Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z XXVI posiedzenia Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2017 r.

 

Protokół przyjęty w dniu 28 czerwca 2017 r. z jedną uwagą dotyczącą punktu 9. 

Protokół Nr XXVI/17

posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

RG.0002.2.6.2017

 

1)      Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XXVI sesję Rady Gminy o godz. 10.00. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, zaproszonych gości oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. Następnie oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu Rady uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecny był radny Ludwik Piotrowicz. Listy obecności stanowią załączniki nr 12 i 3 do niniejszego protokołu.

2)      Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

3)      Przyjęcie protokołu z XXV Sesji.

4)      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.:

a)   rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 r.,

b)   zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2016 r.,

c)   rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r.,

d)   debata nad sprawozdaniami,

e)   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

5)      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 r. Wójtowi Gminy Kiszkowo:

a)   zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiszkowo w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo za 2016 r.,

b)   zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 r.,

c)   dyskusja,

d)   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo za 2016 r.

PRZERWA

6)      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XXV Sesji.

7)      Podjęcie uchwał:

a)   zmieniająca uchwałę Nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020,

b)   zmieniająca uchwałę nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,

c)   w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Kiszkowo,

d)   zmieniająca uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

8)      Interpelacje i zapytania radnych.

9)      Wolne głosy i wnioski.

10)  Zakończenie.

Ad. 2)               Przewodniczący Rady poinformował, że wprowadza do porządku obrad punkt 7 c) w brzmieniu „7 c) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Kiszkowo,” oraz punkt 7 d) w brzmieniu „7 d) zmieniająca uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania”. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu .

Ad. 3)               Protokół z XXV sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad. 4)               Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.:

a)   rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 r.

Skarbnik Gminy Teresa Występska przekazała, że budżet gminy został przyjęty uchwałą z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwalono wówczas dochody w kwocie 16.355.792 zł, wydatki w kwocie 15.295.794 zł i nadwyżkę budżetu w wysokości 1.059.998 zł, która została przeznaczona na spłatę pożyczek. W 2016 r. budżet gminy zmieniano 13 razy (z tego uchwałą rady – 8 razy, zarządzeniem wójta – 5 razy). Po zmianach planowana kwota dochodu wynosiła 21.411.432,49 zł, kwota wydatków 20.806.914,49 zł i nadwyżka budżetu 614.518,00 zł. Wprowadzono przychody budżetu z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 314.000 zł. Rozchody budżetu zmniejszono do kwoty 918.518 z przeznaczeniem na spłatę długu. Kwota 141.480 zł została umorzona.

W 2016 r. dochody zostały wykonane w wysokości 22.134.997,98 zł, tj. 103,38% wykonanego planu. Główne źródła dochodów stanowiły: dochody podatkowe – 7.248.134,81 zł (32,75%), subwencje – 6.243.543,00 zł (28,21%), dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej – 6.221.255,07 zł (28,11%), dotacje na zadania własne – 542.438,98 zł (2,45%). Utracone dochody stanowiły kwotę 1.288.318,88 zł (skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień). Zaległości podatkowe zmniejszyły się w stosunku do 2015 roku o kwotę 282.214,26 zł i wyniosły 1.035.240,24 zł.

W roku 2016 wydatki zostały zrealizowane w wysokości 19.364.656,94 zł, tj. 93,07% planu, w tym wydatki bieżące – 17.552.548,88 zł (96,56% planu) oraz wydatki majątkowe – 1.812.108,06 zł (68,94% planu). Wydatki majątkowe stanowiły 9,36% ogółem wykonanych wydatków, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7.085.898,96 zł, co stanowiło 36,59% wydatków ogółem, wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – 5.978.988,71 zł (30,88%), wydatki na obsługę długu – 125.776,60 zł (0,65%), dotacje na zadania bieżące – 346.535,70 zł (1,79%), pozostałe wydatki – 4.015.348,91 zł (20,73%).

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano w kwocie 289.140,39 zł, a zrealizowano w wysokości 240.322,88 zł.

W roku 2016 dochody budżetowe wykonano na poziomie wyższym niż wydatki budżetowe, wystąpiła nadwyżka budżetu w kwocie 2.770.341,04 zł, przy planowanej kwocie 604.518 zł. Plan przychodów w 2016 r. ustalono w wysokości 314.000 zł, wykonano go w kwocie 756.359,62 zł. Źródłem przychodów była nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Plan rozchodów po zmianach wynosił 918.518 zł i został wykonany w takiej wysokości. Rozchody były przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 3.524.108,52 zł, z tytułu 2 pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, których spłata przewidziana jest w 2019 r.

Następnie skarbnik Gminy omówiła informację o stanie mienia komunalnego. Łączna wartość majątku gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 76.445.587,23 zł brutto. W skład majątku wchodzą grunty, obiekty komunalne, budowle, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, urządzenia techniczne, środki transportu, sprzęt komputerowy i elektroniczny. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności to kwota 291.212,44 zł, obejmuje dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 146.975,60 zł, użytkowania wieczystego – 49.990,64 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14.396,20 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych – 79.850,00 zł.

Rada Gminy uchwałą z 16 listopada 2015 r. przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi, zabezpieczając na jego realizację środki w wysokości 12.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Organizacjom pozarządowym nie zlecano zadań do realizacji, organizacje nie złożyły z własnej inicjatywy wniosków o realizację zadania publicznego. Współpraca z organizacjami miała charakter niefinansowy i polegała na promowaniu ich działalności oraz bezpłatnym udostępnianiu lokali.

Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 5 do protokołu .

b)   zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za 2016 r.

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO-0954/4/20/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kiszkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kiszkowo za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu .

c)   rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.

Skarbnik Gminy przypomniała, że sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

W bilansie z wykonania budżetu po stronie aktywów ujęto środki pieniężne i należności o wartości 3.023.203,75 zł. Po stronie pasywów ujęto zobowiązania, wynik wykonania budżetu (nadwyżkę), wynik na operacjach niekasowych (umorzenie pożyczek), skumulowany wynik i kwotę subwencji otrzymaną w grudniu 2016 na styczeń 2017 r. – łącznie 3.023.203,75 zł.

Bilans jednostki budżetowej po stronie aktywów obejmuje wartość majątku trwałego netto, należności długoterminowe, wartość majątku obrotowego oraz należności krótkoterminowe – 51.635.624,33 zł. Natomiast po stronie pasywów bilans ten obejmuje fundusz jednostki, wynik finansowy, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania wobec budżetów, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, pozostałe zobowiązania, depozyty oraz fundusze specjalne i rozliczenia międzyokresowe – 51.635.624,33 zł.

Rachunek zysków i strat obejmuje przychody z działalności operacyjnej z dochodów budżetowych oraz koszty działalności operacji (amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi, podatki, opłaty, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne), pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody oraz koszty finansowe (odsetki). Zysk netto na koniec roku 2016 wyniósł 1.376.642,50 zł.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmują zmiany w funduszu jednostki w ciągu roku po przeniesieniu zrealizowanych dochodów, wydatków, środków na inwestycje, wyniku finansowego za rok ubiegły – 50.200.197,20 zł.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 7 do protokołu .

d)   debata nad sprawozdaniami

Przewodniczący Rady otworzył debatę nad przedstawionymi sprawozdaniami.

Nikt z zebranych osób nie zajął głosu w debacie.

Przewodniczący Rady zamknął debatę.

e)   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

Kazimierz Barańczak odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVI/169/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych)stanowi załącznik nr 8 do protokołu ,

Ad. 5)               Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2016 r. Wójtowi Gminy Kiszkowo:

a)   zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiszkowo w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo za 2016 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wiesława Domagalska przedstawiła uchwałę Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo za 2016 r. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu .

b)   zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 r.

Następnie przewodniczący Rady Kazimierz Barańczak odczytał uchwałę Nr SO-0955/1/20/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiszkowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu .

c)   dyskusja

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Nikt z zebranych nie zajął głosu w dyskusji.

d)   głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kiszkowo za 2016 r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVI/170/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych)stanowi załącznik nr 11 do protokołu ,

Wójt Gminy Tadeusz Bąkowski stwierdził, że każde zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu przyjmuje z dużą satysfakcją, bo jest to podsumowanie jego pracy. Zauważył, że mimo realizacji tak wielu inwestycji zadań nie ubywa, tylko pojawiają się coraz to nowe pomysły i potrzeby. Podziękował radnym za zrozumienie zasad jakimi rządzi się samorząd. Podziękował sołtysom za pracę, szczególnie na polu realizacji funduszu sołeckiego. Podziękował swoim współpracownikom, zwłaszcza skarbnikowi Gminy, sekretarzowi Gminy, kierownikom Referatów, dyrektorom szkół. Dodał, że w zeszłym roku została stworzona dobra baza do realizacji inwestycji w tym roku – zostały podpisane umowy na zadania, które są już w trakcie realizacji. Podkreślił, że przygotowane w roku ubiegłym finansowanie pozwoli zbudować tylko w 2017 r. około 10 km dróg bitumicznych. Podziękował także radnym Rady Powiatu za wspieranie działań lokalnych oraz godne reprezentowanie gminy Kiszkowo na forum powiatu.

Następnie Kazimierz Barańczak ogłosił 15 min. przerwy

(Około godz. 10.40 posiedzenie Rady opuścił radny Grzegorz Kotecki.

Liczba radnych obecnych  na sesji – 13)

Ad. 6)               Po zakończeniu przerwy wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu .

Ad. 7)               Podjęcie uchwał:

a)   zmieniająca uchwałę Nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wskazała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się zmiany w zał. nr 1 i nr 2. W załączniku nr 1 wprowadza się kwoty dochodów i wydatków, deficyt budżetu oraz przychody wynikające z wykonania budżetu, natomiast w załączniku nr 2 wprowadza się przedsięwzięcie dotyczące umowy na konserwację i utrzymanie urządzeń transportu bliskiego tj. dźwigu na hali widowiskowo-sportowej. Koszt umowy przewidzianej na 3 lata to 12.000 zł. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVI/171/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych)stanowi załącznik nr 13 do protokołu ,

b)   zmieniająca uchwałę nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wskazała, że zwiększa się dochody budżetu o kwotę 475.202,30 zł i ustala w wysokości 23.781.058,30 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 775.202,30 i ustala w wysokości 24.693.168,30 zł. Deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 300.000 zł i po zmianach będzie wynosił 912.110 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki z lat ubiegłych. Następnie omówiła czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVI/172/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 14 do protokołu .

c)   w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach w Gminie Kiszkowo

Wprowadzenia do uchwały dokonała Maria Hanaczewska kierownik Referatu Oświaty. Przypomniała, że od września będą funkcjonowały ośmioklasowe szkoły podstawowe, co przełoży się na zwiększenie liczby oddziałów w poszczególnych szkołach. W związku z powyższym istnieje konieczność ustalenia nowych tygodniowych obowiązkowych wymiarów godzin zajęć dla dyrektorów. Ponadto pojawiają się także nowe zawody – doradcy zawodowego i logopedy, dlatego trzeba określić obowiązkowe wymiary godzin, gdyż wcześniejsze uchwały tego nie regulowały. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVI/173/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych) i stanowi załącznik nr 15 do protokołu .

d)   zmieniająca uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Wprowadzenia do uchwały dokonała Marzena Bałut kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Wyjaśniła, że konieczne jest poszerzenie składu Zespołu Interdyscyplinarnego o przedstawiciela organizacji pozarządowej – powołany zostanie przedstawiciel Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Słoneczny Promyk”. Ponadto trzeba wprowadzić prawidłową nazwę podmiotu zajmującego się organizacyjną stroną Zespołu. Dotychczasowy zapis to „Ośrodek Pomocy Społecznej” prawidłowa nazwa to „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXVI/174/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 13 radnych)stanowi załącznik nr 16 do protokołu ,

Ad. 8)               Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 9)               Wolne głosy i wnioski.

Sołtys wsi Kiszkowo Krzysztof Zarębski prosił o podanie przybliżonego terminu ustawienia aktywnego znaku STOP na skrzyżowaniu w Kiszkowie. Zgłosił również, że w wielu miejscach w Kiszkowie po awarii nadal leci brudna woda.

Radna Angelika Frąckowiak zwróciła się do sołtysów z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń informacji o organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Kiszkowie w dniu 12 czerwca 2017 r. spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską.

Sołtys wsi Głębokie Stefan Zarębski zgłosił, że w świetlicy w Głębokiem nadal oknami leci woda.

Radny Rady Powiatu Stanisław Szczepański przekazał następujące informacje:

?          pogratulował wójtowi Gminy uzyskania absolutorium oraz podziękował za dotychczasową współpracę,

?          budżet drogowy powiatu na 2017 r. jest bardzo duży – około 15 mln zł, z czego znaczna część jest przeznaczona na budowę drogi Wierzyce – Czerniejewo, na którą pozyskano dofinansowanie,

?          zgłosił wniosek o postawienie barierki przy przystanku w Olekszynie, podobno jest to już zrealizowane,

?          rów w Olekszynie przy drodze do Łagiewnik Kość., który został zasypany podczas inwestycji drogowej nie był widoczny na mapach, został zrobiony rowek,

?          drzewa w Imiołkach zostaną usunięte,

?          otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa na temat ponoszenia przez rolników kosztów w związku z działaniami mającymi na celu wyeliminowanie Afrykańskiego Pomoru Świń, z której wynika, że koszty kolczykowania świń i wystawiania świadectw do sprzedaży leżą po stronie rolnika i nie będą finansowane z budżetu państwa,

?          wkrótce zostanie podpisana umowa z wykonawcą na dokończenie budowy szpitala,

?          została przeprowadzona kontrola przez Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie postępowania konkursowego na oddziale chirurgii w gnieźnieńskim szpitalu, która nie wykazała nieprawidłowości w procedurze przetargowej,

?          będą pieniądze na dofinansowanie pszczelarzy – zaplanowano 10.000 zł.

Radny Rady Powiatu Piotr Staszczak przekazał następujące informacje:

?          przypomniał, że interpelował o ustawienie znaku zakazu zatrzymywania pojazdów ciężarowych na ul. Rolnej w Kiszkowie, co uzyskało pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, spowodowało to również, że firma Cargill myśli o budowie parkingu dla samochodów ciężarowych,

?          złożył wniosek o poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Rolnej w Kiszkowie za torami kolejowymi do zakrętu,

?          wrócił problem z pomostami w Imiołkach, tym razem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zwrócił się do Starostwa Powiatowego w tej sprawie, ale mieszkańcy nadal się nie przyznają do użytkowania pomostów,

?          mimo, że nie stwierdzono uchybień w postępowaniu konkursowym na chirurgii, to oddział ten nadal nie działa tak jak powinien, jest wiele skarg zarówno ze strony pacjentów jak i ich rodzin,

?          budżet drogowy jest duży, ale na terenie naszej gminy raczej niewiele się zmieni,

?          wyraził nadzieję, że nie będzie to ostatnie absolutorium wójta, gdyż idą niełatwe czasy dla samorządów, dlatego na tym stanowisku potrzebna jest osoba z dużym doświadczeniem,

?          chciałby, aby udział w rajdzie rowerowym był pewnego rodzaju manifestacją w obronie konstytucji i zachęcił do udziału w proteście 6 maja.

Sołtys wsi Karczewko Renata Szymańska prosiła o zorganizowanie w Karczewku punktu odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił wójt Gminy:

?          prace nad ustawieniem znaku STOP już zostały zlecone, firma realizująca to zlecenie jest już po uzgodnieniach, tak więc wkrótce znak powinien stanąć,

?          pracownicy brygady remontowej przyjadą obejrzeć okna w świetlicy w Głębokiem i podejmą odpowiednie działania,

?          punkt odbioru odpadów wielkogabarytowych można zorganizować w Karczewku, ale spotkał się już z propozycją, aby odbierać bezpośrednio z domu,

?          zachęcił do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym organizowanym 3 maja, oczywiście kto chce może manifestować w obronie konstytucji,

Wójt Gminy przekazał także, że na ukończeniu są sprawy związane z wykupem gruntów: pod przepompownią, dróg w Rybnie Wielkim, Sroczynie i Karczewie (za 1 zł) oraz nieodpłatnego przejęcia działki w Karczewku od Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem pod drogę. Działania te będą wiązać się z kosztami notarialnymi. Wójt Gminy poinformował również, że gmina złożyła odwołanie w sprawie odszkodowania dla Wojciecha Burzyńskiego. Odwołanie zostało przesłane do Wojewody Wielkopolskiego.

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Ryszard Marcinkowski ustosunkował się do wniosku sołtysa Kiszkowa. Podkreślił, że awaria miała miejsce w związku z realizacji inwestycji kanalizacji. Po awarii sieć została przepłukana, ale czasami odbiorca końcowy musi sam przepłukać przyłącze.

Radna Zuzanna Modrak zgłosiła, że przy pojemniku na odzież używaną w Dąbrówce Kościelnej nie ma kłódki, a odzież jest wybierana i rozrzucana po wsi. Zgłosiła również, że kłódka na placu zabaw jest uszkodzona.

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa pojemnika zostanie zgłoszona do firmy, która je podstawia.

 

Ad. 10)            Po wyczerpaniu dyskusji XXVI posiedzenie Rady zakończono o godz. 11.50.

 

              Protokołowała                                       Przewodniczył

 

          Angelika Frąckowiak                              Kazimierz Barańczak

           Radna Rady Gminy                          Przewodniczący Rady Gminy

 

 

AK

 

Załączniki

Protokół Nr XXVI (322.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 1 (170.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 (192.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 (235.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 (276.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 5 (554.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 6 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 7 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 8 (113.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 9 (417.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 10 (823.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 11 (116.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 12 (183.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 13 (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 14 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 15 (129.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 16 (124.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2017-05-04 09:29:38
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2017-05-10 15:12:30
Ostatnia zmiana:2017-07-07 09:07:03
Ilość wyświetleń:155
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij