przygotowano projekt uchwały na 2018 r., który został pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą Biuro Powiatowe w Gnieźnie. Radosław Występski podkreślił, że proponowana cena 50 zł za 1 dt uwzględnia sytuację ekonomiczną podatników. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/196/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 14 do protokołu ,

h)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Kiszkowo na 2018 rok

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski. Poinformował, że wysokość stawek podatkowych uwarunkowana jest od stawek minimalnych, które się nie zmieniły oraz od stawek maksymalnych, które wzrosły o 1,9%. Przygotowane propozycje stawek na 2018 r. wzrosły o 10 zł lub pozostały bez zmian. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/197/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 15 do protokołu ,

i)w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Kiszkowo na 2018 rok

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski. Przekazał, że proponuje się, aby stawki opłaty targowej na 2018 r. pozostawić bez zmian w stosunku do 2017 roku. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/198/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 16 do protokołu ,

j)       w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kiszkowo

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski. Wyjaśnił, że uchwała dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego za umieszczenie w drodze urządzeń nie związanych z drogą. W odpowiedzi na apel Ministerstwa Cyfryzacji obniżamy stawkę do 5 zł za umieszczenie w pasie drogowym wszelkich urządzeń teletechnicznych, teleinformatycznych związanych z budową sieci, przyłączy światłowodowych licząc, że przyczyni się do szybszego rozwoju sieci internetowych. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/199/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 17 do protokołu ,

k)     w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Wprowadzenia do uchwały dokonała Teresa Występska. Poinformowała, że udziela się dotacji dla parafii w Kiszkowie w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie przebudowy i zagospodarowanie ciągu procesyjnego wraz z izolacją fundamentów przy kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/200/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 18 do protokołu ,

l)w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Wprowadzenia do uchwały dokonała Teresa Występska. Poinformowała, że udziela się dotacji dla parafii w Dąbrówce Kościelnej w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie przebudowy prezbiterium wraz z konserwacją głównego ołtarza kościoła parafialnego – Sanktuarium Maryjnego. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/201/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 19 do protokołu ,

m)  w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Wprowadzenia do uchwały dokonała Teresa Występska. Przypomniała, że uchwała określa jakie zadania własne gminy mogą zostać przekazane do realizacji organizacjom pozarządowym. W budżecie gminy na rok przyszły zabezpiecza się kwotę 15.000 zł na realizację tych zadań. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/202/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 20 do protokołu ,

n)    zmieniająca uchwałę Nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która przekazała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmienia się kwoty dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów budżetu, wyniku budżetu i kwotę długu, co wynika z wprowadzanych zmian w budżecie. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/203/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 21 do protokołu ,

o)    zmieniająca uchwałę nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wskazała, że zwiększa się dochody budżetu o kwotę 929.330,52 zł i ustala w wysokości 25.401.266,68 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 505.622,00 i ustala w wysokości 25.889.668,16 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wskazała również, że zmianie ulegną kwoty przychodów i rozchodów. Następnie omówiła czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/204/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 22 do protokołu ,

p)    w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na 2018 r. na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P – ścieżka rowerowa Kiszkowo–Sroczyn”

Wprowadzenia do uchwały dokonał wójt Gminy. Przekazał, że jest to uchwała intencyjna, która będzie miała odzwierciedlenie w budżecie na 2018 r. Proponuje się podjęcie tej uchwały po to, aby zachęcić Radę Powiatu do przyjęcia do realizacji w 2018 r. I etapu tego zadania i zabezpieczenia środków w budżecie. Zwrócił się także do radnych Rady Powiatu, aby podjęli działania w celu poparcia tej inwestycji. Radna Zuzanna Modrak pytała dlaczego ścieżka rowerowa ma powstać do Sroczyna, a nie do Dąbrówki Kościelnej – jest tam trudniejszy dojazd i większy ruch niż do Sroczyna. Kazimierz Barańczak odpowiedział, że strategia działań została przyjęta już dawno. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała Nr XXX/205/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 23 do protokołu ,

q)    w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski, który przekazał, które nieruchomości będą zwolnione od podatku. Dodał, że są to dotychczas stosowane zwolnienia. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXX/206/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) stanowi załącznik nr 24 do protokołu ,

Ad. 8) Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 9) Wolne głosy i wnioski.

Radny Rady Powiatu Stanisław Szczepański podziękował za uchwałę intencyjną, zapewnił że będzie rozmawiał z Zarządem Powiatu w sprawie realizacji ścieżki rowerowej w Sroczynie, dodał, że Powiat bez wiedzy wójta gminy nie zrobi żadnej inwestycji w kwestii chodników. Przekazał ponadto, że:

?         została wykonana nakładka na odcinku drogi do Turostowa,

?         gminy z terenu powiatu gnieźnieńskiego przekazały w 2017 r. ponad 2 mln zł na realizację zadań na drogach powiatowych, biorą przykład z gminy Kiszkowo, która takie działania podejmuje od dawna,

?         wszystkie wnioski, które do niego wpłynęły zostały przekazane,

?         kolejna sesja Rady Powiatu odbyła się bez Starosty Gnieźnieńskiego, która choruje,

?         interpelacja w sprawie dzikiego ptactwa została przekazana z Ministerstwa Rolnictwa do Ministerstwa Środowiska,

?         firma, która wygrała przetarg przystępuje do rozbudowy szpitala,

?         pomoc doraźna znajduje się teraz w szpitalu przy ul. 3 Maja,

?         topole w Olekszynie w najbliższym czasie będą usunięte.

Radny Rady Powiatu Piotr Staszczak:

?          odniósł się do odpowiedzi jaką otrzymał na wystosowaną interpelację w sprawie drogi powiatowej do Pobiedzisk: drzewa przy skrzyżowaniu do Turostowa zostaną wycięte w tym sezonie, pozostałe zostaną ujęte w planie wycinki na przyszły okres, szczelina w jezdni – piszą że została zaklejona, a tak naprawdę posmarowana mazidłem; pasy zostały pomalowane, ale krzywo. Podkreślił, że nie jest przeciwny drzewom, ale nie powinny one rosnąć przy drogach,

?         przekazał, że w porozumieniu z dyrektorem Rejonu Dróg Wojewódzkich Michałem Podsadą został naprawiony przepust przy drodze do Darmoszewa,

?         uważał, że w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze do Pawłowa Skockiego przed zakrętem powinny zostać usunięte: 1 topola po prawej stronie przed mostem oraz topole rosnące po lewej stronie tej drogi,

?         poinformował, że na terenie gminy Pobiedziska trwają prace nad budową ścieżki rowerowej. Wyraził nadzieję, że może w perspektywie kilku lat uda się połączyć oba powiaty,

?         stwierdził, że przy obecnym układzie sił w powiecie jest duża szansa, aby namówić władze powiatu do budowy ścieżki rowerowej w Sroczynie w przyszłym roku,

?         powrócił do tematu zalewania Doliny Małej Wełny. Właściciel stawów skockich nie podjął żadnych działań w celu obniżenia poziomu wody. Natomiast rzeka za stawami jest do połowy wypełniona wodą. Udało się pozyskać kopię pozwolenia wodnoprawnego, a jutro ma odbyć się kontrola czy cechy wymagane w pozwoleniu są wykonane. Zgodnie z pozwoleniem woda na jazach może być piętrzona do 31 października, więc prawdopodobnie po tym czasie problem z wodą powinien zostać rozwiązany,

?         przypomniał, że na zebraniach kółek rolniczych poruszał problem szkód wyrządzanych przez dzikie ptactwo.

Kazimierz Barańczak przekazał, że odpowiedź Przewodniczącego Rady Powiatu na pismo Komisji Rolnictwa i Infrastruktury została przedstawiona radnym podczas posiedzenia połączonych Komisji Rady. Potwierdził, że na wszystkich posiedzeniach kółek rolniczych problem dzikiego ptactwa był poruszany. Prosił radnych Rady Powiatu, aby zwrócili uwagę na stan nawierzchni drogi powiatowej w Berkowie, gdzie konieczne jest wykonanie nakładki.

Radny Józef Kuszak przekazał, że Komisja Rolnictwa i Infrastruktury planuje najbliższe posiedzenie na początku listopada, wówczas może zająć się tematem proponowanym przez radnego Rady Powiatu. Poinformował, że w Turostowie przy zabudowaniach pana Tryka wybija źródła, z którego woda wypływa na drogę, trzeba wyczyścić koryto.

Sołtys wsi Karczewko Renata Szymańska pytała czy będzie nawieziony tłuczeń na Os. Świerkowe w Karczewku. Zgłosiła, że na ul. Modrzewiowej w Karczewku jest dziura. Prosiła również o wzmocnienie platformy widokowej.

Sołtys wsi Skrzetuszewo Małgorzata Wojtkowiak zgłosiła, że w przystanku w Skrzetuszewie została wybita szyba. Przekazała także, że zwróciła się do niej policja w imieniu pogotowia ratunkowego z prośbą o oznakowanie numeracji w Skrzetuszewie.

Stanisław Szczepański stwierdził, że do złożenia interpelacji w sprawie dzikiego ptactwa zmobilizował go jeden z rolników, który poniósł straty.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił wójt Gminy:

?         na Os. Świerkowym była równiarka,

?         w trakcie opracowania jest dokumentacja na os. Sosnowe w Karczewku, wówczas problem skrzyżowania z ul. Modrzewiową zostanie kompleksowo rozwiązany,

?         dzieci nie powinny wchodzić na platformę widokową, gdyż faktycznie jest ona niebezpieczna, informacja o konieczności wzmocnienia zostanie przekazana,

?         szyba na przystanku zostanie naprawiona,

?         oznakowanie Skrzetuszewa – od kilku lat namawia mieszkańców wsi, aby wprowadzić ulice, co skutecznie uporządkowałoby problem z numeracją, pracownicy urzędu przyjrzą się temu problemowi.

Wójt Gminy przekazał także, że trwa spór między samorządem województwa a rządem w kwestii członków zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Problem polega na tym, że członków zarządu wskazuje większość parlamentarna, a mają ich powoływać samorządy. Nie wiadomo czym ten spór się zakończy. Następnie przedstawił statystykę dotyczą liczby dzieci urodzonych w latach 2011-2017, z której wynika że przeciętna liczba dzieci w roczniku wynosi 60. Natomiast w tym roku liczba najstarszych mieszkańców gminy, tj. liczących powyżej 90 roku życia zmniejszyła się o 14. Na dzień dzisiejszy liczba ta wynosi 22 osoby. Nawiązał także do zalewania Doliny Małej Wełny. Stwierdził, że z rybakami często są problemy polegające m. in. na nieustanawianiu stałych cech czy nieprzestrzegania okresów piętrzenia. Ponowił również zaproszenie na obchody 11 listopada.

Radny Jan Herkowiak przekazał, że na prośbę prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi w dniu oddawania krwi zorganizował turniej piłkarski Orlików i Żaków. Podziękował rodzicom za pomoc w organizacji turnieju.

Ad. 10)                   Po wyczerpaniu dyskusji XXX posiedzenie Rady zakończono o godz. 11.50.

 

                     Protokołowała                                                           Przewodniczył

 

                Angelika Frąckowiak                                                Kazimierz Barańczak

                  Radna Rady Gminy                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

 

AK

 

Załączniki

Protokół Nr XXX (288.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1 (169kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 (192.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 (236.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 (345.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5 (214.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6 (85.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 7 (71.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 8 (12.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 9 (176.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 10 (121kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 11 (121.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 12 (120.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 13 (73.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 14 (125.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 15 (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 16 (71.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 17 (174.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 18 (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 19 (121.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 20 (190.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 21 (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 22 (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 23 (118kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 24 (119.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2017-10-26 13:49:50
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2017-11-03 14:18:37
Ostatnia zmiana:2017-11-03 14:18:53
Ilość wyświetleń:96
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij