Kiszkowo, dnia 26.02.2016 r.

BUA.6733.5.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 51 ust. 1 oraz 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14. 06. 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

 

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26.02.2016 r. na wniosek Gminy Kiszkowo w imieniu której występuje Andrzej Kabaciński reprezentujący firmę Projekty i Nadzory w Branży Elektrycznej

 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przyłączeniu hydroforni w m. Turostowo do sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr ewid. 108/5, 108/27 i 108/29 położonych w miejscowości Turostowo, gm. Kiszkowo.

 

W związku z powyższym zawiadamia się strony o prawie do przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek i odpisów w każdym stadium postępowania. Udostępnienie stronom akt sprawy odbywa się w Urzędzie Gminy w Kiszkowo w pokoju nr 14 w godzinach urzędowania.

     

 

 

Wójt Gminy Kiszkowo

/-/ Tadeusz Bąkowski

 

 

 

 

 

 

 

miejsce rozmieszczenia:

 

·         tablica ogłoszeń w holu Urzędu Gminy Kiszkowo

·         strona internetowa Gminy Kiszkowo, BIP Kiszkowo

·         tablica ogłoszeń wsi  Turostowo

·         a/a