Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Protokół z XXIII posiedzenia Rady Gminy w dniu 2 lutego 2017 r.

Protokół zatwierdzony dnia 30.03.2017 r. podczas XXV posiedzenia Rady Gminy bez uwag.

Protokół Nr XXIII/16

posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo

które odbyło się dnia 2 lutego 2017 r.

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kiszkowie

 

 

RG.0002.2.3.2017

 

 

1)    Przewodniczący Rady Gminy Kiszkowo Kazimierz Barańczak otworzył XXIII sesję Rady Gminy o godz. 10.00. Powitał przybyłych radnych, sołtysów, władze gminy w osobach wójta Gminy Tadeusza Bąkowskiego, zastępcy wójta Gminy Radosława Występskiego i skarbnik Gminy Teresy Występskiej, zaproszonych gości oraz wszystkich zainteresowanych obradami Rady Gminy. Następnie oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu Rady uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 23 do niniejszego protokołu.

2)    Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad w brzmieniu:

3)    Przyjęcie protokołu z XXI Sesji.

4)    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XXI Sesji.

5)    Sprawozdania z działalności Komisji Rady w 2016 r.

6)    Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2017 rok

b)    w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku  zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo
w 2017  roku.

c)     określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu publicznym i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kiszkowo,

d)    w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kiszkowo,

e)     w sprawie nabycia działek numer 157/7, 157/17 i 157/20 w Sroczynie,

f)      w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności przemysłowej  w Sroczynie, część działki nr ewid. 1/1 i część działki nr ewid. 155/2,

g)     zmieniająca uchwałę nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020,

h)    w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

i)       zmieniająca uchwałę nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,

j)       w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

7)    Interpelacje i zapytania radnych.

8)    Wolne głosy i wnioski.

9)    Zakończenie.

Ad. 2) Przewodniczący Rady poinformował, że wprowadza do porządku obrad punkt 6 j) w brzmieniu: „6 j) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych”. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie stanowi załącznik nr 4 do protokołu .

Ad. 3) Protokół z XXI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad. 4) Wójt Gminy złożył sprawozdanie ze swojej działalności od ostatniej sesji Rady Gminy. Nie było pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu .

Ad. 5) Sprawozdania z działalności Komisji Rady w 2017 r.

a)     sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca Komisji Wiesława Domagalska. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu ,

b)    sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Oświaty przedstawił przewodniczący Komisji Jan Herkowiak. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu ,

c)     sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Infrastruktury przedstawił przewodniczący Komisji Józef Kuszak. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu .

Ad. 6) Podjęcie uchwał:

a)     w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady na 2017 rok

Przewodniczący Rady Kazimierz Barańczak prosił przewodniczących poszczególnych Komisji o przedstawienie planów pracy na 2017 r. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła Wiesława Domagalska, plan pracy Komisji Finansów i Oświaty przedstawił Jan Herkowiak, a plan pracy Komisji Rolnictwa i Oświaty przedstawił Józef Kuszak. Następnie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Radni nie mieli pytań. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXIII/148/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)stanowi załącznik nr 9 do protokołu ,

b)    w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo w 2017 roku

Wprowadzenia do uchwały dokonał zastępca Wójta Gminy Radosław Występski. Przypomniał, że jednym z zadań własnych gminy jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Przedmiotowa uchwała zakłada, że to zadanie będzie realizowane wspólnie z Miastem Gniezno. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 5.000 zł, 1.180 zł za jednego psa. Radni nie mieli pytań. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXIII/149/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)stanowi załącznik nr 10 do protokołu ,

c)     w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu publicznym i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kiszkowo.

Wprowadzenia do uchwały dokonała kierownik Referatu Oświaty Maria Hanaczewska, która wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty rodzice dzieci 6-letnich zostali zwolnieni z opłaty za godziny ponadwymiarowe. Rada gminy musi podjąć uchwałę stwierdzającą, że opłaty będą pobierane za pobyt dzieci do lat 5. Wysokość opłaty pozostaje na dotychczasowym poziomie tj. 1 zł. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXIII/150/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)stanowi załącznik nr 11 do protokołu .

d)    w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Wprowadzenia do uchwały dokonał wójt Gminy. Wyjaśnił, że w związku z reformą oświaty tworzy się 3 szkoły ośmioklasowe, gimnazjum w Kiszkowie włączone zostaje do Szkoły Podstawowej w Kiszkowie, która nadal pozostaje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Dodał, że przedstawiony projekt został wypracowany podczas posiedzenia połączonych Komisji Rady i jest najbardziej optymalny dla szkół i dla samorządu. Przedstawione rozwiązanie zostało wypracowane w oparciu o obowiązujące ramy prawne. Radni nie mieli pytań. Następnie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 1. Uchwała Nr XXIII/151/17 została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym (głosowało 15 radnych)stanowi załącznik nr 12 do protokołu .

e)     w sprawie nabycia działek numer 157/7, 157/17 i 157/20 w Sroczynie

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski. Wyjaśnił, że w wyniku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały wydzielone drogi i tereny pieszojezdne. Współwłaściciele tych nieruchomości wystąpili do gminy o ich wykup za symboliczną 1 zł. Utrzymanie dróg jest zadaniem własnym gminy. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXI/152/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)stanowi załącznik nr 13 do protokołu .

f)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności przemysłowej w Sroczynie, część działki nr ewid. 1/1 i część działki nr ewid. 155/2

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski, który poinformował, że z wnioskiem o opracowanie planu wystąpił właściciel nieruchomości. Planowany obszar opracowania planu wynosi około 1 ha z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności przemysłowej. W studium obszar przeznaczony jest pod tereny osadnicze na glebach chronionych. Dodał, że wniosek był opiniowany przez połączone Komisje w grudniu 2016 r. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXIII/153/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 14 do protokołu .

g)     zmieniająca uchwałę nr XXI/144/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2017-2020

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy Teresa Występska, która poinformowała, że urealnione zostają kwoty wydatków i limity zobowiązań w związku z rozstrzygnięciem przetargów na zaplanowane zadania inwestycyjne: budowa drogi Dąbrówka Kościelna – Turostówko oraz budowa drogi Rybieniec – Łagiewniki Kościelne. Środki, które zostały z tych zadań będą przeniesione na nowe zadanie. Powstały deficyt budżetu zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnymi środkami z rozliczeń z wcześniejszych pożyczek. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXIII/154/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)stanowi załącznik nr 15 do protokołu .

h)    w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wprowadzenia do uchwały dokonał wójt Gminy, który wyjaśnił, że wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o częściowo umarzalną pożyczkę na sfinansowanie zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubowiczki, Rybieniec, Rybno Wielkie, ul. Żurawicka i Jagodowa w kwocie 1.335.110,00 zł. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXIII/155/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych)stanowi załącznik nr 16 do protokołu .

i)       zmieniająca uchwałę nr XXI/145/16 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Wprowadzenia do uchwały dokonała skarbnik Gminy, która wskazała, że zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 551.306 zł i ustala w wysokości 23.536.103 zł. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.232.804 zł i ustala w wysokości 24.148.213 zł. Powstały deficyt budżetu zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych. Następnie omówiła czynniki, które wpłynęły na te zmiany. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXIII/156/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 17 do protokołu .

j)       w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Wprowadzenia do uchwały dokonał Radosław Występski. Wyjaśnił, że przedmiotem uchwały są działki o powierzchni 1.000 m2 zlokalizowane przy ul. Ogrodowej w Kiszkowie na terenie wcześniej należącym do Spółdzielni Kółek Rolniczych. Właścicielem terenu jest Starosta Gnieźnieński, nieruchomości służą jako ciągi komunikacyjne mieszkańcom. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych jest niezbędnym warunkiem, aby w przyszłości przejąć te działki na własność gminy i zabezpieczyć mieszkańcom możliwość nieskrępowanego korzystania z tych dróg. Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. Uchwała Nr XXIII/157/17 została przyjęta jednogłośnie (głosowało 15 radnych) i stanowi załącznik nr 18 do protokołu .

Ad. 7) Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji.

Ad. 8) Wolne głosy i wnioski.

Radny Marek Masłowski prosi o pozostanie sołtysów po sesji.

Radny Józef Kuszak zgłosił, że na drodze powiatowej do Turostowa na początku wsi jest dziura w asfalcie.

Radny Jan Herkowiak prosił radnych o pozostanie po sesji w związku z Turniejem Sołectw.

Radny Rady Powiatu Stanisław Szczepański przekazał informacje na temat pracy Rady Powiatu:

-       budżet na rok 2017 został przyjęty,

-       przetarg na budowę szpitala został unieważniony,

-       wszystkie sprawy drogowe są przekazywane.

Radny Rady Powiatu Piotr Staszczak przekazał następujące informacje:

-       w tym sezonie zimowym 11 razy wystąpiła konieczność posypania dróg powiatowych mieszanką, drogi odśnieżano 1 raz. Najtrudniejszy odcinek występuje w Rybnie Wielkim na zakręcie przy torach kolejowych. Łącznie jest około 60 km dróg powiatowych. Uważa, że najlepiej, aby to sołtysi interweniowali w Powiatowym Zarządzie Dróg, gdyż takie zgłoszenia są najskuteczniejsze,

-       przypomniał, że złożył interpelację w sprawie zakazu zatrzymywania pojazdów ciężarowych na odcinku ul. Rolnej w Kiszkowie, wniosek jest w tej chwili rozpatrywany przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

-       wyraził zadowolenie, że zostały podjęte działania w celu uregulowania stanu prawnego gruntów na ul. Ogrodowej w Kiszkowie.

Kazimierz Barańczak zgłosił, że na drodze powiatowej na wjeździe do Skrzetuszewa od strony Sławna jest uskok w drodze.

Bartosz Krąkowski – pracownik Urzędu Gminy poinformował, że mocno złagodzono zasady wycinania drzew i krzewów. Obecnie osoba fizyczna nie musi uzyskiwać zgody na wycinkę drzew pod warunkiem, że na danej nieruchomości nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Na terenach parków krajobrazowych obowiązuje zakaz likwidacji zadrzewienia śródpolnego. Wcześniej wójt po uzgodnieniu z parkami krajobrazowymi mógł wydać zgodę na wycięcie drzew. Obecnie to właściciel sam gruntu decyduje czy likwiduje czy niszczy zadrzewienie śródpolne, gdyż to odpowiada przed prokuratorem. Temat jest bardzo trudny, ponadto cały czas napływają interpretacje z Ministerstwa w sprawie ustawy.

Sołtys wsi Sławno Barbara Gibas przypomniała o konieczności naprawy chodnika na ul. Gnieźnieńskiej w Sławnie. Zgłosiła również, że wzdłuż drogi wojewódzkiej wycięto 6 lip, a gałęzie pozostały.

Sołtys wsi Skrzetuszewo Małgorzata Wojtkowiak zgłosiła dziurę na drodze powiatowej Sławno – Głębokie.

Odpowiedzi na zgłoszone wnioski udzielił wójt Gminy:

-       miejsca z dziurami po zimie na pewno jeszcze się pojawią. Rozmawiał już z dyrektorem Jerzym Szczepańskim z Powiatowego Zarządu Dróg w tej sprawie,

-       wycinka drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej nadal trwa, ale fakt pozostawienia gałęzi zostanie zgłoszony,

-       uważa, że lepiej zadzwonić do Urzędu Gminy i upewnić się przed wycięciem drzew, szczególnie tych starszych, zalecił ostrożność, gdyż nowe przepisy są niespójne.

Ad. 9) Po wyczerpaniu dyskusji XXI posiedzenie Rady zakończono o godz. 11.30

 

                     Protokołowała                                                           Przewodniczył

 

                Angelika Frąckowiak                                                Kazimierz Barańczak

                  Radna Rady Gminy                                          Przewodniczący Rady Gminy

AK

 

Załączniki

zał. 1 (174.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 2 (192.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 (210.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 4 (270.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie XXIII sesja (219.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z działalności w 2016 r. Kom. Rew. (197.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z działalności za 2016 r. Kom. Ośw. (151.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z działalności za 2016 r. Kom. Roln. (194.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXIII.148.17 - plany pracy 2017 (242.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXIII.149.17 - schronisko (118.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXIII.150.17 - opłata przedszkole (118.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXIII.151.17 - sieć szkół (308.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXIII.152.17 - nabycie dróg Sroczyn (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXIII.153.17 - przystąpienie m.p.z.p.Sroczyn (359.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXIII.154.17 - zm. WPF (3.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXIII.155.17 - pożyczka (122.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXIII.156.17 - zm. budż. (586.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXIII.157.17 - zaliczenia dróg (345.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kuśmierz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kuśmierz
Data wprowadzenia:2017-02-13 11:12:44
Opublikował:Alicja Kuśmierz
Data publikacji:2017-02-14 09:49:50
Ostatnia zmiana:2017-04-04 14:40:03
Ilość wyświetleń:256
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij