Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z XXVII posiedzenia Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2017 r.

 

Projekt protokołu - podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy.

Protokół Nr XXVII/17

posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 28 czerwca 2017 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

RG.0002.2.7.2017

 

1)    Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XXVII sesję Rady Gminy o godz. 10.00. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, zaproszonych gości, władze Gminy w osobach: wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego, zastępcę wójta Gminy Radosława Występskiego i skarbnika Gminy Teresę Występską oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. Następnie oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu Rady uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności stanowią załączniki nr 123 do niniejszego protokołu.

2)    Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

3)    Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji.

4)    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XXVI Sesji.

5)    Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2016.

6)    Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Kiszkowo za rok 2016,

b)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Karczewie, działka nr 3/11,

c)     w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu rewitalizacji gminy Kiszkowo na lata 2017-2020”,

d)   w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kiszkowo,

e)    zmieniająca uchwałę Nr XXI/150/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

f)      zmieniająca uchwałę Nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020,

g)    zmieniająca uchwałę nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,

h)   w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

i)      zmieniająca uchwałę Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania.

7)    Interpelacje i zapytania radnych.

8)    Wolne głosy i wnioski.

9)    Zakończenie.

Ad. 2)                       Przewodniczący Rady poinformował, że wprowadza do porządku obrad punkt 6 i) w brzmieniu „6 i) zmieniająca uchwałę Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie stanowi załącznik nr 4 do protokołu .

Ad. 3)                       Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.

Radny Marek Masłowski zgłosił uwagę, że w punkcie 9 protokołu „Wolne głosy i wnioski” przy wypowiedzi radnej Zuzanny Modrak błędnie zaprotokołowano, że „… kłódka na placu zabaw jest uszkodzona”, gdyż zgłoszenie dotyczyło uszkodzonego zamka. Protokół został przyjęty jednogłośnie ze zgłoszoną uwagą.

Ad. 4)                       Następnie wójta Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu .

Ad. 5)                       Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2016 przedstawiła Marzena Bałut – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie. Nie zgłoszono pytań do sprawozdania Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu .

Ad. 6)                       Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kiszkowo

Wprowadzenia do uchwały dokonała Marzena Bałut. Przekazała, że obowiązek sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej wynika z ustawy o pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacją stanowi podstawę do planowania działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz planowania budżetu na rok następny. Kazimierz Barańczak przypomniał, że ocena zasobów pomocy społecznej była szczegółowo omawiana na posiedzeniu połączonych Komisji Finansów i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa i Infrastruktury w dniu 26 czerwca 2017r. Następnie przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVII/175/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)stanowi załącznik nr 7 do protokołu ,

b)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Karczewie, działka nr 3/11

Wprowadzenia do uchwał dokonał Radosław Występski. Przekazał, że przedmiotem opracowania planu jest działka nr 3/11 obręb geodezyjny Karczewo, położona pomiędzy ul. Jodłową a ul. Skowronkową w Karczewku, po prawej stronie drogi jadąc w kierunku Os. Świerkowego w Karczewku. Wniosek o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne złożyli właściciele państwo XXXXXXXX, XXXXXXXXX i XXXXXXXX. Jest to działka o powierzchni 3,8 ha, obręb geodezyjny Karczewo, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kiszkowo przeznaczona pod tereny osadnicze. Planowane przeznaczenie to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVII/176/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) ,

c)     w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu rewitalizacji gminy Kiszkowo na lata 2017-2020”

Wprowadzenia do uchwał dokonał Radosław Występski. Przekazał, że program rewitalizacji jest dokumentem o charakterze strategicznym. Celem opracowania programu jest diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, określenie potrzeb rewitalizacyjnych oraz ostateczne zdelimitowanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Będzie to dokument wymagany do pozyskania środków zewnętrznych. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVII/177/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)stanowi załącznik nr 9 do protokołu ,

d)   w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

Kazimierz Barańczak poinformował, że wpłynęła skarga pani XXXXXXXXXXX, która została przekazana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wiesława Domagalska przedstawiła opinię Komisji, w której skarga została uznana za bezzasadną. Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 10 do protokołu . Następnie głos zabrał wójt Gminy, który poinformował, że swoje stanowisko w sprawie skargi przekazał na piśmie Komisji Rewizyjnej. Dodał, że ta sytuacja jest efektem zeszłorocznych decyzji obozu rządzącego, w wyniku których został przesunięty obowiązkowy wiek pójścia do klasy I z 6 na 7 lat. W roczniku 2010 jest 80 dzieci, które będą uczyć się w 6 oddziałach. Gdyby spełnić żądania skarżącej oddział w Kiszkowie trzeba by podzielić na dwa. Obecnie do klasy I w Szkole Podstawowej w Kiszkowie przyjętych jest 27 dzieci, z tego 2 spoza obwodu szkolnego, tylko dlatego że starsze rodzeństwo już uczęszcza do tej szkoły. Tak duży oddział będzie możliwy dzięki zatrudnieniu nauczyciela asystenta, co było już konsultowane z Kuratorem Oświaty. Kierownik Referatu Oświaty Maria Hanaczewska przekazała, że brała udział w spotkaniu z panią Kurator, w którym uczestniczyły również pani XXXXXXXXXXX i pani XXXXXXXXXXX. Po długich konsultacjach otrzymaliśmy ustną zgodę na utworzenie oddziału w liczbie 27 dzieci. Dodała, że na początku zgłoszone było jeszcze jedno dziecko, które ostatecznie zostało zapisane w Sławnie. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVII/178/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)stanowi załącznik nr 11 do protokołu ,

e)    zmieniająca uchwałę Nr XXI/150/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Wprowadzenia do uchwał dokonał wójt Gminy. Przekazał radnym, że w dniu dzisiejszym otrzymali skorygowany projekt uchwały. Zmiana nastąpiła w wyniku zgłoszenia uwag przez radcę prawnego, a dotyczy wysokości opłaty za odpady niesegregowane. Przypomniał także, że w celu zbilansowania budżetu konieczne jest podniesienie stawki opłat za wywóz odpadów do poziomu 11 zł od osoby, tj. o 2 zł, a w przypadku 6 i kolejnej osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego z 1 zł do 3 zł. Podkreślił, że strumień odpadów z każdym rokiem rośnie, co może być wynikiem wzrostu zamożności mieszkańców. Został rozstrzygnięty przetarg, w wyniku którego znacznie wzrosły koszty odbioru odpadów, dlatego konieczne jest podniesienie stawki opłaty. Sąsiednie gminy stawki w podobnej wysokości mają już od dawna. Jednak nie jest to koniec podwyżek, ponieważ drastycznie rosną opłaty środowiskowe. Jest jeszcze inne zagrożenie. Obecnie trwa kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i nie wiadomo jakie będą zalecenia. Przez okres obowiązywania nowych zasad odbioru odpadów bardzo wiele się zmieniło, w szczególności pojawiło się orzecznictwo. Być może będzie tak, że podjęta uchwała zostanie poddana rozstrzygnięciu nadzorczemu, gdyż nie można stosować preferencji w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Musi to jednak rozstrzygnąć Wojewoda. Radosław Występski dodał, że w 2013 roku cena na bramce w Lulkowie wynosiła 180 zł/t, obecnie jest 275 zł/t. Natomiast tona odpadów kosztowała nas za odpady niesegregowane – 314 zł, za segregowane 344 zł, a obecnie jest to odpowiednio 387 zł i 422 zł. Wzrost jest zauważalny. Stanisław Szczepański pytał dlaczego jest grupa osób, która nie płaci, a pozostali mieszkańcy muszą za nich pokrywać koszty. Radosław Występski odpowiedział, że kalkulacja została wykonana przy założeniu, że wszyscy zobowiązani płacą. Nie można podnosić opłaty tylko z powodu, że część nie płaci. Problem ściągalności opłat to zupełnie inny problem, którzy leży po stronie gminy. Sołtys wsi Sławno Barbara Gibas pytała co z mieszkańcami, którzy zapłacili opłatę za cały rok. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Ryszard Marcinkowski zauważył, że do tej pory nie było stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności dla posesji niezamieszkałych. Radosław Występski odpowiedział, że wszyscy mieszkańcy dostaną informację o nowych stawkach, ci którzy zapłacili za cały rok z góry otrzymają informację ile pozostało do zapłaty. Opłata za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych były i one również rosną. Radna Zuzanna Modrak przekazała, że są ludzie, którzy nie płacą, a wystawiają kosze i śmieją się z tych co płacą. Wójt Gminy odpowiedział, że wszystkie osoby które nie płacą otrzymują upomnienie, potem wezwanie do zapłaty i sprawa jest kierowana do egzekucji przez komornika lub urząd skarbowy. Inna sprawa, że z niektórych osób nie można zaległości ściągnąć. Dodał, że jeżeli radna jest w posiadaniu informacji o przypadkach niepłacenia niech przekaże je pracownikom urzędu. Nie było więcej pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała Nr XXVII/179/17 została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym (głosowało 15 radnych)stanowi załącznik nr 12 do protokołu ,

f)      zmieniająca uchwałę Nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wyjaśniła, że w załączniku nr 2 wprowadza się dodatkowe przedsięwzięcie pod nazwą „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. – Ochrona środowiska”, na realizację którego przeznacza się łączne nakłady finansowe w wysokości 597.060,72 zł. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVII/180/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)stanowi załącznik nr 13 do protokołu ,

g)    zmieniająca uchwałę nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wskazała, że zwiększa się dochody budżetu o kwotę 238.931,00 zł i ustala w wysokości 24.019.989,30 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o taką samą kwotę i ustala w wysokości 24.932.099,30 zł. Następnie omówiła czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVII/181/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 14 do protokołu .

h)   w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Wprowadzenia do uchwały dokonał podinspektor Leszek Czubaszek. Poinformował, że aby droga była gminna musi stanowić własność gminy, musi zostać podjęta uchwała o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych oraz musi mieć nadany numer przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Z kolei PKP w myśl nowego rozporządzenia będzie utrzymywać przejazdy kolejowe tylko z drogami publicznymi. Drogi, których dotyczy uchwała, są to drogi dojazdowe do pól oraz drogi, które mają już utworzone książki dróg, a nie są nadane numery. Kolejnym etapem tej procedury jest wystąpienie do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o nadanie numeru.  Piotr Staszczak pytał czy z tych dróg można korzystać. Leszek Czubaszek odpowiedział, że można z nich korzystać tylko mają charakter dróg wewnętrznych. Nie było więcej pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVII/182/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 15 do protokołu .

i)      zmieniająca uchwałę nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski. Wyjaśnił, że w związku ze zmianą wysokości opłaty za wywóz odpadów konieczne jest zaktualizowanie wzoru deklaracji. Nie ma potrzeby składania deklaracji za każdym razem, gdy zmienia się stawka, tylko gdy zmienia się stan ilościowy. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVII/183/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)stanowi załącznik nr 16 do protokołu ,

Ad. 7)                       Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 8)                       Wolne głosy i wnioski.

Radosław Występski poinformował, że w kasie Urzędu Gminy jest możliwość płacenia kartą, gdyż przystąpiliśmy do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Krajową Izbę Rozliczeniową

Radna Zuzanna Modrak prosiła o przycięcie drzew na Os. Słoneczny Brzeg w Karczewku, ponieważ samochód odbierający odpady ma problem przejechać.

Radny Marek Masłowski poinformował, że dnia 22 maja delegacja sołtysów wzięła udział w obchodach XX-lecia Stowarzyszenia Sołtysów. Ponadto podziękował wójtowi Gminy za zorganizowanie wyjazdu seminaryjnego do Wielkiej Nieszawki.

Kazimierz Barańczak prosił sołtysów o pozostanie po sesji w sprawie dożynek.

Radny Rady Powiatu Stanisław Szczepański przekazał:

 • informację o działalności Komisji Rolnictwa przy Radzie Powiatu,
 • informację, że nic się nie zmieniło w zakresie planowanych remontów dróg powiatowych na terenie gminy,
 • Zarząd Powiatu nie otrzymał absolutorium za 2016 r.,
 • drużyna gimnazjalistów z gminy Kiszkowo wygrała turniej im. Andrzeja Bilskiego w Kłecku,
 • informację na temat spotkania z Inspektorem Nadzoru Budowlanego i zgłoszonych problemach.

Radny Rady Powiatu Piotr Staszczak:

 • rozwinął temat z sesji Rady Powiatu – stwierdził, że to co miało miejsce na sesji było żenujące. Jego zdaniem jest to pokłosie zeszłorocznych decyzji dotyczących powierzenia świadczenia usług na oddziale chirurgii spółce SOFMED. Uważał, że sytuacja w Radzie Powiatu jest patowa – nie można odwołać ani przewodniczącego Rady ani Zarządu, bo nikt nie ma większości,
 • podpisano umowę na rozbudowę szpitala, ale wykonawca zlecił opracowanie ekspertyz, gdyż ma zastrzeżenia do stanu budynków,
 • przekazał, że zwrócił się do Zarządu Dróg Powiatowych o utwardzenie poboczy na ul. Rolnej w Kiszkowie. Otrzymał odpowiedź, że nie ma tego zadania w planie i nie ma na to środków. Przypomniał, że droga do Łubowic została wybudowana do obsługi ruchu osobowego, ale wraz z rozwojem firmy LNB zwiększa się tam ruch ciężarowy, a jest to droga wąska i ulega zniszczeniu,
 • zwrócił się z prośbą do Stanisława Szczepańskiego o zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury, może wspólnie z gminną Komisją, w celu zapoznania się ze stanem dróg powiatowych,
 • zwrócił się do sołtysów o wskazanie drzew przy drogach powiatowych, które należałoby wyciąć,

Sołtys wsi Olekszyn Zofia Delekta prosiła o ustawienie znaku ograniczenia prędkości na nowo wybudowanej drodze Olekszyn – Rybieniec.

Sołtys wsi Sławno Barbara Gibas pytała czy wiadomo coś na temat kontynuacji remontu drogi wojewódzkiej w Sławnie.

Radny Jan Herkowiak pytał kiedy będą namalowane pasy skrajne na drodze powiatowej do Pobiedzisk.

Sołtys wsi Berkowo Adam Musielak przekazał, że na drodze w Berkowie do pana XXXXXXXXXXX został wyrwany znak.

Radny Ludwik Piotrowicz zgłosił do wycięcia drzewa w Rybnie Wielkim przy wyjeździe z ul. Żurawickiej na ul. Główną.

Zuzanna Modrak prosiła o wycięcie krzewów na drodze między Karczewem a Dąbrówką Kościelną przed odpustem.

Sołtys wsi Rybno Wielkie Sławomir Nowak zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w VI Rekreacyjnym Pikniku Rodzinnym, który odbędzie się 8 lipca w Rybnie Wielkim.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił wójt Gminy:

 • tam gdzie budowane są nowe drogi, zawsze musimy liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu i większą prędkością, żadne znaki nie powstrzymają ludzkiej głupoty,
 • plan remontu drogi wojewódzkiej będzie kontynuowany, trzeba było uzyskać zgodę konserwatora zabytków, gdyż Sławno to obszar sąsiadujący z obszarem objętym ochroną zabytków, plan remontu nie jest zagrożony,
 • znak w Berkowie będzie postawiony,
 • w sprawie malowania pasów na drodze powiatowej będzie rozmawiał z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg,
 • krzewy w Karczewku, jak co roku, będą przycięte.

Wójt Gminy przekazał także, że podczas rozmowy z przedstawicielem firmy Cargill uzyskał informację na temat planowanych zmian w organizacji ruchu. Będzie tam ruch okrężny, gdyż około 1 ha terenu zostanie przeznaczony na parking dla samochodów z pełną infrastrukturą. Skończy się parkowanie tam gdzie jest miejsce.

Ryszard Marcinkowski zaapelował, aby zwrócić uwagę na pobór wody z hydrantów przez osoby nieuprawnione. Zdarzają się przypadki, że woda z hydrantu pobierana jest do opryskiwaczy. Jest to kradzież wody, ale przede wszystkim powoduje, że w sieci jest brudna woda.

Piotr Staszczak przekazał, że droga do Pobiedzisk ma być poprawiona, a dopiero później pomalowane zostaną pasy. Poinformował, że zgłosił interpelację o koniczności częstszego wykaszania poboczy, gdyż w tym roku są bardzo dobre warunki wegetacyjne dla roślin. Życzył wszystkim udanych wakacji i urlopów, a rolnikom obfitych plonów.

Ad. 9)                       Po wyczerpaniu dyskusji XXVII posiedzenie Rady zakończono o godz. 11.50.

 

                     Protokołowała                                                         Przewodniczył

 

               Angelika Frąckowiak                                             Kazimierz Barańczak

                Radna Rady Gminy                                      Przewodniczący Rady Gminy

 

 

AK

 

Załączniki

zał. 1 (250.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 (272.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 (332.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 (270.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5 (172.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6 (131.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 7 (760.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 8 (406.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 9 (116.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 10 (210.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 11 (127.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 12 (127.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 13 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 14 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 15 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 16 (454.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2017-07-07 09:07:18
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2017-07-18 13:11:19
Ostatnia zmiana:2017-07-18 13:11:37
Ilość wyświetleń:93
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij