Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4

Uchwała Nr XXVIII/159/05

Rady Gminy Kiszkowo

z dnia 28 sierpnia 2005 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80          poz. 717 z 2003 r. ze zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala co następuje.

 

§  1

1.         Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno - produkcyjnej w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4

2.         Obszar objęty uchwałą stanowi granica naniesiona na rysunku planu, obejmująca następujące numery ewidencyjne działek: 35/1, 39/1, 39/2, 36, 38, 44/2 oraz część działek nr ewid. 37, 34/1, i 40. Powierzchnia opracowania 8,0 ha. Rysunek planu stanowi integralną część uchwały.

3.         Obszar i zakres opracowania planu są zgodne z uchwałami nr XXIII/136/2005 z dnia 11.02.2005 r. i XXIV/145/2005 z dnia 31.03.2005 r. Rady Gminy Kiszkowo w sprawie przystąpienia do opracowania planu oraz z uchwałą nr XXVII/180/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 26.04.2001 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiszkowo.

4.         Plan miejscowy składa się z treści niniejszej uchwały oraz integralnych części:

1)       rysunku planu – w skali 1:1000 – załącznik nr 1

2)       rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia wniosków składanych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 2

3)       rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 3

4)       rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania – załącznik nr 4

Rozstrzygnięcia znajdują się w dokumentacji prac planistycznych.

ROZDZIAŁ  1

Przepisy ogólne

 

§  2

1.         Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)       ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

2)       planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

3)       uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Kiszkowo,

4)       przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem,

5)       przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

6)       przedsięwzięciach, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany lub o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - Dz. U. Nr 257 z dnia 3 grudnia 2004 r.,

7)       siedlisku przyrodniczym - należy przez to rozumieć obszar lądowy lub wodny, naturalny lub półnaturalny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne. Dostosowanie rośliny do siedliska przyrodniczego oznacza zgodność z właściwymi dla niej wymaganiami w miejscu planowanego nasadzenia – podłoże gruntowe, stosunki wodne, nasłonecznienie, pochylenie terenu,

8)       froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.

9)       przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć wnętrza tras dojazdowych w kształcie wydzielonym liniami rozgraniczającymi a stanowiące spójną funkcjonalnie i dostępną publicznie przestrzenną całość.


§  3

1.         Zakres opracowania planu obejmuje następującą problematykę określoną w art. 15 ust. 2 ustawy:

1)       określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu;

2)       zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)       zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)       zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5)       wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)       parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów, maksymalny procent zabudowanej powierzchni działki a także minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni działki,

7)       szczegółowe zasady podziału nieruchomości objętych planem,

8)       zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9)       sposób i termin tymczasowego zagospodarowania terenów,

10)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

2.         Zakres opracowania nie obejmuje określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów oraz nie obejmuje szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu z uwagi na nie występowanie wymienionych elementów problemowych w obszarze opracowania.

 

§  4

Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1.      granica obszaru opracowania,

2.      linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania wraz z oznaczeniami literowymi przeznaczenia terenu,

3.      nieprzekraczalne linie zabudowy,

4.       tereny wzdłuż istniejących linii elektroenergetycznych, na których obowiązują ograniczenia w użytkowaniu.


ROZDZIAŁ 2

Przepisy szczegółowe

 

§  5

1.         Ustala się teren zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczony na rysunku planu symbolem P, na którym przeznaczeniem podstawowym są: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, bazy, stacje paliw, obiekty handlu hurtowego, obiekty warsztatowo-techniczne, garaże, drogi dojazdowe wewnętrzne, parkingi, budynki administracyjno-biurowe i tym podobne. Przeznaczeniem dopuszczalnym mogą być: mieszkania dla nadzoru zakładu, tereny rekreacyjne i sportowe dla użytku pracowników, urządzenia i sieci związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej,

2.         Ustala się teren drogi powiatowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDP 333,

 

§  6

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.         Na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem P obowiązuje wymóg respektowania parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: linii zabudowy, gabarytów obiektów, maksymalnego procentu zabudowanej powierzchni działki a także minimalnego procentu biologicznie czynnej powierzchni działki określonych w § 10. Istniejące obiekty kubaturowe adaptuje się zgodnie z przeznaczeniem terenu określonym w § 5 ust. 1. – z możliwością likwidacji zabudowy substandardowej lub nie nadającej się do adaptacji.

 

§  7

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1.         Na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem P :

1)      zakazuje się przekraczania wskaźnika określającego maksymalny procent zabudowanej powierzchni działki określonego w § 10 ust.1, pkt 5,

2)      nakazuje się wprowadzenie jako minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni działki wskaźnika określonego w § 10 ust.1 pkt 6,

3)      należy wykonać wiercenia w miejscu lokalizacji każdego budynku, pozwalające określić możliwość podpiwniczenia, sposób posadowienia oraz rodzaj konstrukcji obiektu,

4)      dopuszcza się możliwość lokalizowania przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko pod warunkiem stwierdzenia w raporcie dopuszczalności inwestycji,

5)      pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi należy chronić przed uciążliwymi hałasami i drganiami powstałymi ze względu na prowadzoną działalność lub ze źródeł zewnętrznych poprzez zachowanie odpowiednich odległości, ukształtowanie budynku, stosowanie elementów amortyzujących, osłaniających lub ekranujących a także racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku i zapewnienie odpowiedniej izolacyjności przegród zewnętrznych,

6)      zakazuje się odprowadzać nieczystości płynne do gruntu,

7)      wody opadowe należy odprowadzić docelowo do kanalizacji deszczowej. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych rozwiązać indywidualnie na etapie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8)      energia dla potrzeb technologicznych oraz dla celów grzewczych winna być wytwarzana na bazie paliw lub nośników ekologicznych. Należy przestrzegać zasady, że wysokość kominów odprowadzających zanieczyszczenia powinna być wyższa od wysokości otaczającej zabudowy ale nie może przekraczać wysokości 49 m n.p.t.,

9)      wszystkie odpady należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

10)  ścieki bytowe, komunalne i przemysłowe odprowadzać przez system kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków, zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez właściciela kanalizacji.

11)  chodniki i miejsca postojowe dla samochodów osobowych do czterech stanowisk powinny mieć nawierzchnie przepuszczalne w celu maksymalnego retencjonowania wód w obrębie tej samej zlewni. Rozwiązanie takie jest jednak niedopuszczalne na parkingach liczących powyżej 4 stanowisk oraz na parkingach dla samochodów ciężarowych, stacjach paliw, warsztatach, bazach.

12)  na wszystkich terenach objętych opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy przy pracach ziemnych uwzględnić przebudowę urządzeń melioracyjnych. Przebudowa urządzeń melioracyjnych wymaga szczegółowego uzgodnienia – oraz pozwolenia wodno-prawnego.

 

 

§  8

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1.         Z uwagi na położenie obszaru opracowania w strefie występowania stanowisk archeologicznych inwestorzy są zobowiązani do:

1)       zlecenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego nad pracami ziemnymi a w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych zobowiązani są do zlecenia ratowniczych badań archeologicznych w celu sporządzenia ewidencji obiektów zabytkowych oraz skróconej dokumentacji naukowej tych partii obiektów, które następnie ulegną bezpowrotnemu zniszczeniu w trakcie prac budowlanych. Sposób realizacji ww. warunków konserwatorskich winien być ustalony z Wydziałem Archeologicznym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

 

§  9

1.      Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem P:

1)      Obowiązują ustalenia z § 6 ust.1.

2)      Ogrodzenie wzdłuż drogi KDP 333 powinno być ażurowe. Dopuszcza się pełne odcinki ogrodzenia wzdłuż pozostałych granic,

3)      Dopuszcza się umieszczanie reklam w obrębie działki oznaczonej symbolem P oraz wzdłuż drogi KDP 333. Reklamy wolnostojące należy umieszczać na standardowych stelażach przy zachowaniu jednolitej wysokości nie zagrażającej bezpieczeństwu na drogach.

4)      Obowiązuje zakaz ustawiania reklam i tablic informacyjnych w miejscu i w sposób
utrudniający czytelność informacji drogowskazowej.

 

§  10

1. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem P:

1)       wzdłuż drogi powiatowej KDP 333 oraz wzdłuż drogi istniejącej przy kolei nieprzekraczalną linię zabudowy należy przyjąć w odległości 6m od granic terenu. Od strony terenów kolejowych przyjąć nieprzekraczalna linię zabudowy w nawiązaniu do linii zabudowy budynków istniejących, również w odległości 6m od granic terenu. Wzdłuż granic z terenami otwartymi obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 4m od granicy. .

2)        należy przestrzegać ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wzdłuż istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia. Pasy terenu po obydwu stronach linii zaznaczone na rysunku planu są wyłączone z zabudowy a roślinność na tych obszarach nie może przekraczać wysokości 2,0m po osiągnięciu swego maksymalnego wzrostu.

3)       wysokość budynków przeznaczenia podstawowego od poziomu terenu do okapu dachu nie może być wyższa niż

4)       dachy o nachyleniu do 20o,

5)       maksymalny procent zabudowanej powierzchni działki – 70 %,

6)       minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni działki – 15 %.

 

§  11

1.      Istniejącą drogę powiatową KDP333 w części działki o nr ewid.37 należy włączyć w obszar terenu zabudowy techniczno- produkcyjnej P. Pozostała część dotychczasowej drogi powiatowej równoległa do granicy terenów kolejowych będzie służyła jako droga dojazdowa.

2.         Z działki o nr ewid. 35/1 ustala się wydzielenie terenu dla drogi powiatowej KDP333:

-      pas terenu o szerokości 15 m wzdłuż północno – zachodniej granicy tej działki,

-      pas terenu o zmiennej szerokości ok. 2-3 m na poszerzenie do 15 m istniejącej drogi gminnej KDG(L) – wzdłuż południowo – zachodniej granicy tej działki

3.      Podział terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem P może nastąpić pod warunkiem zapewnienia dojazdu do każdej wydzielanej działki. Przez dojazd należy również rozumieć zapewnienie odpowiedniej służebności gruntowej.


§  12

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1.      Komunikacja

1)       potrzeby parkingowe terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej P należy zabezpieczyć w obrębie granic własnych,

2)       w miejsce likwidowanego odcinka drogi powiatowej KDP333 wyznacza się nowy jej przebieg wzdłuż północno – zachodniej granicy działki nr ewid. 35/1 oraz po śladzie istniejącej drogi gminnej na odcinku południowo – zachodniej granicy działki.

3)       ustala się szerokość min. 15 m w liniach rozgraniczających odcinka drogi powiatowej KDP333 wyznaczonego do przebudowy,

4)       urządzenie pasa drogowego na podstawie przepisów szczególnych

5)       prace związane z przebudową odcinka drogi powiatowej na drogę dojazdowa oznaczona symbolem KD oraz budowę nowego odcinka drogi powiatowej oznaczonej symbolem KDP 333 wykonać na koszt inwestora.

Grunty oraz urządzenia infrastruktury drogowej przekazać nieodpłatnie na rzecz Zarządcy Drogi.

2.         Ustala się wyposażenie terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej P w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej elektroenergetyczną i telekomunikacyjną,

3.         Na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej P dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci służących terenom poza obszarem opracowania oraz lokalizowania urządzeń związanych z funkcjonowaniem lokalnego systemu infrastruktury technicznej takich jak: stacje transformatorowe, przepompownie itp. pod warunkiem ustalenia odpowiedniej służebności gruntowej,

4.         W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1)       zaopatrzenie terenu z istniejącej gminnej sieci wodociągowej,

2)       sieć wodociągową rozdzielczą na obszarze opracowania realizować sukcesywnie,

3)       wodę dla celów przeciwpożarowych należy zabezpieczyć poprzez zlokalizowanie hydrantów na poboczach dróg oraz na terenie P zgodnie z przepisami odrębnymi,

5.         W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:

1)       Ścieki sanitarne należy odprowadzić do oczyszczalni komunalnej zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez właściciela kanalizacji.

6.         Wody deszczowe po oczyszczeniu w separatorze odprowadzić do cieku biegnącego wzdłuż torów kolejowych.

7.         Energię cieplną dla celów bytowych grzewczych i technologicznych wytwarzać ze źródeł spalania paliw ekologicznych,

8.         Zasilanie w energię elektryczną ustala się z dwóch istniejących stacji transformatorowych. Dopuszcza się możliwość lokalizacji stacji transformatorowych na terenie oznaczonym symbolem P na warunkach uzgodnionych z właścicielem sieci. Na rysunku planu zaznaczono pasy terenu wzdłuż istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia przebiegających przez obszar opracowania o szerokości 7,5m po obu stronach tych linii. Zaznaczone pasy terenu są wyłączone z zabudowy a roślinność na tych obszarach nie może przekraczać wysokości 2,0 m po osiągnięciu swego maksymalnego wzrostu. Po skablowaniu linii energetycznej dopuszcza się likwidację wyznaczonych pasów wzdłuż linii.

9.         Ustala się w zakresie telekomunikacji zaopatrzenie w łącza telefoniczne – zgodnie z przepisami odrębnymi.

10.     Odpady z terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach w tym:

1)      odpady muszą podlegać ewidencji ilościowej i jakościowej oraz być magazynowane selektywnie, z wydzieleniem odpadów nadających się do wykorzystania,

2)      odpady komunalne oraz odpady, które swym składem fizyko-chemicznym nie odbiegają od odpadów komunalnych muszą być wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika na składowisko,

3)      odpady, które mogą zagrozić środowisku, do czasu ich wywozu do unieszkodliwienia lub do dalszego ich wykorzystania należy magazynować w szczelnych, zamkniętych i oznaczonych pojemnikach,

 

§  13

1.         Do czasu zrealizowania określonego w planie zagospodarowania terenu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu.

2.         Ograniczenia w użytkowaniu wzdłuż istniejących linii elektroenergetycznych nie będą obowiązywać w przypadku likwidacji lub takiego przełożenia tych sieci poza obszar opracowania, które nie będzie oddziaływać na obszar opracowania.

 


ROZDZIAŁ 3

Przepisy końcowe

 

§  14

Ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokościach:

-         dla terenu oznaczonego symbolem P – 10 %

 

§  15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo.

 

§  16

Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem graficznym nr 1 – rysunek planu stanowiącym integralną część uchwały, podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§  17

Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                /-/ Kazimierz Barańczak

 

 


UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Kiszkowo Nr XXVIII/159/05

z dnia 28 września  2005 r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej w KISZKOWIE, ul. Rolna 2/4 opracowany został zgodnie z przepisami:

-         ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

-         ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

-         rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164
poz. 1587),

-         rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,   poz. 690),

-         ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.),

-         rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

-         ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),

-         ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.),

-         ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.),

-         ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

-         ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U.  Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.)

 

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Gminy Kiszkowo uchwał:       Nr XXIII/136/05 z dnia 11 lutego 2005 r. i Nr XXIV/145/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej w KISZKOWIE, ul. Rolna 2/4.

Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan jest zgodny z zapisami studium i z przepisami odrębnymi. Czynności formalno-prawne udokumentowane są w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.

Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej. W dniach od 14.06.2005 do 14.07.2005 r. udostępniony był do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 17 ust. 1 pkt 6, pkt 7, pkt 9 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do projektu planu sporządzono prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; które należą do zadań własnych gminy.

W dniach od 18.07.2005 r. do 30.08.2005 r. w siedzibie Urzędu projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w dniu 16.08.2005 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

Do projektu planu nie wniesiono uwag.

Po uchwaleniu planu uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych będzie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                /-/ Kazimierz Barańczak 

Uchwała Nr XXIII/136/05

Rady Gminy w Kiszkowie

z dnia 11 lutego 2005 r.

 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4 działki nr ewid. 35/1, 39/1, 39/2.

 

 

            Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. ze zmianami) Rada Gminy w Kiszkowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej, działki
nr ewid. 35/1, 39/1 i 39/2 w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4.

 

§ 2

1.      Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2.      Przedmiotem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego w § 1 jest zmiana dotychczasowego przeznaczenia terenów rolnych  pod zabudowę przemysłową.

3.      Zakres ustaleń planu obejmuje czynności wymienione w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy Kiszkowo do przeprowadzenia toku formalno-prawnego wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                                           /-/ Kazimierz Barańczak U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Gminy w Kiszkowie

Nr XXIII/136/05

z dnia 11 lutego 2005 r.

 

Wójt Gminy Kiszkowo po rozpatrzeniu wniosku LNB Poland sp. z o.o. Kiszkowo, ul. Rolna 2/4 złożonego w Urzędzie Gminy w Kiszkowie w dniu 7 lutego 2005 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i po stwierdzeniu zgodności projektowanego zagospodarowania z ustaleniami STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kiszkowo – art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjął decyzję o opracowaniu planu miejscowego.


                                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                                           /-/ Kazimierz Barańczak 


Uchwała Nr XXIV/145/05

Rady Gminy Kiszkowo

z dnia 31 marca 2005 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kiszkowo Nr XXIII/136/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4 działki nr ewid. 35/1, 39/1, 39/2.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXIII/136/05 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej w Kiszkowie, ul. Rolna 2/4 działki nr ewid. 35/1, 39/1, 39/2 wprowadza się następujące zmiany:

 

w § 1               dodaje się zdanie: „Ponadto plan miejscowy obejmować będzie działki nr ewid. 36, 38, 44/2 oraz część działek nr ewid. 37, 34/1 i 40”

 

§ 2 ust. 2          otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionego w § 1 jest zmiana przeznaczenia części terenów rolnych pod zainwestowanie produkcyjno-magazynowe i układ komunikacyjny”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                   /-/ Kazimierz Barańczak 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Kiszkowo

Nr XXIV/145/05

z dnia 31 marca 2005

 

 

 

Poszerzenie obszaru opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy przemysłowej obejmującego obszar działek nr ewid. 35/1, 39/1, 39/2 o obszar wymieniony w § 1 uchwały wynika z potrzeby usprawnienia rozwiązań komunikacyjnych oraz rozbudowy istniejących obiektów produkcyjno-magazynowych.

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                   /-/ Kazimierz Barańczak

 


 

Załączniki

Uchwala Nr XXVIII/159/05 (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr XXIII/136/05 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr XXIV/145/05 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kawecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kawecka
Data wprowadzenia:2005-10-03 10:02:34
Opublikował:Alicja Kawecka
Data publikacji:2005-11-02 14:14:51
Ostatnia zmiana:2005-11-03 09:37:26
Ilość wyświetleń:2127
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij