Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kiszkowo

Kolorowy pasek

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i letniskowego w Karczewku, dz. nr ewid. 14/4

Uchwała Nr XXIII/132/2005

Rady Gminy Kiszkowo

z dnia 11 lutego 2005 r.

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i letniskowego w KARCZEWKU, dz. nr ewid. 14/4

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Kiszkowo uchwala co następuje.

 

 

§  1

1.         Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i letniskowego w Karczewku, dz. nr ewid. 14/4,

2.         Granice obszaru objętego uchwałą stanowią granice działki o numerze ewidencyjnym 14/4.

3.         Obszar i zakres opracowania planu są zgodne z uchwałą Nr XII/71/2003 Rady Gminy w Kiszkowie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu oraz z uchwałą nr XXVII/180/01 Rady Gminy w Kiszkowie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kiszkowo.

4.         Plan miejscowy składa się z treści niniejszej uchwały oraz integralnych części:

1)       rysunku planu – w skali 1:1000 – stanowiącego załącznik nr 1

2)       oraz niepublikowanych załączników dotyczących rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia wniosków składanych do projektu, o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania. Rozstrzygnięcia te znajdują się w dokumentacji prac planistycznych.

 

ROZDZIAŁ  1

Przepisy ogólne

 

§  2

1.         Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)       ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

2)       planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,

3)       uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Kiszkowie,

4)       przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem,

5)       przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

6)       przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573.

7)       siedlisku przyrodniczym - należy przez to rozumieć obszar lądowy lub wodny, naturalny lub półnaturalny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne. Dostosowanie rośliny do siedliska przyrodniczego oznacza zgodność z właściwymi dla niej wymaganiami w miejscu planowanego nasadzenia – podłoże gruntowe, stosunki wodne, nasłonecznienie, pochylenie terenu,

8)       froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę,

9)       zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć drzewa i krzewy liściaste i iglaste posadzone w zwartym szpalerze o szerokości co najmniej

10)   kwartale – należy przez to rozumieć przestrzeń ograniczona ze wszystkich stron ulicami, najczęściej w kształcie czworokąta lub wielokąta.

 

 

§  3

1.         Zakres opracowania planu obejmuje następującą problematykę określoną w art. 15 ust. 2 ustawy, w tym:

1)       określenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie użytkowania;

2)       zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)       zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)       zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5)       wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)       parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7)       szczegółowe zasady podziału nieruchomości objętej planem;

8)       zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

9)       sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

10)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

2.         Zakres opracowania nie obejmuje określenia granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów z uwagi na niewystępowanie wymienionych terenów i obiektów w obszarze opracowania.

Ustala się, że nie występuje potrzeba określania szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

 

§  4

Następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1.      granice obszaru objętego opracowaniem,

2.      linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania wraz z oznaczeniami literowymi,

3.      linie podziałów wewnętrznych,

4.      obowiązujące linie zabudowy,

5.      nieprzekraczalne linie zabudowy,

6.      zadrzewienia i zakrzewienia tworzące korytarze ekologiczne,

7.      kierunki kalenic dachowych.

ROZDZIAŁ  2

Przepisy szczegółowe

 

§  5

1.      Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami MN, na których przeznaczeniem podstawowym są budynki mieszkalne - numery 1MN, 2MN, 3MN wraz z budynkami gospodarczymi lub garażami. Przeznaczenie dopuszczalne mogą stanowić usługi bytowe: handel, mała gastronomia, drobne rzemiosło, usługi turystyczne urządzenia związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej.

2.      Ustala się tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolami ML, na których przeznaczeniem podstawowym są budynki letniskowe okresowego lub stałego pobytu – numery 4ML. 5ML, 6ML, 7ML, wraz z budynkami gospodarczymi lub garażami. Przeznaczenie dopuszczalne mogą stanowić usługi bytowe: handel, mała gastronomia, usługi turystyczne urządzenia związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej.

3.      Ustala się teren dróg publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami 1KD, 2KD.

4.      Ustala się tereny dróg dojazdowych wewnętrznych: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW.

5.      Ustala się tereny pod stacje transformatorowe oznaczone symbolami 1E, 2E.

 

§  6

Wprowadza się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1.      Projektowana zabudowa winna nawiązywać do tradycyjnych wzorców architektonicznych stosowanych na terenach wiejskich. W tym celu należy respektować parametry i wskaźniki określone w § 10 a ponadto stosować lokalne detale, konwencjonalną kolorystykę i charakterystyczne rozwiązania materiałowe – jasne kolory tynków, znaczący udział drewna i kamienia naturalnego w płaszczyznach elewacji i ogrodzeń.

2.      W zagospodarowaniu działek należy stosować rodzime gatunki roślin, charakterystyczne dla danego siedliska przyrodniczego zgodnie z § 7 ust. 10. Należy zadbać o jak największą różnorodność gatunków i właściwą kompozycję zieleni.

3.      Elementy małej architektury i nawierzchnie stosować w nawiązaniu do lokalnych wzorców i przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów.

 

§  7

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1.         Zakazuje się przekraczania wskaźników intensywności zabudowy, określonych w § 10 ust. 1 pkt 2.

2.         Powierzchnia biologicznie czynna musi wynosić co najmniej 60% powierzchni działki.

3.         Należy wykonać wiercenia w miejscu lokalizacji każdego budynku, położonego w obrębie terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, pozwalające określić możliwość podpiwniczenia, sposób posadowienia oraz rodzaj konstrukcji.

4.         Zakazuje się przekształceń powierzchni ziemi, zakłócających naturalny układ cieków i oczek wodnych.

5.         Zakazuje się odprowadzać nieczystości płynne do gruntu lub do istniejących cieków wodnych.

6.         Dla odprowadzenia wód opadowych ustala się rozwiązania indywidualne w postaci studni chłonnych lub odprowadzenie powierzchniowe na tereny zielone wokół zabudowań.

7.         W zakresie zaopatrzenia w ciepło preferuje się lokalne źródła opalania paliwami ekologicznymi.

8.         Odpady komunalne i komunalno - podobne należy gromadzić w granicach posesji, w sposób umożliwiający zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

9.         Przewiduje się docelowo odprowadzenie ścieków poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni w Kiszkowie. Do czasu zrealizowania systemu odprowadzenia ścieków dopuszcza się  szczelne zbiorniki bezodpływowe zlokalizowane na działkach, atestowane, opróżniane okresowo.

10.     Należy adaptować istniejącą zieleń: łąki, zadrzewienia i zakrzewienia.

11.     Należy zrealizować, zgodnie z rysunkiem planu zadrzewienia i zakrzewienia. Ponadto wprowadzić zieleń ozdobną oraz zadrzewienia i zakrzewienia na granicy działek.

12.     Przeznaczenie dopuszczalne, o którym mowa w § 5 ust. 1 nie może należeć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

§  8

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1.         Z uwagi na położenie obszaru opracowania w strefie występowania stanowisk archeologicznych inwestorzy są zobowiązani do:

1)       zlecenia stałego nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego nad całością prac ziemnych w zakresie uzgodnionym z Wydziałem Archeologicznym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2.

2.         W razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum  Archeologicznego w Poznaniu.

 

§  9

Określa się następujące wymogi wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych:

1.         Przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej konsekwentnie przestrzegać zasad dotyczących miejsc i formy w rozmieszczeniu: tablic z nazwami ulic, miejsc dla ogłoszeń i plakatów.

2.         Oświetlenie ulic, rozmieszczenie różnego typu przegród porządkujących ruch kołowy, pieszy, rowerowy, rodzaj koszy publicznych na śmieci należy objąć kompleksowym szczegółowym rozwiązaniem dla całego obszaru miejscowości.

3.         Elementy zagospodarowania działek typu: bramy, forma grafiki numeracji domów, miejsca na odpady powinny być zbliżone w doborze materiału i kolorystyki w poszczególnych kwartałach zabudowy.

4.         Na terenie działek wprowadzić zieleń przydomową w części frontowej oraz domową w postaci zielonych balkonów, werand, tarasów.

5.         Dla utrzymania ładu przestrzeni publicznej należy egzekwować od właścicieli wymogu porządku na terenie przyległym do nieruchomości oraz estetycznego wyglądu ścian i pokryć dachowych.

6.         Zakazuje się stosowania ogrodzeń w formie litego muru lub prefabrykatów betonowych uniemożliwiających wgląd na działki.

 

§  10

1.         Ustala się następujące parametry i wskaźniki dotyczące linii zabudowy i zagospodarowanie terenu:

1)       nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy należy poprowadzić równolegle do osi jezdni drogi gminnej - KDG, drogi publicznej - KD oraz dróg dojazdowych wewnętrznych - KDW w odległościach 6 i 10 m od granic frontowych – zgodnie z rysunkiem planu,

2)       powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30 % powierzchni działki,

3)       powierzchnia biologicznie czynna musi wynosić co najmniej 60 % powierzchni działki

2.         Ustala się następujące parametry dotyczące kształtowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej, budynków gospodarczych i budynków przeznaczenia dopuszczalnego:

1)       budynki mieszkalne i letniskowe:

a)             wysokość: parter plus poddasze,

b)             dachy strome o nachyleniu 35o – 45o z kalenicami ustawionymi zgodnie z rysunkiem planu,

c)             pokrycie dachów: dachówka, materiały imitujące dachówkę lub inne tradycyjne materiały pokryciowe w gamie kolorów od szarego poprzez brunatny, ceglasty do ciemnoczerwonego,

d)             jasne kolory tynków z dopuszczeniem stosowania drewna i kamienia w elewacjach,

2)       budynki gospodarcze:

a)             budynki gospodarcze należy sytuować zgodnie z rysunkiem planu albo jako zblokowane lub wolnostojące. Dopuszcza się dobudowanie budynku gospodarczego do budynku mieszkalnego lub letniskowego,

b)             wysokość – parter plus poddasze,

c)             maksymalna powierzchnia 50 m2. Na działkach o wielkości powyżej 2000 m2 dopuszcza się budynki gospodarcze o wielkości do 100 m2. Na działkach o wielkości powyżej 2000 m2 w przypadku zlokalizowania przeznaczenia dopuszczalnego dopuszcza się zlokalizowanie dwóch budynków gospodarczych,

d)             dachy strome, nawiązujące do dachów budynków mieszkalnych,

3)       budynki przeznaczenia dopuszczalnego:

a)             przeznaczenie dopuszczalne może być zlokalizowane w obrębie kubatury budynku mieszkalnego lub letniskowego albo może być dobudowane do niego od strony bocznej lub tylnej. Na działkach o wielkości powyżej 2000 m2 dopuszcza się, by przeznaczenie dopuszczalne było zlokalizowane w odrębnym budynku,

b)             obowiązują warunki określone w ust. 1 pkt. 2, lit. a, b, c, d przy czym dopuszcza się prostopadłe ustawienie kalenicy dachowej w stosunku do kalenicy budynku mieszkalnego.

 

 

§  11

Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości objętej planem:

1.         Obowiązują linie podziałów wewnętrznych zaznaczone na rysunku planu, przy czym dopuszcza się korekty nie powodujące zmian większych niż 10 % wielkości działek.

2.         Dopuszcza się łączenie działek.

3.         Zakazuje się wtórnych podziałów działek.

 

§  12

Ustala się następujące zasady modernizacji: rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1.      Dojazdy do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej odbywać się będą istniejącą drogą gminną KDG (poza obszarem opracowania planu) oraz drogami publicznymi 1KD i 2KD poszerzonymi do szerokości 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. Komunikację wewnętrzną zapewnią drogi dojazdowe wewnętrzne 1KDW – 8KDW o szerokości 10 m. Drogi 1KDW, 2KDW i 6KDW zakończone są placami nawrotu, mieszczącymi się w przestrzeni 20 m x 20 m. Prowadzenie elementów sieci infrastruktury technicznej ustala się w liniach rozgraniczających dróg. Drogi dojazdowe wewnętrzne 1KDW – 8KDW należy realizować jako ulice z chodnikami.

2.      Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego po rozbudowie sieci rozdzielczej.

3.      Zgodnie z koncepcją skanalizowania gminy Kiszkowo przewiduje się docelowo we wsi Karczewko budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej i odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kiszkowie. Do czasu realizacji sieci dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych, atestowanych, okresowo opróżnianych.

4.      Podstawową sieć wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg dojazdowych wewnętrznych.

5.      W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną należy:

1)      sieć elektroenergetyczną prowadzić w liniach rozgraniczających dróg o których mowa w ust. 1

2)      na terenach oznaczonych symbolami 1E i 2E zabezpiecza się możliwość zlokalizowania projektowanych stacji transformatorowych. Plan dopuszcza zmianę lokalizacji terenów EE w innych miejscach w obrębie linii rozgraniczających dróg po uzgodnieniu z zakładem energetycznym i uzyskania warunków technicznych.

 

6.      Dopuszcza się lokalizowanie na terenach mieszkaniowych jednorodzinnych i letniskowych urządzeń technicznych obsługi obiektów budowlanych i obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną oraz związane z odprowadzeniem ścieków lub innymi elementami uzbrojenia.

7.      Inne elementy uzbrojenia – na warunkach określonych w przepisach szczególnych.

 

§  13

Ustala się następujący sposób i termin tymczasowego zagospodarowania terenów:

1.         Do czasu wydzielenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej oraz dróg dojazdowych wewnętrznych teren działki o numerze ewidencyjnym 14/4 w Karczewku może być użytkowany jako grunt rolny.

 

ROZDZIAŁ  3

Przepisy końcowe

 

§  14

Ustala się stawkę, służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10 %.

 

§  15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo.

 

§  16

Ustalenia planu zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem graficznym nr 1 – rysunek planu stanowiącym integralną część uchwały, podlegają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§  17

Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                             /-/ Kazimierz Barańczak

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Kiszkowo Nr XXIII/132/2005

z dnia 11 lutego 2005 r.

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego i letniskowego w KARCZEWKU, dz. nr ewid. 14/4 opracowany został zgodnie z przepisami:

 

­         Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

­         Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

­         Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587)

­         Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zmianami)

­         Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami),

­         Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 r. Nr 257, poz. 2573),

­         Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz. 1667),

­         Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami),

­         Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami).

 

Prace nad planem rozpoczęto po podjęciu przez Radę Gminy Kiszkowo uchwały                  Nr XII/71/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego letniskowego dla obszaru działki nr ewidencyjny 14/4 położonej w Karczewku. Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan jest zgodny z zapisami studium i przepisami odrębnymi. Czynności formalno-prawne udokumentowane są w sporządzanej dokumentacji prac planistycznych.

 

Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej. W dniach od 26.04.2004 r. do 8.06.2004 r. udostępniony był do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 17 ust. 1 pkt. 6, pkt. 7, pkt. 9 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Do projektu planu sporządzono prognozę wpływu ustaleń planu na dochody i wydatki własne gminy związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należy do zadań własnych gminy.

 

W dniach od 10.12.2004 r. do 28.01.2005r. w siedzibie Urzędu projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w dniu 7.01.2005 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

 

Do projektu planu nie wniesiono uwag.

 

Po uchwaleniu planu uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych będzie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                             /-/ Kazimierz Barańczak

 

Uchwała Nr XII/71/2003

Rady Gminy Kiszkowo

z dnia 30 grudnia 2003r

 

w sprawie: O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego letniskowego dla obszaru działki nr ewid. 14/4 położonej w Karczewku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) Rada Gminy w Kiszkowie uchwala co następuje.

 

§ 1

1.      Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego letniskowego dla obszaru położonego w Karczewku oznaczonego numerem ewidencyjnym 14/4

2.      Plan miejscowy o którym mowa w ust. 1 stanowi częściową zmianę ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kiszkowo zatwierdzonego uchwałą  Nr V/26/90 Rady Gminy w Kiszkowie z dnia 14.11.1990 r. (Dz. Urzęd. Wojew. Poznańskiego Nr 1 poz. 2 z dnia 31.01.1991 r.)

 

§ 2

1.      Plan miejscowy o którym mowa w § 1 ust.1 obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:5 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2.      Przedmiotem sporządzenia niniejszego planu jest teren przeznaczony w planie o którym mowa w § 1 ust.2 pod grunty rolne Projektowane przeznaczenie terenu dotyczy wyznaczenia obszaru oraz określenia sposobu jego zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe.

3.      Zakres ustaleń planu obejmuje czynności wymienione w art.15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiszkowo.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                             /-/ Kazimierz Barańczak

 

Załączniki

Uchwala Nr XXIII/132/05 (80kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala Nr XII/71/03 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Kawecka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Kawecka
Data wprowadzenia:2005-07-22 10:47:48
Opublikował:Alicja Kawecka
Data publikacji:2005-11-02 14:19:34
Ostatnia zmiana:2005-11-02 14:19:34
Ilość wyświetleń:1798
Urząd Gminy Kiszkowo
Ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij