Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Nabór kandydatów na stanowisko do spraw melioracji i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy Kiszkowo

Wójt Gminy Kiszkowo

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko do spraw melioracji i obrony cywilnej w Urzędzie Gminy w Kiszkowie

 Określenie stanowiska pracy:

Stanowisko do spraw melioracji i obrony cywilnej w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo.

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.


 Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      nieposzlakowana opinia,

6)      wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie wyższe techniczne.

7)      znajomość przepisów w szczególności z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, o gospodarce nieruchomościami, o gospodarce komunalnej, o ochronie praw lokatorów i zasobie mieszkaniowym gminy, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kodeksu postępowania administracyjnego.

8)   prawo jazdy kat. B.


Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność biegłej obsługi komputera z zakresu aplikacji biurowych i informacji przestrzennej,

2)      doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

3)       umiejętność stosowania obowiązujących przepisów regulujących sprawy na stanowisku

4)       umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

5)       poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

6)       rzetelność, dokładność i terminowość, oraz umiejętność sprawnego komunikowania się w pracy w zespole,

7)       przebyte szkolenia z zakresu objętego zakresem zadań  na stanowisku.


Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku

1)      Prowadzenie polityki gminy w zakresie gospodarki i dysponowaniem lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi będącymi w zasobach Komunalnych

-       Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi

-       Przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania.

-       Ustalanie stawek czynszu i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe.

-       Przygotowywanie umów najmu i ich zmian,

-       Prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej.

-       Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi Gminy, planów gospodarki mieszkaniowej i polityki czynszowej.

2)      Wykonywanie zadań wynikających z prawa wodnego, w szczególności:

-       Współpraca z Gminną Spółką Wodną.

-       Udział w robotach konserwacyjnych wykonywanych przez Spółkę Wodną.

-       Okresowy przegląd stanu urządzeń melioracyjnych służących do prowadzenia nawodnień grawitacyjnych.

-       Prowadzenie wszystkich spraw związanych z melioracją na terenie gminy.

3)      Prowadzenie całokształtu spraw związanych z Obroną Cywilną a w szczególności:

-       nakładanie obowiązków w ramach powszechnego obowiązku obrony,

-       tworzenie formacji obrony cywilnej,

-       przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony cywilnej określonych odrębnymi przepisami,

-       prowadzenie magazynu obrony cywilnej.

4)      Prowadzenie archiwum zakładowego a w szczególności:

-       podział akt na kategorie,

-       porządkowanie akt,

-       ewidencjonowanie, brakowanie oraz konserwacja akt.

5)      Sprawy związane z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy.

6)      Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem targowisk i przystanków.

7)      Nadzór nad środkami transportowymi Urzędu Gminy; prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów, ewidencji kart drogowych i rozliczanie kart drogowych.

8)      Zapewnienie racjonalnej gospodarki miejscowymi zasobami paliw i źródłami energii o znaczeniu lokalnym.

9)      Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną, w tym oświetlenie dróg i placów oraz wodę.

10)  Sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

-       zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

-       ochrona systemów i sieci informatycznych,

-       kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

-       okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

-       opracowania planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji,

-       szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Warunki pracy na stanowisku

1)      zatrudnienie w wymiarze 1 etatu,

2)      wykonywanie czynności administracyjno-biurowych, tworzenie dokumentów w formie elektronicznej i papierowej,

3)      wykonywanie pracy w pomieszczeniu biurowym na pierwszym piętrze obiektu budowlanego Urzędu Gminy, oświetlone światłem dziennym w stopniu zgodnym z obowiązującymi przepisami i oświetleniem elektrycznym jarzeniowym,

4)      pomieszczenie wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe, tj. zestaw mebli wraz z telefonem oraz zestawem komputerowym z drukarką,

5)      pomieszczenia biurowe i higieniczno sanitarne spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy,

6)      budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, ciągi komunikacyjne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych,

7)      praca wymaga bezpośredniego kontaktu z ludźmi oraz instytucjami,

8)      możliwe wykonywanie pracy poza siedzibą tzn. praca w terenie.

W październiku 2015 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kiszkowo w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 6,59%

Wymagane dokumenty:

1)       CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

2)       wypełniony kwestionariusz osobowy wg załączonego wzoru (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, druk można również otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

3)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia,

4)      kserokopie świadectw pracy, opinii lub innych dokumentów, bądź zaświadczenie od aktualnego pracodawcy potwierdzających staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

5)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe wg załączonego wzoru (do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, druk można również otrzymać w Sekretariacie Urzędu Gminy),

6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Wszystkie kserokopie dokumentów musza być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kiszkowo (pok. nr 12) ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo lub pocztą na adres Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2015 r. do godz. 14.00.  Na kopercie proszę dopisać słowa "Nabór na stanowisko do spraw melioracji i obrony cywilnej ".

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926  ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11. 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z  2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)".

Spotkanie i rozmowa kwalifikacyjna (w tym sprawdzenie znajomości zagadnień na stanowisku urzędniczym) z kandydatami spełniającymi wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu odbędzie się w dniach 7-11 grudnia 2015 r.

Uwaga:
W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi urzędu celem zatrudnienia.


Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (6 miesięcy), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

Załączniki

kwestionariusz (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_niekaralnosc (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Radosław Występski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Występski
Data wprowadzenia:2015-11-18 12:14:13
Opublikował:Radosław Występski
Data publikacji:2015-11-18 12:25:26
Ostatnia zmiana:2015-11-18 13:27:56
Ilość wyświetleń:777

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij