Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Nabór kandydata na stanowisko do obsługi świadczeń wychowawczych

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiszkowie

ogłasza nabór kandydata na stanowisko do obsługi świadczeń wychowawczych


 

 Określenie stanowiska pracy:

Stanowisko do obsługi świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kiszkowie ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo.

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.


 Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. wykształcenie wyższe,

Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe w kierunku administracja, prawo, ekonomia

 2. staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,

 3. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:

 • ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 • ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 • ustawy o samorządzie gminnym,

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 • ustawy z dnia 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

 • znajomość projektów aktów wykonawczych do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci lub właściwych przepisów po ich wejściu w życie (w przypadku, gdy wejdą w życie przed zakończeniem niniejszego postępowania konkursowego)

 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, ( znajomość pakietu MS OFFICE, przeglądarek internetowych),

 2. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami,

 3. umiejętność pracy samodzielnej jak i współpracy w zespole, komunikatywność,

 4. umiejętność pracy pod presją czasu,

 5. odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy,

 6. dyspozycyjność.

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

 1. przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczenia wychowawczego

 2. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

 3. udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczenia wychowawczego,

 4. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do powyższego świadczenia,

 5. przygotowywanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczenia wychowawczego,

 6. sporządzanie list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,

 7. sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 8. prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

 9. tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń wychowawczych,

 10. prowadzenie innych spraw wynikających z ustaw o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Warunki pracy na stanowisku

 1. zatrudnienie w wymiarze 1 etatu,

 2. wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,

 3. wykonywanie pracy w pomieszczeniu biurowym na parterze obiektu budowlanego Urzędu Gminy, oświetlone światłem dziennym w stopniu zgodnym z obowiązującymi przepisami i oświetleniem elektrycznym jarzeniowym,

 4. pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe, tj. zestaw mebli wraz z telefonem oraz zestawem komputerowym z drukarką,

 5. pomieszczenia biurowe i higieniczno sanitarne spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy,

 6. budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, ciągi komunikacyjne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych,

 7. praca wymaga bezpośredniego kontaktu z ludźmi oraz instytucjami,

   

Wymagane dokumenty:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 2. wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, druk można również otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia,

 4. kserokopie świadectw pracy, opinii lub innych dokumentów, bądź zaświadczenie od aktualnego pracodawcy potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe wg załączonego wzoru (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, druk można również otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kiszkowo (pok. nr 12) ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2016 r. do godz. 14.00.  Na kopercie proszę dopisać słowa "Nabór na stanowisko do obsługi świadczeń wychowawczych".

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11. 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z  2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)".

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna (w tym sprawdzenie znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniach 9-11 marca 2016 r.

Uwaga:
W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.


Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

 

 

 

Załączniki

kwestionariusz (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Radosław Występski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Występski
Data wprowadzenia:2016-02-19 14:06:27
Opublikował:Radosław Występski
Data publikacji:2016-02-19 14:37:48
Ostatnia zmiana:2016-02-22 08:59:23
Ilość wyświetleń:1121

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij