Zarządzenie Nr 42/2015

Wójta Gminy Kiszkowo

z dnia 14 października 2015 r.

 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 156 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami), w związku z § 6 ust. 1 – 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., Wójt Gminy Kiszkowo zarządza, co następuje:

 

§ 1.

1.      Ustanawiam Panią Kingę Zamiarę koordynatorem gminnym obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

2.      Zakres zadań koordynatora gminnego stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

1.      Powołuję operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

1)      Panią Jolantę Sawicką w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kiszkowie,

2)      Pana Macieja Paluszaka w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Rybnie Wielkim,

3)      Pana Dawida Sierzchulskiego w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Sławnie,

4)      Panią Marlenę Paterkę w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kiszkowie.

2.      Zakres zadań operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji do spraw Referendum stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Kiszkowo

/-/ Tadeusz Bąkowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 42/2015

Wójta Gminy Kiszkowo

z dnia 14 października 2015 r.

 

Zadania koordynatora gminnego

3.      Do zadań koordynatora gminnego należy:

4.      współpraca i wsparcie pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie,

5.      udział w szkoleniu organizowanym przez pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej,

6.      wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw, liczbie zaświadczeń, liczbie wysłanych pakietów wyborczych, osobom realizującym zadanie obsługi rejestru wyborców w gminie,

7.      wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie WOW składów obwodowych komisji wyborczych dla osób realizujących zadanie,

8.      prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł, oprogramowania oraz danych definiujących,

9.      przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

10.  przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych loginów i haseł,

11.  dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także w przypadku testów, o których mowa w punkcie 13,

12.  prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia w obwodach bez dostępu do sieci publicznej przekazywania danych) i aktualności danych definicyjnych,

13.  przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,

14.  zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu pełnomocnikowi okręgowej komisji wyborczej ds. informatyki,

15.  w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji pełnomocnikowi ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej,

16.  udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego oraz danych testowych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców i o liczbie wydanych kart do głosowania, zgodnie ze scenariuszami testów,

17.   przekazanie do pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,

18.   prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym w szczególności są odnotowywane czynności:

19.  przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej i pozostałych użytkowników gminnych obsługujących system WOW,

20.  zgłaszanie uwag do działania programu do pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej, w tym usterek i awarii,

21.  przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł operatorom oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych,

22.  przekazanie, oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych  komisji wyborczych (pobranie z serwisów dystrybucyjnych, utworzenie nośnika),


 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 42/2015

Wójta Gminy Kiszkowo

z dnia 14 października 2015 r.

 

 

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej.

23.  Do zadań operatora należy:

24.  udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,

25.  udział w wyznaczonych terminach w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania oraz testowych danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców i liczbie wydanych kart do głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania; przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub w przypadku braku dostępu do sieci publicznej przekazanie danych do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie w wyznaczonym terminie,

26.  odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła operatora do systemu (na czas testów oraz dla obsługi wyborów),

27.  przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania oraz w przypadku braku dostępu do sieci publicznej instalacji oprogramowania wraz z wczytaniem właściwych plików definicyjnych klk,

28.  potwierdzenie dostępu do sieci publicznej, łączności ze stronami, na których udostępniono WOW oraz ewentualnie instalacji wersji offline wraz z zainstalowaniem właściwych plików klk,

29.  ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy,

30.  dwukrotne przesłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji) przygotowanych przez obwodową komisję wyborczą,

31.  wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,

32.  w przypadku wystąpienia błędów lub ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów do wprowadzonego protokołu,

33.  zgłaszanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej, błędnych godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz o rozbieżności liczb wyborców uprawnionych do głosowania w protokole wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz w protokole głosowania w obwodzie na kandydata na senatora,

34.  wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej do podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektów protokołów głosowania w obwodzie,

35.  po podpisaniu przez komisję protokołu, przesłanie do systemu danych z protokołu głosowania w obwodzie,

36.  w przypadku braku możliwości technicznych przesłania danych do systemu zapisanie danych z protokołu głosowania na nośniku informatycznym i dołączenie go do dokumentów przekazywanych do okręgowej komisji wyborczej.

37.  udostępnienie funkcji uwierzytelnienia, za pomocą kodów jednorazowych, danych protokołu przekazanego do systemu, przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego.