Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Kiszkowo, dnia 24 czerwca 2015 r.

Rol. 6220.5.2015       

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

            Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamiam strony

że na wniosek Spółdzielczej Grupy Producentów COLEUS, ul. Warszawska 15, 62-250 Kostrzyn, adres do korespondencji: ul. Pobiedziska 13, 62-280 Kiszkowo, złożony w dniu 2 czerwca 2015 r., uzupełniony 19 czerwca 2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie magazynu płaskiego z obiektami i urządzeniami procesu technologicznego, budowie wagi (kat XVII i XIX), budowie i przebudowie dróg wewnętrznych oraz placu manewrowego (kat XXV), na działkach nr 467 i 468 obręb Kiszkowo, gmina Kiszkowo.

 

Inwestor: Spółdzielcza Grupy Producentów COLEUS, ul. Warszawska 15, 62-250 Kostrzyn.

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Kiszkowo w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Szkolna 2, w pokoju nr 17, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do sporządzania notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) w dniu 24 czerwca 2015 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko,  a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Dane dotyczące wniosku zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych dostępnym na stronie BIP urzędu.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Kiszkowo

                                                                                              /-/ Tadeusz Bąkowski

Załączniki

obwieszczenie (231.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kinga Porolniczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kinga Porolniczak
Data wprowadzenia:2015-06-24 13:38:51
Opublikował:Kinga Porolniczak
Data publikacji:2015-06-24 13:40:36
Ostatnia zmiana:2015-06-24 13:40:43
Ilość wyświetleń:476
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij